Бізнес-етика та лідерство

ISSN (print) – 2520-6761
ISSN (online) – 2520-6311

Open access journal

Editor-in-Chief: Dr. Prof. Tetyana Vasilyeva

Issued quarterly

Scientific Peer-Reviewed Open Access Journal – Business Ethics and Leadership (BEL), ISSN (print) – 2520-6761, ISSN (online) – 2520-6311 was founded by Sumy State University, Ukraine in 2016 and registered by the Ministry of Justice of Ukraine (Certificate No. KB 22527 – 12427Р from December 14, 2016). The language of publication is English.

Open access statement
This journal allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and to use them for any other lawful purpose with due acknowledgement (citation) to authors and the journal.

Contact us:
Editor-in-Chief
Email: bel_editor.armg@ssu.edu.ua

or Managing Editor
Email: bel_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

crossref unicheck essuir
Цілі та тематика журналу Інструкції для авторів Редакційна колегія та рецензенти Indexing Advertising Article publication charge

Журнал «Бізнес-етика та лідерство» сприяє розвитку наукової співпраці та інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових демократичних практик щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, публічному управлінні та освіті.

Наш журнал публікує оригінальні статті фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, статті конференцій, тематичні дослідження та критичні огляди.

Ключові теми:

 • честність, транспарентність, стандарти, репутація, справедливість та етика в бізнесі, торгівлі, менеджменті, публічному управлінні та освіті (академічна доброчесність);
 • корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво;
 • лідерство та інновації в бізнесі, освіті, корпоративному та публічному менеджменті;
 • соціальна справедливість, гендерна рівність, соціальна рівність, захист коропоративних та особистих прав та свобод;
 • поведінкова економіка, ефективні та етичні бізнес-комунікації та зв’язки з громадськістю;
 • державно-приватне та міжсекторальне партнерство, узгодження інтересів стейкхолдерів;
 • управління людським капіталом, менеджмент, організаційна культура, мотивація, професійна етика;
 • клієнтоорієнтоване управління бізнесом, якість послуг, захист інтересів споживачів;
 • запровадження демократичних практик в суспільних та економічних процесах.

Відсоток прийнятих до друку статей становить близько 25-30%.

Оформлення статті

Відкритий доступ

Журнали «Бізнес-етика та лідерство», «Соціо-економічні виклики» та «Фінансові ринки, інституції та ризики» використовують модель відкритого доступу. Це означає, що читачі мають безкоштовний онлайн-доступ до повних текстів статей журналів, що робить можливим читати, завантажувати, копіювати, роздруковувати повні версії текстів статей.

Загальні рекомендації для авторів

Обсяг кожної статті має складати від 3000 до 7500 слів.

Всі подані статті повинні бути відформатовані таким чином: шрифт 11 Times New Roman, подвійний інтервал, без нумерації сторінок, без розриву сторінок і таблиць, що містяться в тексті. Файли статті повинні бути надані у форматах Microsoft Word.

Структура статті має наступний вигляд:

Заголовок статті

Заголовок статті має складатися не більше ніж з десяти слів та повинен розкривати сутність дослідження.

Дані про автора

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 • Місце роботи / навчання (повністю).
 • Посада.
 • Науковий ступінь.
 • Вчене звання.
 • Робоча адреса.
 • Робочий телефон.
 • Адреса для листування.
 • Контактний телефон.
 • E-mail.
 • ORCID (зареєструватися можна за посиланням: https://orcid.org/)

Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID iD) – це унікальний і постійний цифровий ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізнити дослідників один від одного. Створений компанією ORCID, цей iD допомагає забезпечити належне визнання роботи автора. Він інтегрується з іншими ідентифікаторами (наприклад, ResearcherID, Scopus та LinkedIn) та базами даних (наприклад, Crossref) для централізації результатів досліджень та професійних профілів. Ваш ORCID iD залишається незмінним незалежно від того, чи Ви змінюєте своє ім’я, установу, країну або галузь досліджень та забезпечує унікальне і постійне маркування ваших наукових внесків.

Усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно.

Анотація

Розмір анотації не повинен складати більше 250 слів. В анотації мають бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочення та цитування.

Ключові слова

Ключові слова в статті наводяться для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошукові системи. Кількість ключових слів (словосполучень) повинна складати від 4 до 10, які наводяться в алфавітному порядку.

Класифікація JEL

Всі статті класифікуються відповідно до тематичного класифікатору JEL (ц система кодів для позначення тематики публікацій з економіки, розроблена Journal of Economic Literature (JEL) та представлена на сайті Американської економічної асоціації http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Стаття має містити від 1 до 5 JEL-кодів, кожен з яких має складатися із трьох символів (наприклад, D80, Z19). Якщо у автора виникають труднощі з визначенням JEL-коду, то він має можливість звернутися за допомогою до помічника головного редактора.

Основний текст статті:

Вступ

У вступі зазначаються сутність та мета дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з іншими науковими або практичними завданнями, наводиться детальний опис сучасного стану досліджуваної проблеми. Мета вступу – надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення, стисло довести актуальність дослідження, його наукову та практичну значущість.

Огляд літератури

В даному розділі наводиться аналіз досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор/автори. Виділяються невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття.

Методологія та методи дослідження (за необхідністю)

В цьому розділі наводиться короткий виклад позитивного та негативного методологічного досвіду, визначаються гіпотези, що покладені в основу дослідження, наукові теорії та школи, в межах яких виконане дане дослідження, продовженням яких наукових положень є розробки автора/авторів статті, методологічні, методичні та емпіричні обмеження дослідження.

В цьому розділі також зазначаються методи збору та обробки даних, використані в дослідженні, емпіричні основи дослідження. Якщо стаття містить результати соціологічних досліджень, то зазначається назва організації або особи, які проводили дослідження, тип дослідження, період його проведення та діапазон аналізованих даних, помилка вибірки, методи збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, аналіз контенту тощо) та інше. Якщо стаття містить результати статистичного аналізу даних, то в цьому розділі наводиться опис застосованих методів аналізу даних, наводяться характеристики адекватності та достовірності отриманих результатів, наводиться інформація щодо джерел статистичної інформації, баз даних тощо.

Методологія та методи повинні бути описані з достатніми деталями, щоб дозволити читачеві перевірити результати дослідження. Якщо існують будь-які обмеження щодо оприлюднення частини інформації або доступу до даних, то про це має бути зазначено в цьому розділі.

Результати

В даному розділі має бути викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно, і мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву). Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю.

Висновки, обговорення та рекомендації

Цей розділ являє собою стислий підсумок основних висновків даного дослідження. Виявлені нові явища та підтверджені факти мають бути описані й супроводжуватися відповідним коментарем. Висновки мають бути логічно узгодженими з назвою і метою статті, ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження. Доцільно навести чітке бачення перспектив подальших досліджень за даним напрямом.

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

Список скорочень (за необхідністю)

Якщо в тексті використовуються скорочення, їм повинне бути надане визначення при першому використанні, а в цьому розділі для спрощення сприйняття матеріалу читачем може бути наведений повний список абревіатур в алфавітному порядку.

Цитування та список літератури

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006);

 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені на предмет повноти та точності.

Приклад оформлення:

Стаття журналу

Автор, A.A., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор Г.Г. (2005). Назва статті. Назва журналу, Том. (№), 49-53.

Стаття з DOI

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086.

Книга

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. (1974). Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley. 521 p.

Інтернет-джерело

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice.

Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Додатки

Якщо у статті є Додатки, вони мають бути представлені на окремій сторінці після статті та позначені великими літерами (Додаток А, Додаток Б).

