Фінансові ринки, інституції та ризики

Журнал «Фінансові ринки, інституції та ризики» сприяє розвитку співпраці науковців та професійних фінансових співтовариств, інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик розвитку фінансового сектору, фінансового забезпечення національних економік та домогосподарств.

Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, аналітичні тематичні дослідження та критичні огляди.

Тематичні напрямки:

 • розвиток міжнародних, національних та регіональних фінансових ринків;
 • грошові та кредитні системи;
 • банківська справа, страхування;
 • фінансове посередництво, фінансові інструменти;
 • валютні операції, біржі;
 • інновації у сфері фінансових послуг та управління фінансовими ризиками;
 • розвиток міжнародної фінансової інфраструктури;
 • корпоративні, муніципальні та державні фінанси;
 • бухгалтерський облік, звітність та аудит;
 • оподаткування;
 • інвестиційна діяльність;
 • правові аспекти діяльності ринків та інституцій.

До публікації приймаються статті, які пройдуть процедуру подвійного таємного рецензування.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії Unicheck.

Кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Реалізація редакційної політики журналу відбувається в межах діяльності Центру «ARMG publishing» Сумського державного університету.

Рекомендація журналу до друку дає Вчена рада Сумського державного університету за поданням головного редактора.

Відсоток прийнятих до друку статей становить близько 25-30%.

У цьому розділі автори зможуть знайти детальну інформацію, необхідну для надсилання рукопису статті для можливої публікації в журналі “Фінансові ринки, інституції та ризики”. Перед поданням рукопису ми наполегливо рекомендуємо авторам ознайомитися із правилами оформлення статті та дотримуватися цих вимог.

Обсяг кожної статті має складати від 3000 до 7500 слів.

Всі подані статті повинні бути відформатовані таким чином: шрифт 11 Times New Roman, подвійний інтервал, без нумерації сторінок, без розриву сторінок і таблиць, що містяться в тексті. Файли статті повинні бути надані у форматі Microsoft Word.

При поданні статті для розгляду пропонується оформити її декількома окремими файлами: 1 – титульна сторінка, 2 – основний текст статті, 3 – продублювати всі графічно-ілюстративні матеріали та формули у форматах, доступних для редагування (наприклад, Exсel).

ФАЙЛ 1:

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 • Заголовок статті (заголовок статті має складатися не більше ніж з десяти слів та повинен розкривати сутність дослідження).

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) всіх авторів статті.
 • Місце роботи / навчання (повністю) всіх авторів статті, країна.
 • Посада всіх авторів статті.
 • Науковий ступінь всіх авторів статті.
 • Вчене звання всіх авторів статті.
 • Робоча адреса відповідального автора.
 • Робочий телефон відповідального автора.
 • Адреса для листування.
 • Контактний телефон.
 • E-mail відповідального автора.
 • ORCID всіх авторів статті (зареєструватися можна за посиланням: https://orcid.org/). Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID iD) – це унікальний і постійний цифровий ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізнити дослідників один від одного. Створений компанією ORCID, цей iD допомагає забезпечити належне визнання роботи автора. Він інтегрується з іншими ідентифікаторами (наприклад, ResearcherID, Scopus та LinkedIn) та базами даних (наприклад, Crossref) для централізації результатів досліджень та професійних профілів. ORCID iD автора залишається незмінним незалежно від того, чи змінює автор своє ім’я, установу, країну або галузь досліджень та забезпечує унікальне і постійне маркування наукових внесків дослідників.

Анотація

Розмір анотації не повинен складати більше 250 слів. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. Обсяг анотації має складати не менше 2000 знаків.

Ключові слова

Ключові слова в статті наводяться для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошукові системи. Кількість ключових слів (словосполучень) повинна складати від 5 до 10, які наводяться в алфавітному порядку.

Класифікація JEL

Всі статті класифікуються відповідно до тематичного класифікатору JEL (це система кодів для позначення тематики публікацій з економіки, розроблена Journal of Economic Literature (JEL) та представлена на сайті Американської економічної асоціації http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Стаття має містити від 1 до 5 JEL-кодів, кожен з яких має складатися із трьох символів (наприклад, D80, Z19). Якщо у автора виникають труднощі з визначенням JEL-коду, то він має можливість звернутися за допомогою до відповідального редактора.

