Публікаційна ектика

ЕТИЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Редакційні колегії журналів «Бізнес-етика та лідерство», «Соціо-економічні виклики» та «Фінансові ринки, інституції та ризики» дотримуються принципів Комітету з етики публікацій (COPE) та очікують, що всі потенційні автори сприйняли ці принципи, перш ніж надсилати статті для публікації. Додаткова інформація представлена на веб-сайті COPE: http://publicationethics.org.

Редакційні колегії журналів “Соціо-економічні виклики”, “Бізнес-етика та лідерство” та “Фінансові ринки, інституції та ризики” залишають за собою право відхиляти статті, які не відповідають нижчезазначеним правилам.

Автори (співавтори) несуть відповідальність за недостовірну інформацію або невиконання нижчевказаних положень.

Авторство статті

Авторами (співавторами) статті є ті науковці, хто зробив вагомий внесок у розробку та отримання результатів проведеного дослідження.

Представники, які залучалися до оформлення або виконання інших робіт в процесі дослідницького проекту, можуть бути вказані в статті додатково (наприклад, як технічні помічники або з визначенням їх конкретних функцій).

Відповідальний автор повинен переконатись, що всі співавтори, які вказані в статті, схвалили її остаточний варіант, а також погодились на його подання до публікації./p>

Подання статті до публікації в журналі передбачає, що всі автори (співавтори) схвалюють її публікацію та всі вони взяли участь у дослідженні та / або підготовці статті.

Всім авторам (співавторам) слід заздалегідь виявляти будьякий фактичний або потенційний конфлікт інтересів, який може неналежним чином впливати на об’єктивність роботи.

При поданні статті на розгляд редакційній колегії мають бути подані точні та достовірні контактні дані відповідального автора, який буде нести повну відповідальність за всі аспекти, що стосуються етичних питань та оригінальності змісту статті, виступить основною контактною особою у разі виникнення будь-яких спірних питань та запитів до чи після публікації статті.

Подаючи статтю до публікації, автори (співавтори) мають повною мірою врахувати вимоги редакційної колегії та видавця щодо змісту та якості подання вихідних даних.

При необхідності (на запит редактора) автори (співавтори) мають своєчасно надати обґрунтовані докази авторства або оригінальності поданого матеріалу, пояснення у разі виявлених невідповідностей у розкритті важливої інформації.

Перш ніж надсилати статтю до редакційної колегії, автор (співавтори) мають уважно прочитати Інструкцію для авторів, яка розміщена за посиланням: http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/instructions/

Відповідальний автор має бути готовий зібрати всю необхідну документацію щодо дотримання етичних стандартів та надіслати її за запитом до редакційної колегії під час рецензування або після публікації.

Автори можуть скаржитися на видавців, редакторів, рецензентів та інших членів редакційної колегії журналу, якщо вони знають про редакційне правопорушення, порушення авторських прав, публікацію без згоди чи будь-яке інше порушення. Скарги повинні бути направлені безпосередньо видавцеві або головному редактору журналу.

Інтелектуальна власність

Редакційні колегії журналів “Соціо-економічні виклики”, “Бізнес-етика та лідерство” та “Фінансові ринки, інституції та ризики” дуже серйозно ставляться до питань порушення авторських прав та інших порушень передового досвіду публікацій та зосереджені на захисті прав авторів.

Автори (співавтори), які подали статті для публікації в журналі, повинні дотримуватися етичних принципів під час проведення досліджень та написання статей.

Редакційна колегія журналу несе відповідальність за якість опублікованих статей, проте етична відповідальність за зміст кожної опублікованої статті залишається за автором (співавторами).

Автори (співавтори) гарантують, що їх рукопис є оригінальним, не порушує прав інтелектуальної власності, ніколи не був попередньо опублікований в інших виданнях і зараз не розглядається для публікації в інших журналах.

Після того, як рукопис буде прийнятий до друку в журналі, право повторного використання матеріалів статті третіми особами має підтверджуватися у кожному конкретному випадку письмовим дозволом автора (співавторів) – власників авторських прав.

Статті, надіслані до журналу для рецензування, не повинні були публікуватися раніше у їх теперішньому вигляді або розглядатися для публікації в іншому журналі.

Автори (співавтори), що подають статті для публікації, гарантують, що робота не є порушенням авторських прав шляхом підписання Авторської згоди про передачу прав.

Для полегшення розповсюдження та забезпечення належної політики використання опублікованих матеріалів, статті стають юридичним правом видавця, якщо не передбачено іншого.

Доброчесність

Редакційні колегії журналів “Соціо-економічні виклики”, “Бізнес-етика та лідерство” та “Фінансові ринки, інституції та ризики” прагнуть захистити репутацію журналів від зловживань та наукових помилок.

Наукова помилка є порушенням стандартів наукової та етичної поведінки під час проведення наукових досліджень.

Основними видами наукової помилки є: підробка, фальсифікація та плагіат.