Рисунки

Всі рисунки (діаграми, креслення, веб-сторінки / скріншоти та фотографії) повинні бути представлені в електронному вигляді. Кожен рисунок має бути надісланий як окреме зображення з високою роздільною здатністю (300 точок на дюйм) у форматі JPEG, PDF або PNG. Усі рисунки мають бути високоякісними та чіткими. Нумерація рисунків ведеться згідно їх положення у тексті статті послідовно арабськими цифрами. У тексті статті повинні бути посилання на всі рисунки. Графіки та рисунки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен рисунок має мати назву, яка розміщується знизу, симетрично до тексту. Пояснення до рисунків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.

Таблиці

Таблиці повинні бути набрані та подані окремим файлом до головної частини статті. Текст таблиць слід писати за допомогою шрифту Times New Roman 10. Позиція кожної таблиці повинна бути чітко вказана в основному тексті статті. Не допускається надання таблиці як зображення, які не можна редагувати. Всі таблиці мають бути пронумеровані згідно їх послідовності у тексті статті, на кожну з таблиць має бути посилання в тексті статті. Заголовок таблиці має бути коротким та розкривати зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, яка пояснює скорочення, можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці, або інше, то її слід навести під таблицею.

Формули

Всі формули в статті слід нумерувати послідовно, починаючи з (1) до кінця статті, включаючи додатки. Номер слід наводити в круглих дужках праворуч від формули у тому ж рядку, що і формула. Цей номер формули слід використовувати при посиланні на неї в подальшому в тексті статті (наприклад, рівняння (1)). Формули та рівняння повинні бути створеними у редакторах Microsoft Equation або Math Type у MS Word, мають бути редагованими, всі символи мають чітко ідентифікуватися (великі та малі літери, інші символи, верхній та нижній індекси, уникнення плутанини, наприклад, між нулем та буквою “o” тощо). Після формул слід навести пояснення всіх символів та одиниць, в яких вони вимірюються.

Мова

Всі статті мають бути написані англійською мовою.

Авторські права

Разом зі статтею, поданою до публікації, автор надсилає заповнену Авторську угоду, підписану всіма співавторами. Даним документом автори підтверджують автентичність поданого матеріалу, а також те, що даний матеріал ніде не опублікований раніше та не поданий до друку в інші журнали.

Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом. Автор гарантує, що стаття підготовлена спеціально для обраного наукового журналу. Автор надає право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати, видавати, а також поширювати статтю необмеженим тиражем у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

Редакційні колегії журналів «Бізнес-етика та лідерство», «Соціо-економічні виклики» та «Фінансові ринки, інституції та ризики» дуже серйозно ставляться до питань наукової помилки, порушення авторських прав, плагіату та інших порушень передового досвіду публікацій та зосереджені на захисті прав наших авторів. Також ми прагнемо захистити репутацію журналів від зловживань. Подані статті будуть перевірені на плагіат за допомогою програми Unicheck.

Ми пропонуємо авторам використовувати ліцензію CC BY Creative Commons. Це дозволяє використовувати, розповсюджувати та відтворювати статті за умови зазначення авторства. Ліцензія CC BY дозволяє комерційне та некомерційне використання матеріалів.

 • Тетяна Васильєва

  Голова редакційної колегії, д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, керівник видавництва ARMG Publishing, Україна.

  Наукові інтереси: фінанси, банківська справа, інвестиції, інновації, менеджмент, освіта.
 • Александру Тріфу

  Кандидат наук, викладач та доцент, директор науково-дослідного інституту «Петр Андрій», Румунія.

  Наукові інтереси: загальна економіка (мікро та макроекономіка, розвиток, регіоналізація, глобалізація), теорія фірми, страхування, міжнародний маркетинг, технології туризму, макроекономіка фінансів.
 • МАЙКЛ Біджу

  Кандидат наук, доцент кафедри моральної теології, теологічний факультет, Єрусалимський кампус Папського Салезіанського університету, Ізраїль.


  Наукові інтереси: етика в економічному житті, моральна теологія.
 • Баходін Г. Муджтаба

  Доктор, професор, Університет Нова Саутістерн, США.