ФАЙЛ 2:

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Вступ

У вступі зазначаються сутність та мета дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з іншими науковими або практичними завданнями, наводиться детальний опис сучасного стану досліджуваної проблеми. Мета вступу – надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення, стисло довести актуальність дослідження, його наукову та практичну значущість.

Огляд літератури

В даному розділі наводиться аналіз досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор/автори. Виділяються невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття.

Методологія та методи дослідження (за необхідністю)

В цьому розділі наводиться короткий виклад позитивного та негативного методологічного досвіду, визначаються гіпотези, що покладені в основу дослідження, наукові теорії, в межах яких виконане дане дослідження, продовженням яких наукових положень є розробки автора/авторів статті, методологічні, методичні та емпіричні обмеження дослідження.

В цьому розділі також зазначаються методи збору та обробки даних, використані в дослідженні, емпіричні основи дослідження. Якщо стаття містить результати соціологічних досліджень, то зазначається назва організації або особи, які проводили дослідження, тип дослідження, період його проведення та діапазон аналізованих даних, помилка вибірки, методи збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, аналіз контенту тощо) та інше. Якщо стаття містить результати статистичного аналізу даних, то в цьому розділі наводиться опис застосованих методів аналізу даних, наводяться характеристики адекватності та достовірності отриманих результатів, наводиться інформація щодо джерел статистичної інформації, баз даних тощо.

Методологія та методи повинні бути описані з достатніми деталями, щоб дозволити читачеві перевірити результати дослідження. Якщо існують будь-які обмеження щодо оприлюднення частини інформації або доступу до даних, то про це має бути зазначено в цьому розділі.

Результати

В даному розділі має бути викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно, мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву). Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю.

Висновки, обговорення та рекомендації

Цей розділ являє собою стислий підсумок основних висновків дослідження. Виявлені нові явища та підтверджені факти мають бути описані й супроводжуватися відповідним коментарем. Висновки мають бути логічно узгодженими з назвою і метою статті, ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження. Доцільно навести чітке бачення перспектив подальших досліджень за науковим напрямом.

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

Список скорочень (за необхідністю)

Якщо в тексті використовуються скорочення, їм повинне бути надане визначення при першому використанні, а в цьому розділі для спрощення сприйняття матеріалу читачем може бути наведений повний список абревіатур в алфавітному порядку.

Цитування та список літератури

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006);

 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені щодо повноти та точності.

Приклад оформлення:

Стаття

Автор, A.A., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор Г.Г. (2005). Назва статті. Назва журналу, Том. (№), 49-53.

Стаття з DOI

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086.

Книга

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. (1974). Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley. 521 p.

Інтернет-джерело

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice.

Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Додатки

Якщо у статті є додатки, вони мають бути представлені на окремій сторінці після статті та позначені великими літерами (Додаток А, Додаток Б).

Рисунки

Всі рисунки (діаграми, креслення, веб-сторінки / скріншоти та фотографії) повинні бути представлені в електронному вигляді. Кожен рисунок має бути надісланий як окреме зображення з високою роздільною здатністю (300 точок на дюйм) у форматі JPEG, PDF або PNG. Усі рисунки мають бути високоякісними та чіткими. Нумерація рисунків ведеться згідно їх положення у тексті статті послідовно арабськими цифрами. У тексті статті повинні бути посилання на всі рисунки. Графіки та рисунки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен рисунок має мати назву, яка розміщується під рисунком, симетрично до тексту. Пояснення до рисунків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.

Таблиці

Таблиці повинні бути подані окремим файлом до головної частини статті. Шрифт тексту таблиць – Times New Roman 10. Посилання на кожну таблицю повинно бути чітко вказане в основному тексті статті. Не допускається надання таблиці як зображення, які не можна редагувати. Всі таблиці мають бути пронумеровані згідно їх послідовності у тексті статті. Заголовок таблиці має бути коротким та розкривати зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, яка пояснює скорочення, можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці, або інше, то її слід навести під таблицею.

Формули

Всі формули в статті слід нумерувати послідовно, починаючи з (1) до кінця статті, включаючи додатки. Номер слід наводити в круглих дужках праворуч від формули у тому ж рядку, що і формула. Цей номер формули слід використовувати при посиланні на неї в подальшому в тексті статті (наприклад, рівняння (1)). Формули та рівняння повинні бути створеними у редакторах Microsoft Equation або Math Type у MS Word, мають бути редагованими, всі символи мають чітко ідентифікуватися (великі та малі літери, інші символи, верхній та нижній індекси). Після формул слід навести пояснення всіх символів та одиниць, в яких вони вимірюються.