Підробка − це вигадування результатів та їх оприлюднення. Більш незначною формою підробки є посилання, які з’являються в тексті, але фактично є фальшивими.

Фальсифікація полягає в маніпуляції дослідницькими матеріалами, обладнанням чи процесами, а також в зміні чи видаленні даних або результатів, так що результати дослідження не точно відображені в дослідницькому звіті.

Плагіат − це привласнення ідей, процесів, результатів або слів іншої людини без відповідного визнання авторства. Однією з форм є присвоєння ідей та результатів інших, а також їх публікація, з посиланням, що автор виконував всю роботу, в результаті якої були отримані дані.

Плагіат-фабрикація – це перенесення непов’язаних даних зі стороннього видання і відтворення їх без змін в новій публікації.

Самоплагіат − це багаторазове опублікування того самого матеріалу з різними назвами та / або в різних журналах.

Рукописи не мають містити плагіату. Редакційна колегія відхилить рукописи, якщо вони містять будь-яку форму плагіату – навмисний та / або випадковий плагіат. Самоплагіат також є неприйнятним.

Наявність плагіату в статті свідчить про неетичність та непрофесійність автора (співавторів) і, ймовірно, призведе до підривання репутації автора (співавторів) та видавця.

Перед відправленням поданої статті на рецензування редактор перевіряє подані матеріали на оригінальність, використовуючи програмний продукт Unicheck для виявлення плагіату.

Якщо редакційна колегія виявила, що стаття є плагіатом іншої роботи або містить матеріали авторського права третьої сторони без дозволу або недостатнього визнання авторства, або якщо оспорюється авторство статті, то редакційна колегія залишає за собою право вживати заходів, включаючи (але не обмежуючись): викриття помилок або виправлення; вирішення питання з керівником організації, де працює автор (співавтори); вжиття відповідних судових заходів.

Об’єктивність та прозорість

Для забезпечення об’єктивності та прозорості досліджень у відповідності до прийнятих принципів етичної та професійної поведінки автори мають (якщо має місце) вказати в окремому розділі статті «Дотримання етичних стандартів» інформацію щодо:

 • джерел фінансування, що сприяли проведенню дослідження;
 • потенційних конфліктів інтересів (фінансових чи нефінансових);
 • інформованої згоди учасників досліджень та експериментів (якщо стаття містить результати досліджень за участі людини);
 • заяви про забезпечення належних умов поводження з тваринами під час експериментів, якщо в дослідженні взяла участь тварина.

В Авторській угоді автори (співавтори) мають оголосити про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів. Редакційні колегії залишають за собою право не публікувати статтю на основі будь-якого оголошеного конфлікту.

Конфлікт інтересів може виникати в наступних випадках:

 • автор чи його спонсор мають фінансові, комерційні, правові або професійні відносини з іншими організаціями або з людьми, які працюють з ними, що може вплинути на дослідження;
 • рецензент володіє інформацією щодо авторства статті;
 • рецензент останнім часом співпрацював з автором (співавтором);
 • рецензент працює у тій самій установі, що і будь-який з авторів (співаторів);
 • інше.

Під час проведення експериментів за участю людей автори (співатори) мають вказати, чи відповідають проведені процедури етичним стандартам відповідального комітету з експериментів над людиною (інституціональному та національному) та Гельсінській декларації Всесвітньої медичної асоціації з усіма поточними змінами та доповненнями.

Під час проведення експериментів за участю тварин автори (співатори) мають вказати, чи було дотримано інституційних та національних рекомендацій щодо догляду та використання лабораторних тварин.

Всі автори (співатори) зобов’язані дотримуватися вимог щодо інформованої згоди учасників дослідження. Вони мають надати підтвердження, що будьякий учасник досліджень чи експериментів, описаних у статті, надав письмову згоду на розміщення матеріалів стосовно нього, що він усвідомлює те, що його не можна ідентифікувати через цей документ і що автори статті повністю його анонімізували. Стаття повинна описувати спосіб, у який інформована згода була отримана.

Автори (співавтори) можуть розраховувати на прозорість та повагу з боку видавця та редактора під час підготовки статті до публікації.

ЕТИЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ТА ЧЛЕНІВ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Члени редакційної колегії є кваліфікованими фахівцями у своїх галузях та експертами з питань, які відповідають тематичним рубрикам журналу.

Вони мають дотримуватися Кодексу поведінки редакторів журналів.

Для залучення науковця до редакційної колегії йому надсилається Лист-запрошення.

Головний редактор та члени редакційної колегії наукових журналів несуть відповідальність перед авторами, які забезпечують змістове наповнення журналів, рецензентами, які коментують придатність рукописів для публікації, читачами журналу та науковою спільнотою, власниками/видавцями журналів та громадськістю в цілому.

Склад редколегії переглядається двічі на рік (у січні та червні).

Головний редактор несе відповідальність перед членами редакційної колегії, зобов’язаний вчасно інформувати їх про будь-які зміни, що стосуються процесу видання журналів.