  Наукові інтереси: педагогічне управління, лідерство, людські ресурси, міжнародне управління.
 • Саїф Сіддікі

  Доктор, доцент, Центр досліджень менеджменту, Джамія Міллія Ісламія − Центральний університет, Нью-Делі, Індія.


  Наукові інтереси: фінанси, підприємництво.
 • Г. К. Прадхан

  Доктор, професор фінансів та економіки, голова, Центр фінансового ринку, Школа бізнесу КСЛРІ, Джамшедпур, Індія.


  Наукові інтереси: економетрика, управління ризиками та страхування, фінансова економіка.
 • Лукман Айінде Олорогун

  Доктор, фінанси / ісламський банкінг та фінанси, Міжнародний ісламський університет, Малайзія.


  Наукові інтереси: страхування, ризики, освіта.
 • Алойз Г. Секейра

  Доктор, професор, Школа управління, Національний технологічний інститут штату Карнатака, Індія.

  Наукові інтереси: управління людськими ресурсами, маркетинг, менеджмент, стратегічне управління, підприємництво.
 • Артур Джон Кокфілд

  Доктор, професор, юридичний факультет Королівського університету, Кінгстон, Канада.


  Наукові інтереси: податкове право, теорія права та техніки, право приватності, юридична етика.
 • Жівка Пружуль

  Доктор, повний професор в Академії банківської справи Белграда, факультет банківської справи, страхування та фінансів, Сербія.


  Наукові інтереси: ділова етика, ділова етика в галузі фінансів, управління людськими ресурсами, корпоративна культура.
 • Олена Ставрова

  Кандидат наук, доцент, економічний факультет, Південно-західний університет «Неофіт Рильски», Болгарія.


  Наукові інтереси: ділова етика, фінансова економіка, економетрика.
 • Джей Десай

  Доктор, доцент, Інститут управління та досліджень Шрі Чиманбхай Патель, Ахмедабад, Гуджарат, Індія.

  Наукові інтереси: фінансовий менеджмент та управління ризиками.
 • Ручі Теварі

  Кандидат наук, доцент, MICA-Школа ідей, Ахмадабад, Індія.

  Наукові інтереси: загальне управління та комунікації, корпоративна комунікація та відповідальна бізнес-діяльність.
 • Решма Баїг

  Доктор, доцент та завідувач кафедри соціології, Державний коледж першого рівня, Індія.

  Наукові інтереси: аспекти соціології.
 • Ролан Барді
  Доктор, Університет Флорида Галф Кост (США), Віттенберзький центр глобальної етики (член Правління Німецької асоціації та Американського фонду).

  Наукові інтереси: управлінський облік, лідерство, бізнес-етика, управління знаннями та сталий розвиток.
 • Майк Хуттингер

  Кандидат наук, доцент кафедри економіки та етики, Університет менеджменту та економіки, Литва.

  Наукові інтереси: критичне мислення в економіці, післяавтоматична економіка, міжнародна економіка, авіаперевезення, міжкультурні дослідження.
 • Раджеш Сривастава

  Доктор, доцент, кафедра менеджменту та маркетингу, Дженнінгс А. Джонс коледж бізнесу, Державний університет Мідл Теннессі, США.

  Наукові інтереси: маркетинг та менеджмент.
 • Томас Лі-Пінг Танг
  Кандидат наук, професор, кафедра менеджменту, Коледж бізнесу Джонса, Державний університет Мідл Теннессі, США.
  Наукові інтереси: економічна психологія, грошові відносини, задоволення від заробітної плати, значення грошей, любов до грошей, валюта, ділова етика, неетичні наміри, спокуса, мотивація Вока, продуктивність, контроль якості, задоволення, стрес, проблеми міжкультурного характеру.
 • Ганна Швіндіна

  Кандидат наук, доцент кафедри управління, заступник директора з науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, Україна.
  Наукові інтереси: організаційний розвиток та еволюція, стратегічне управління, управління змінами, управління конфліктами, співпраця та конкуренція.
 • Артем Артюхов

  Кандидат наук, доцент кафедри процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, Міжнародний інженер-педагог, Україна.