Мова

Всі статті мають бути написані англійською мовою.

ФАЙЛ 3:

ГРАФІЧНО-ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

В цьому файлі ми просимо авторів представити всі графічно-ілюстративні матеріали та формули, які були наведені в основному тексті статті, у форматах, доступних для редагування (наприклад, Excel).

 • Сергій Лєонов

  Голова редакційної колегії, доктор, професор кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету, Україна.

  Наукові інтереси: банківська справа, репродуктивні процеси в економіці, управління ризиками, інновації, інвестиційна діяльність.
 • Джеральд П. Двейер

  Доктор, професор економіки, Університет Клімсона, США.


  Наукові інтереси: грошова економіка, фінансова економіка, регулювання банківських та фінансових ринків.
 • Джон Джонсон

  Доктор, професор, Університет Уолден, США.


  Наукові інтереси: міжнародне лідерство; організаційний лідерство та поведінка; аспекти міжкультурного лідерства у діловому середовищі; підприємництво.
 • Ганна Санько

  Магістр науки, професор, штат Колорадо, Університет Global Campus, США.


  Наукові інтереси: міжнародний бізнес та фінанси, бухгалтерський облік та аудит.
 • Левентин Ковац

  Доктор, професор Університету Мішкольца, начальник відділу економічних відносин, Угорщина.  Наукові інтереси: трансфертне ціноутворення в банках; грошово-кредитна політика.
 • Вікторія Боронос

  Кандидат наук, професор, Сумський державний університет, Україна.


  Наукові інтереси: фінансовий механізм інвестиційної та ефективної інноваційної діяльності, фінансовий потенціал території, фінансова безпека, екологічна економіка.
 • Анатолій Гулей

  Кандидат наук, професор, Банківський інститут вищих шкіл Праги, Тернопільський національний економічний університет Чехії. Генеральний директор ПАТ “Українська міжбанківська валютна біржа”, колишній голова правління ВАТ “Ощадбанк” (2007-2010), Україна.

  Наукові інтереси: валютне регулювання, банківська справа, фінансові ринки.
 • Істемі Деміраг

  Доктор, професор і керівник бухгалтерської групи; директор аспірантських досліджень у школі менеджменту університету Келе, Великобританія.
  Наукові інтереси: належне врядування, ефективна та інтелектуальна відповідальність; управління продуктивністю та державно-приватним партнерства, особливо питанням передачі ризиків та управління.
 • Ігор Рекуненко

  Доктор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, Україна.


  Наукові інтереси: фінансове посередництво, фінансовий ринок, фондовий ринок.
 • Інна Школьник

  Доктор, професор, завідувач кафедри фінансів, банківського менеджменту та страхування Сумського державного університету, Україна.


  Наукові інтереси: фінансове посередництво, фінансовий ринок.
 • Тарас Савченко

  Доктор, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування Сумського державного університету, Україна.

  Наукові інтереси: трансфертне ціноутворення в банках; розвиток української банківської системи; монетарна політика (особливо зацікавлений у вивченні грошових правил).
 • Ахмад Різван Ч

  Доктор, Університет Лахоре, Пакистан.


  Наукові інтереси: фінанси, освітня адміністрація.
 • Криштоф Кож

  Доктор, професор, бізнес-тренер та радник, менеджер вищої освіти (декан, академічний директор МВА), викладач; Польське бізнес-тренерське товариство, Польща.

  Наукові інтереси: міжнародні економічні відносини, європейська інтеграція та переговори.
 • К. М. Анварул Іслам

  Засновник і головний редактор Міжнародного журналу фінансів та банківських досліджень, США. Спрингер Журнал, Університету Міленіум.

  Наукові інтереси: економічний розвиток, міжнародний аналіз та аналіз ризиків.
 • Ярослав Шостак

  ДДоктор, професор університету ВСБ в Хожуві, Польща.


  Наукові інтереси: міжнародний бізнес, бізнес-стратегія.
 • Армін Я. Каммель

  Доктор, професор Технічного коледжу, Магістр права (Лондон), професор-викладач MBA (CLU) (Кремс Дунайського університету), Австрія.
  Наукові інтереси: міжнародне банківське право, регулювання цінних паперів, фінансове право, корпоративне право та господарське право, економічний аналіз закону.
 • Хасан Обейд

  Доктор, професор, завідувач відділом фінансів Європейської бізнес-школи Париж, Франція.