Головний редактор повинен поважати пропозиції від членів редакційної колегії щодо удосконалення редакційної політики журналів.

Головний редактор та члени редакційної колегії наукових журналів повинні:

 • оцінювати подані рукописи виключно на підставі їх академічних достоїнств (важливість, оригінальність, обґрунтованість дослідження, чіткість) та їх відповідності тематиці журналу, незалежно від раси авторів, статі, сексуальної орієнтації, етнічного походження, громадянства, релігійних переконань, політичної філософії чи інституційної приналежності;
 • підтримувати та сприяти послідовній етичній політиці журналів;
 • забезпечувати конфіденційність процесу рецензування статей;
 • співпрацювати з авторами, рецензентами та іншими членами редакційної колегії з метою забезпечення їх достатнього інформування щодо етики та видавничої політики журналів;
 • сприяти дотриманню принципів справедливості, неупередженості та своєчасності при реалізації видавничої політики журналів;
 • виконавчі (технічні) редактори – відмовитися від обробки рукопису, якщо вони мають або можуть мати конфлікт інтересів в результаті конкурентних, спільних або інших відносин або зв’язків з будь-яким із авторів, компаній або (в деяких випадках) установ, пов’язаних з рукописом.

Відповідальність головного редактора та членів редакційної колегії наукових журналів перед авторами:

 • забезпечення авторів інструкціями щодо підготовки та подання рукописів статей;
 • надання авторам чітких роз’яснень про політику журналів щодо критеріїв авторства;
 • створення системи ефективного та швидкого рецензування рукописів статей;
 • забезпечення прозорості щодо реальних або очевидних конфліктів інтересів, гарантування визначення будь-яких конфліктів інтересів (якщо їх не уникнути);
 • справедливе, неупереджене, люб’язне, об’єктивне та чесне ставлення до всіх авторів;
 • повага права інтелектуальної власності авторів;
 • забезпечення своєчасної публікації прийнятих рукописів;
 • своєчасне ознайомлення авторів з всіма редакційними стандартами та змінами в редакційній політиці.

Відповідальність головного редактора та членів редакційної колегії наукових журналів перед рецензентами:

 • надсилання рецензенту на рецензування лише тих статей, тематика яких відповідає інтересам та сфері досліджень рецензентів;
 • люб’язне та ввічливе реагування на відхилення рецензентом запрошення прорецензувати статтю;
 • забезпечення належного інформування та керівництва для рецензентів;
 • надання рецензентам достатньо часу для здійснення огляду надісланого матеріалу та рецензування статті;
 • встановлення максимальної кількості разів рецензування (3 рази на рік);
 • повага думки рецензентів.

Відповідальність головного редактора та членів редакційної колегії наукових журналів перед читачами:

 • залучення до публікації статей високого наукового рівня та за тематиками, які цікавлять читачів;
 • забезпечення представлення журналів у форматах, зручних для цільової аудиторії (друкований, онлайн та ін.);
 • уникнення публікації шахрайських матеріалів та конфлікту інтересів або інших етичних проблем у редакційній колегії;
 • забезпечення вчасної публікації журналів, відповідно до встановленого графіку;
 • гарантування читачам доступу до опублікованої інформації;
 • забезпечення регулярного спілкування з видавцем з метою повідомлення про будь-які юридичні або етичні проблеми.

ЕТИЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

До процесу рецензування статей можуть залучатися члени редакційної колегії, які є кваліфікованими фахівцями з тематики статті, або зовнішні рецензенти, з якими співпрацює журнал.

Рецензенти повинні:

 • дотримуватись конфіденційності під час процесу рецензування, залишатись анонімними протягом всього процесу рецензування, якщо не було санкціоновано розкриття інформації;
 • негайно сповіщати головного редактора журналу про будьякий реальний чи потенційний конфлікт інтересів (особистий, фінансовий, інтелектуальний, професійний, політичний чи релігійний), який може вплинути на неупередженість їх рецензування та призвести до відмови від рецензування. Такі конфлікти інтересів можуть виникнути, якщо рецензенту запропонують оцінити роботу, написану колегою з тієї ж організації, колишнім чи нинішнім студентом, колишнім консультантом або близькою особою. Інший тип конфлікту виникає, наприклад, коли рецензент є прямим конкурентом автора статті для отримання гранту. Якщо конфлікт є серйозним, рецензент повинен відмовитися від рецензування;
 • поводити себе справедливо та неупереджено в процесі рецензування рукописів;
 • погоджуватися рецензувати статтю, в темі якої він/вона є експертом, або якщо рецензент відчуває, що він не має компетенції професійно оцінити певний рукопис, то він повинен негайно повідомити про цей факт головного редактора;
 • не використовувати інформацію рукопису для власної користі або для інших установ, перш ніж він буде опублікований;
 • оприлюднювати докази плагіату, дублювання подання, неетичного представлення результатів досліджень або надмірної фрагментації результатів задля багаторазової публікації рукописів.