 • Крістоф Фельтус

  Доктор, науковий співробітник в Люксембурзькому інституті науки та технології, сфера інформаційних технолгій для інноваційних послуг, Люксембург.

  Наукові інтереси: безпека інформаційних технологій, управління інформаційними технологіями, бізнес-аналіз / вирівнювання та моделювання організації підприємства.
 • Віктор Ольтра

  Доктор, доцент, Університет Валенсії, Іспанія.

  Наукові інтереси: управління людськими ресурсами, управління знаннями та організаційне навчання, бізнес-етика та корпоративна соціальна відповідальність, інновації та творчість в організаціях, проблеми глобалізації, підприємництво.
 • Массімо Полліфроні
  Кандидат наук, доцент кафедри менеджменту Університету Туріна, Італія.
  Наукові інтереси: економіка бізнесу, бізнес-етика, корпоративна соціальна відповідальність, управління з урахуванням різноманіття, екологічний менеджмент, фінансовий облік, історія економіки бізнесу, ощадливе управління, управління виробництвом, державне управління та облік у державному секторі.
 • Паола Демартіні
  овний професор обліку та управління в 3 Університеті Риму, Італія.

  Наукові інтереси: нематеріальні активи, контроль управління інтелектуальним капіталом, позафінансова інформація та корпоративне управління.
 • Андрееску Ніколета Аліна

  Кандидат наук, факультет енергетики та промислового менеджменту, Університет Орадя, Румунія.

  Наукові інтереси: економіка, бізнес-етика, КСВ, електронне навчання, маркетинг.
 • Елізабет Челл
  Кандидат наук, професор практики підприємницької діяльності та науковий консультант, Центр досліджень малого бізнесу, Кінгстонський університет, Великобританія.

  Наукові інтереси: підприємницька особистість, соціальне підприємництво, інноваційні характеристики молоді, гендерні проблеми та підприємництво, створення мережі та підприємництво.
 • Євангелія Папалої

  Кандидат наук, викладач в Грецькому відкритому університеті (менеджмент навчальних закладів), Греція.

  Наукові інтереси: організаційна поведінка, освітнє лідерство та освіта дорослих.
 • Роберт Роговські

  Кандидат наук, старший викладач, Інститут економіки, Державна вища професійна школа у м. Новий Сонч.

  Наукові інтереси: економічна етика, бізнес-етика, підприємництво, економічна соціологія, методологія економіки та соціології.
 • Юрій Петрушенко

  Кандидат наук, завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: соціальні та державні фінанси, економічна теорія соціальних комунікацій, теорія трансформаційного навчання.
 • Хуршид Джалілов

  Кандидат наук, старший викладач з стратегії та економіки, Борнмутський університет, Великобританія.

  Наукові інтереси охоплюють сферу стратегії, ринків, що розвиваються, економіки перехідного періоду, а також фінансового розвитку.
 • Світлана Коміссарук

  Кандидат наук, науковий співробітник лабораторії Хіггінс та лабораторії Морріс, Колумбійський університет, США.

  Наукові інтереси: міжкультурна комунікація; мотивація та пізнання; просоціальна поведінка; судження та прийняття рішень; соціальне спілкування.
 • Тарас Фініков
  Кандидат наук, професор, почесний професор Краківської академії ім.А.Ф.Моджевського, Краків, Польща.
  Наукові інтереси: проблеми порівняльного аналізу розвитку та трансформації вищої освіти в Україні, регіонах Європи та Північної Америки; країни третього світу; аналіз законодавства про вищу освіту в різних європейських регіонах; академічна доброчесність, етика та моральні стандарти в глобальних та національних системах вищої освіти; роль приватних навчальних закладів у розвитку української вищої освіти та їх роль у формуванні інститутів громадянського суспільства; стратегічне планування та управління вищими навчальними закладами.
 • Александра Пеятович

  Кандидат наук, доцент кафедри філософії Белградського університету, Сербія.