  Наукові інтереси: державна економіка, державні фінанси, фінансова економіка.
 • Магдалена Шишко

  Доктор, професор, Університет ВСБ в Познані, Польща.

  Наукові інтереси: економічна теорія, центральна банківська та монетарна політика, деякі аспекти фінансових ринків (грошовий ринок, банківський ринок).
 • Аруна Кумар Панда
  Доктор, науковий співробітник, ICSSR, Нью-Делі. Головний консультант та керівник, Міжнародне товариство соціальних служб (ISSS), Бхубанешвар-7, Орісса (Індія).

  Наукові інтереси: корпоративні фінанси, корпоративне управління, бізнес-стратегія, управління персоналом, банківська справа та підприємництво.
 • Жан-Мішель Хейц

  Доктор, професор, ESSCA, Університет Дафін, Париж, 1 Пантеон-Сорбонна, Франція.

  Наукові інтереси: Вища освіта, викладання.
 • Ділеп Кумар М.

  Доктор, професор, Інститут міжнародних та європейських студій університету, Міжнаціональний педагогічний університет, Тбілісі, Грузія.

  Наукові інтереси: підприємництво, якісне та кількісне дослідження, Консультаційна стратегія.
 • Віолетта Неврот

  Доктор, Університет Пенсільванії, ліцензований викладач, Вища школа комерції, міжнародний коледж Лондона, Центр соціальних та економічних досліджень.

  Наукові інтереси: нейроекономіка. Економіка та фінанси.
 • Алі Асгарі

  Доктор, Університет Технологіі Малайзія, Паноплі Консалтинг, Університет Кебанган, Малайзія.

  Наукові інтереси: маркетинг, менеджмент, бізнес-стратегія, стратегічне планування.
 • Петро Карась

  Доктор, фінансовий департамент, Краківський економічний університет, Польща.

  Наукові інтереси: ринок фінансових інструментів, інститут, трансформаційний міст, обмежена раціональність, опортунізм.
 • Рената Карковська

  Доктор, доцент кафедри страхування та ринків капіталу, Інститут фінансів, факультет менеджменту, Варшавський університет, Польща.
  Наукові інтереси: управління портфелем, ринок капіталу, фонд взаємних фондів, похідні фінансові інструменти, управління ризиками, економіка фінансової системи та банківська справа.
 • Рана (Худхейр Аббас) Ахмед

  Доктор, коледж Аль-Рафідейн, Ірак.

  Наукові інтереси: Фінанси.
 • Філіп Фіданоски

  Доктор, Люксембурзький університет, Люксембург.

  Наукові інтереси: експериментальна економіка, фінансова економіка, макроекономіка.
 • Прем Лал Джоші

  Доктор, професор, Університет мультимедії, Кенія.

  Наукові інтереси: фінанси та бухгалтерський облік.
 • Танкисо Моолі

  Доктор, професор Південноафриканського журналу бухгалтерських досліджень, Університет Йоганнесбурга, Південноафриканський інститут професійних бухгалтерів (SAIPA).

  Наукові інтереси: фінансове управління, глобальна фінансова стабільність.
 • Майкл Шефер

  Доктор, президент Асоціації 1901 SEPIKE Poitiers Area, Франція.

  Наукові інтереси: Фінанси.
 • Сейд Фахім

  Доктор, доцент, Інститут бізнесу та технологій, Пакистан.

  Наукові інтереси:, стратегічне планування, управління командою.
 • Саша Обрадович

  Доктор, професор макроекономіки в Університеті Крагуеваца, факультет економіки, Сербія.

  Наукові інтереси: стратегічне планування, управління командами, аналіз політики.
 • Іво Пеццуто

  Доктор, професор, аналітик глобального ринку та професор глобальної економіки, міжнародного бізнесу та управління ризиками в Міжнародній школі менеджменту (ISM), Париж, Франція; Бізнес-школа ISTUD; і Католицький університет у Мілані, Італія, Університет Пізи, Італія.
  Наукові інтереси: менеджмент, фінанси.
 • Премкумар Балараман

  Доктор, доцент, Університет Адигарту, Ефіопія.

  Наукові інтереси: менеджмент, фінанси.
 • Пауліно Сільва

  Доктор, ISCAP, Міжнародний журнал аудиторської технології, ISCTE-IUL, Португалія.

  Наукові інтереси: вимірювання та управління продуктивністю в прибутках та неприбуткових організаціях.
 • Ахлак Ахмад

  Доктор, викладач та директор програми Національного інституту, Університет Мумбаї, Індія.
  Наукові інтереси: математичні фінанси, обчислювальні фінанси, фінансове моделювання, фінансові похідні та фінансова інженерія.
 • Ананд С.

  Доктор, директор аспірантури та досліджень в коледжі банківських і фінансових досліджень (CBFS), Оман.
  Наукові інтереси: корпоративні фінанси, управління інвестиціями, управління банком, фінансові послуги, похідні фінансові інструменти, злиття та поглинання, міжнародні фінанси, інвестиційний фонд, управління багатством та фінансовий облік для управління, аналіз управлінського обліку та фінансової звітності.
 • Світлана Кучеренко

  Доктор, Школа соціальних наук, Нью-Йорк, США.

  Наукові інтереси: Фінансовий менеджмент, Фінансова економіка Статистика злочинності, Моделі управління ризиками, Рискологія, Міжнародна економічна статистика.
 • Яків Кляйнов

  Кандидат економічних наук, фінансовий консультант та ризик у компанії Zeb Consulting; Фрайбергський університет гірничого і технологічного виробництва, Німеччина.

  Наукові інтереси: регулювання та нагляд на фінансовому ринку, фінансові установи, системний ризик.
 • Сандеп Кумар

  Доктор, професор, Інститут передових досліджень Нью-Делі, Індія.

  Наукові інтереси: Маркетинговий менеджмент, наукові дослідження, дослідження операцій, бізнес-статистика, стратегічне управління, методологія дослідження, система управління інформацією.
 • Хамід Алібейкі

  Магістр економіки, Університет Йезда; Професійний лектор в університеті Джавад, Іран.

  Наукові інтереси: макроекономіка, валютна економіка, ринок ризиків та капіталу.

 • Зовнішні рецензенти


  Список зовнішніх рецензентів

  ccby

Процес рецензування наукових статей є важливим етапом процесу публікації, який допомагає головному редактору приймати рішення щодо публікації статті, а самому автору – вдосконалити рукопис

У журналі “Фінансові ринки, інституції та ризики” діє система подвійного таємного рецензування. Це означає, що рецензенти та автори залишаються анонімними.

Основними критеріями відбору статей є оригінальність наукових ідей та пропозицій, інноваційність наукового підходу, значення наукових результатів у своїй науковій сфері, теоретична основа статті, якість та повнота огляду проведених досліджень, чіткість та зрозумілість методології дослідження, грамотність, дотримання редакційних вимог.

Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів.

Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій:

 • прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді;
 • стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії;
 • потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії;
 • відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії.

Звіти рецензентів із коментарями надсилаються авторам.

Редколегія залишає за собою право ухвалювати остаточне рішення щодо поданих статей.

Автор отримує на свою електронну пошту коментарі, зауваження та рекомендації щодо удосконалення поданого матеріалу. Рецензування статті триває до 2 місяців.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії Unicheck . У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Надіслані матеріали для публікації в журналі “Фінансові ринки, інституції та ризики” не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях.

Оплату за публікацію статті може здійснити автор, установа, де він працює/навчається або спонсор дослідження. Оплата за публікацію статей здійснюється на рахунок Сумського державного університету. Вартість публікації статей встановлюється відповідно до кошторису, який розраховується як правило, щорічно (може періодично коригуватися), та затверджується відповідно до нормативної бази Сумського державного університету. Платіж здійснюється після прийняття статті до друку. Оплата публікації здійснюється у вигляді передплати номеру журналу, у якому буде опублікована стаття. Станом на 01.01.2018 р. вона становить 1100 грн. Для авторів доступні знижки, рішення про надання яких приймаються на розсуд головного редактора за погодженням із видавцем. В друкованих версіях журналу та на сайті можуть бути розміщені інформаційно-презентаційні матеріали. Редакційна колегія може також надавати додаткові інформаційно-аналітичні платні послуги. Роз’яснення та консультації з усіх фінансових питань, а також рахунки-фактури на оплату надаються відповідальним редактором: fmir_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

Етап 1. Попереднє подання анотації статті. Попереднє подання до редакційної колегії анотації статті дає можливість оцінити її відповідність тематиці журналу. Для цього відповідальний автор може надіслати анотацію статті на електронну адресу відповідального редактора, який повинен надати відповідь не пізніше, ніж через тиждень. В електронній переписці з відповідальним редактором автори можуть отримати відповідь на всі питання, пов’язані з редакційною політикою, фінансовими питанням публікації, термінами рецензування, прийняття статті до друку та ін.