  Наукові інтереси: ціннісні орієнтації дорослих; освітні потреби дорослих; професійна підготовка та навчання дорослих; якість життя; оцінка в освіті; якість освіти, кар’єрне консультування та керівництво.
 • Мара Дель Балдо
  Кандидат наук, доцент кафедри підприємництва та малого бізнесу і фінансового обліку Університету Урбіно, Італія.
  Наукові інтереси: підприємництво та малий бізнес; корпоративна соціальна відповідальність, стійкість та бізнес-етика; МСП та мережеві стратегії; фінансова та інтегрована звітність; етичний, соціальний та екологічний облік (SEAR) та гендерний облік.
 • Крізтіна Сегеді

  Доктор Хабіл, доцент, Університет Мішкольца, Угорщина.

  Наукові інтереси: бізнес-етика, корпоративна етика, корпоративна соціальна відповідальність, консалтинг, етика, соціальне підприємництво, корпоративна стратегія, глобальна корпоративна стратегія та бізнес, розвиток.
 • Джон Цалікис

  Кандидат наук, професор, кафедра маркетингу, Міжнародний університет Флориди, США.

  Наукові інтереси: індекс бізнес-етики (розробив індекс бізнес-етики, що дозволяє систематично вимірювати сприйняття споживачами етичної поведінки в бізнесі).
 • Сорин-Джордж Тома

  Кандидат наук, професор, Бухарестський університет, факультет адміністрації та бізнесу, Румунія.

  Наукові інтереси: економіка, менеджмент, маркетинг, стратегія, лідерство.
 • Ігор Кобушко

  Доктор, професор кафедри фінансів та кредиту, Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, Україна.
  Наукові інтереси: інвестиційний ринок, інвестиційний аналіз, бізнес-планування, розвиток малого та середнього бізнесу, фінанси охорони навколишнього середовища.


 • Доктор, професор маркетингу, Університетський коледж Крістіанії та Норвезький університет науки і техніки, Норвегія.
  Наукові інтереси: вертикальна / горизонтальна інтеграція, промислова організація, економічні контракти та стимули, стійкість та зелений маркетинг, а також підприємницька та дослідницька стратегія.
 • Гергелі Тот

  Доктор Хабіл, Університет Капошвар, Угорщина.

  Наукові інтереси: глибока КСВ, біономія, економічна теологія (інтегрована в економіку людини).
 • Мехмет Ферхат Озбек

  Доктор, доцент, кафедра управління людськими ресурсами, факультет економіки та адміністративних наук, Університет Гюмюшхане, Туреччина.

  Наукові інтереси: управління людськими ресурсами, управління бізнесом, трудове право.
 • Богдан Екцович

  Асистент та експерт з менеджменту, Гуманітарно-економічний університет, м. Лодзь, Польща.

  Наукові інтереси: управління проектами + управління міжнародними проектами, організація та управління в міжнародному регіоні, європейська інтеграція, проблема глобалізації, політична наука, історія, міжнародні відносини, дипломатія.
 • Гаяне Товмасян

  Кандидат наук, науковий співробітник Центру досліджень “AMBERD”, Вірменський державний економічний університет, Єреван, Вірменія.

  Наукові інтереси: економічні дослідження бізнесу або галузі.
 • Марко Талієнто

  Кандидат наук, професор економіки бізнесу та обліку, Університет Фоджі, Італія.

  Наукові інтереси: міжнародний бухгалтерський облік, комбінації бізнесу, нематеріальні активи, корпоративна оцінка та цінність, керівництво, управління та продуктивність, бізнес-етика, ППР.
 • Наріне Варданян

  Кандидат наук, доцент Міжнародного науково – навчального центру Національної академії наук Республіки Вірменія.

  Наукові інтереси: освіта та якість, сучасні мови, норми та використання в лінгвістиці, суспільні відносини.
 • Ден Родкін

  Доктор, помічник віце-президента з питань студентів, коледж Санта-Фе, Сполучені Штати Америки.