Етап 2. Подання повного тексту статті до розгляду. Відповідальний автор надсилає повний текст статті на електронну скриньку, вказану в контактах журналу. Стаття розглядається відповідальним редактором щодо відповідності вимогам журналу щодо оформлення статей. Про результати розгляду відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Відповідальний автор повинен переконатись, що всі співавтори, які вказані в статті, схвалили її остаточний варіант, а також погодились на його подання до публікації. Подання статті до публікації в журналі передбачає, що всі автори (співавтори) схвалюють її публікацію та всі вони взяли участь у дослідженні та / або підготовці статті. При поданні статті на розгляд редакційній колегії мають бути подані точні та достовірні контактні дані відповідального автора, який буде нести повну відповідальність за всі аспекти, що стосуються етичних питань та оригінальності змісту статті, виступить основною контактною особою у разі виникнення будь-яких спірних питань та запитів до чи після публікації статті. Подаючи статтю до публікації, автори (співавтори) мають повною мірою врахувати вимоги редакційної колегії та видавця щодо змісту та якості подання вихідних даних. Розміщення рукопису означає, що дана стаття раніше не публікувалася та не розглядається для публікації в іншому виданні і була схвалена всіма співавторами та установою, в якій проводилося дослідження. Видавець не несе юридичної відповідальності за наявні претензії.

Етап 3. Перевірка статті на оригінальність. Редактор перевіряє подані матеріали на оригінальність, використовуючи програмний продукт Unicheck для виявлення плагіату. Про результати перевірки відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Етап 4. Авторська угода. Авторам буде надіслано бланк авторської угоди для подальшого заповнення. Кожен автор повинен підписати цю угоду. Авторська угода підтверджує, що зміст рукопису не публікувався раніше та не розміщений для публікації в іншому журналі, що всі співавтори не мають претензій щодо розміщення статті для подальшої публікації.

Етап 5. Рецензування статті. Стаття надсилається двом рецензентам для подвійного таємного рецензування. Рецензент і автор є анонімними. Анонімність гарантує справедливість процесу рецензування. Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів. Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій: 1) прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді; 2) стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії; 3) потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії; 4) відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії. Звіти рецензентів із коментарями зауваження та рекомендації надсилаються відповідальному автору електронною поштою. Процес рецензування статті займає до 2 місяців.

Етап 6. Прийняття статті до друку. Якщо в процесі рецензування були надані рекомендації щодо внесення певних коригувань у рукопис, то відповідальний автор має надіслати доопрацьовану статтю разом із файлом «Відповідь на коментарі рецензентів», у якому слід відповісти на всі зауваження рецензентів. Остаточне рішення щодо рекомендації поданої статті до друку ухвалює редакційна колегія.

Етап 7. Підготовка статті до друку. Всі рукописи, прийняті до публікації, перевіряються технічним редактором на наявність стилістичних та лінгвістичних помилок. У разі потреби відповідальний редактор погоджує всі питання з автором по електронній пошті. Зверстаний варіант статті надсилається відповідальному автору на погодження, який вносить відповідні коригування в разі необхідності та надсилає до редакційної колегії остаточний варіант статті. Суттєві зміни у змісті статті, наприклад, нові результати, виправлені значення, зміни назви рукопису та авторства, дозволяються лише за умови схвалення відповідальним редактором.

Етап 8. Випуск журналу для відкритого доступу в Інтернеті. На цьому етапі остаточна версія статті буде опублікована на web-сайті журналу та доступна в Інтернеті. Відповідальні автори будуть проінформовані про це електронною поштою. Автори не можуть вносити будь-які зміни до електронної версії статті, завантаженої з офіційного web-сайту журналу.

Етап 9. Друк тиражу та розсилання. Паперові версії журналу надсилаються в бібліотеки, бази даних та відповідальним авторам. Для того, щоб зробити замовлення додаткових друкованих примірників журналу (наприклад, для співавторів статті), необхідно зв’язатися із відповідальним редактором журналу.