  Наукові інтереси: управління вищою освітою, розвиток лідерства, теорія розвитку студентів, академічна доброчесність, свобода слова.
 • Хафіз Імтіаз АХМАД

  Кандидат наук, доцент та директор з професійного збагачення, Нью-Йоркський технологічний інститут, Об’єднані Арабські Емірати.

  Наукові інтереси: бухгалтерський облік, фінанси та оцінка.
 • Девід П. Шмідт

  Кандидат наук, Директор, Центр прикладної етики, Ферфілдський університет, США.

  Наукові інтереси: бізнес-етика, етичні міркування, академічна доброчесність.
 • Костянтин Кириченко

  Начальник, Відділ міжнародних зв’язків, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: етика та лідерство в освіті, прозорість системи оцінки якості освіти, взаємозв’язок економічних, соціальних та політичних процесів.
 • Кетрін А. Нант

  Кандидат наук, професор, кафедра економіки Роджер М. Лінч, завідувач кафедри, Ферфілдський університет, США.

  Наукові інтереси: економіка праці, порівняльні економічні системи, економічна освіта.

 • Зовнішні рецензенти


  karaoulanis
  Карауланіс Андреас

  Кандидат наук, 3 магістерські ступені, Кардифський університет, Великобританія

  Наукові інтереси: бізнес, освіта, бізнес-етика, лідерство, менеджмент, стратегія та ризик.
 • Йоанна Швака-Мокрацичка

  Доктор Хабіл, професор, Варшавський університет природничих наук, Польща.

  Наукові інтереси: маркетинг, менеджмент.
 • Марценка Кацпзак

  Кандидат наук, доцент, Варшавський університет природничих наук, Польща.

  Наукові інтереси: ринок праці, туризм у сільській місцевості, соціальний капітал, професійні консультації.
road elektronische scilit

scholar

ResearchBib

WorldCat

ulrichsweb pbn ECONBIZ

Display advertising improves the visibility of your products and services among specialists in your field. ARMG Publishing offers a variety of journals with focused readership. Contact us for advertising rates, premium placement and the range of services we can offer.

For information on advertising rates, media packs and inserts for journals published by ARMG Publishing, please contact:
bel_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

The author, institution or sponsor pays an article publication charge (APC) for the article to be open access – making it immediately and freely available to everyone. This fee covers the range of publishing services we provide. This includes provision of online tools for editors and authors, article production and hosting, liaison with abstracting and indexing services, and customer services. Our contributors do not pay for submission or reviewing. The APC, payable when your manuscript is editorially accepted and before publication, is charged.

ARMG Publishing produces international academic Journals of high quality. All articles undergo a rigorous double blind peer-review.

Article publication charge for all journals equals to 1100 UAH. To support sustainable open access publishing, a minimum APC has been introduced to ensure we cover the costs of, copyediting, typesetting, publication on our website, marketing, and indexing in major databases.

Following acceptance, the article will proceed through the production cycle but will not be published until payment has been received. Payment can be made by invoice (payment is due within 30 days). Bank transfer details will be included in the invoice. Receipts are available on request. Please note that payment carries an administrative surcharge.

The contributor should state the following information:

 • journal title and/or article title,
 • full name,
 • place of employment,
 • telephone number,
 • e-mail address,
 • active postal address for shipping hard copies.

All information is confidential. It will be used for preparing invoice. You will be contacted with the editor of the company for sending necessary documents.

Our corresponding authors will be informed about paper publication by e-mail and provided with free hard copies of the issue. Please contact the Editor-in-Chief of the corresponding journal to make an order of additional hard copies.

Discounts and waiving

Also discounts and waivers are available for our authors. Decisions to grant discounts are at the discretion of the Editor-in-Chief, in consultation with the Publisher.

ARMG Publishing can propose publishing fee waivers to authors from developing countries or those suffering financial hardship in accordance with Hinari Access to Research for Health Program (http://www.who.int/hinari/eligibility/en).