Фінансові ринки, інституції та ризики

ISSN (print) – 2521-1250
ISSN (online) – 2521-1242

Open access journal

Editor-in-Chief: Dr., Prof. Serhiy Lieonov

Issued quarterly

Scientific Peer-Reviewed Open Access Journal – Financial Markets, Institutions and Risks (FMIR), ISSN (print) – 2521-1250 ISSN (online) – 2521-1242 was founded by Sumy State University, Ukraine in 2016 and registered by the Ministry of Justice of Ukraine (Certificate No. KB 22528-12428P from from November 24, 2016). The language of publication is English.

Open access statement
This journal allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and to use them for any other lawful purpose with due acknowledgement (citation) to authors and the journal.

Contact us:
Editor-in-Chief
Email: fmir_editor.armg@ssu.edu.ua

or Managing Editor
Email: fmir_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

crossref unicheck essuir
Цілі та тематика Інструкції для авторів Редакційна колегія та рецензенти Indexing Advertising Article publication charge

Журнал «Фінансові ринки, інституції та ризики» сприяє розвитку співпраці науковців та професійних фінансових співтовариств, інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик розвитку фінансового сектору, фінансового забезпечення національних економік та домогосподарств.

Наш журнал публікує оригінальні статті фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, статті конференцій, тематичні дослідження та критичні огляди.

Ключові теми:

 • Розвиток міжнародних, національних та регіональних фінансових ринків;
 • Грошові та кредитні системи;
 • Банківська справа, страхування;
 • Фінансове посередництво на фінансові інструменти;
 • Валютні операції, біржі;
 • Інновації у сфері фінансових послуг та управління фінансовими ризиками;
 • Розвиток міжнародної фінансової інфраструктури;
 • Корпоративні, муніципальні та державні фінанси;
 • Бухгалтерський облік, звітність та аудит;
 • Оподаткування;
 • Інвестиційна діяльність;
 • Правові аспекти діяльності ринків та інституцій.

Відсоток прийнятих до друку статей становить близько 25-30%.

Оформлення статті

Відкритий доступ

Журнали «Бізнес-етика та лідерство», «Соціо-економічні виклики» та «Фінансові ринки, інституції та ризики» використовують модель відкритого доступу. Це означає, що читачі мають безкоштовний онлайн-доступ до повних текстів статей журналів, що робить можливим читати, завантажувати, копіювати, роздруковувати повні версії текстів статей.

Загальні рекомендації для авторів

Обсяг кожної статті має складати від 3000 до 7500 слів.

Всі подані статті повинні бути відформатовані таким чином: шрифт 11 Times New Roman, подвійний інтервал, без нумерації сторінок, без розриву сторінок і таблиць, що містяться в тексті. Файли статті повинні бути надані у форматах Microsoft Word.

Структура статті має наступний вигляд:

Заголовок статті

Заголовок статті має складатися не більше ніж з десяти слів та повинен розкривати сутність дослідження.

Дані про автора

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 • Місце роботи / навчання (повністю).
 • Посада.
 • Науковий ступінь.
 • Вчене звання.
 • Робоча адреса.
 • Робочий телефон.
 • Адреса для листування.
 • Контактний телефон.
 • E-mail.
 • ORCID (зареєструватися можна за посиланням: https://orcid.org/)

Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID iD) – це унікальний і постійний цифровий ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізнити дослідників один від одного. Створений компанією ORCID, цей iD допомагає забезпечити належне визнання роботи автора. Він інтегрується з іншими ідентифікаторами (наприклад, ResearcherID, Scopus та LinkedIn) та базами даних (наприклад, Crossref) для централізації результатів досліджень та професійних профілів. Ваш ORCID iD залишається незмінним незалежно від того, чи Ви змінюєте своє ім’я, установу, країну або галузь досліджень та забезпечує унікальне і постійне маркування ваших наукових внесків.

Усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно.

Анотація

Розмір анотації не повинен складати більше 250 слів. В анотації мають бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочення та цитування.

Ключові слова

Ключові слова в статті наводяться для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошукові системи. Кількість ключових слів (словосполучень) повинна складати від 4 до 10, які наводяться в алфавітному порядку.

Класифікація JEL

Всі статті класифікуються відповідно до тематичного класифікатору JEL (ц система кодів для позначення тематики публікацій з економіки, розроблена Journal of Economic Literature (JEL) та представлена на сайті Американської економічної асоціації http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Стаття має містити від 1 до 5 JEL-кодів, кожен з яких має складатися із трьох символів (наприклад, D80, Z19). Якщо у автора виникають труднощі з визначенням JEL-коду, то він має можливість звернутися за допомогою до помічника головного редактора.

Основний текст статті:

Вступ

У вступі зазначаються сутність та мета дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з іншими науковими або практичними завданнями, наводиться детальний опис сучасного стану досліджуваної проблеми. Мета вступу – надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення, стисло довести актуальність дослідження, його наукову та практичну значущість.

Огляд літератури

В даному розділі наводиться аналіз досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор/автори. Виділяються невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття.

Методологія та методи дослідження (за необхідністю)

В цьому розділі наводиться короткий виклад позитивного та негативного методологічного досвіду, визначаються гіпотези, що покладені в основу дослідження, наукові теорії та школи, в межах яких виконане дане дослідження, продовженням яких наукових положень є розробки автора/авторів статті, методологічні, методичні та емпіричні обмеження дослідження.

В цьому розділі також зазначаються методи збору та обробки даних, використані в дослідженні, емпіричні основи дослідження. Якщо стаття містить результати соціологічних досліджень, то зазначається назва організації або особи, які проводили дослідження, тип дослідження, період його проведення та діапазон аналізованих даних, помилка вибірки, методи збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, аналіз контенту тощо) та інше. Якщо стаття містить результати статистичного аналізу даних, то в цьому розділі наводиться опис застосованих методів аналізу даних, наводяться характеристики адекватності та достовірності отриманих результатів, наводиться інформація щодо джерел статистичної інформації, баз даних тощо.

Методологія та методи повинні бути описані з достатніми деталями, щоб дозволити читачеві перевірити результати дослідження. Якщо існують будь-які обмеження щодо оприлюднення частини інформації або доступу до даних, то про це має бути зазначено в цьому розділі.

Результати

В даному розділі має бути викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно, і мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву). Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю.

Висновки, обговорення та рекомендації

Цей розділ являє собою стислий підсумок основних висновків даного дослідження. Виявлені нові явища та підтверджені факти мають бути описані й супроводжуватися відповідним коментарем. Висновки мають бути логічно узгодженими з назвою і метою статті, ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження. Доцільно навести чітке бачення перспектив подальших досліджень за даним напрямом.

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

Список скорочень (за необхідністю)

Якщо в тексті використовуються скорочення, їм повинне бути надане визначення при першому використанні, а в цьому розділі для спрощення сприйняття матеріалу читачем може бути наведений повний список абревіатур в алфавітному порядку.

Цитування та список літератури

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006);

 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені на предмет повноти та точності.

Приклад оформлення:

Стаття журналу

Автор, A.A., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор Г.Г. (2005). Назва статті. Назва журналу, Том. (№), 49-53.

Стаття з DOI

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086.

Книга

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. (1974). Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley. 521 p.

Інтернет-джерело

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice.

Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Додатки

Якщо у статті є Додатки, вони мають бути представлені на окремій сторінці після статті та позначені великими літерами (Додаток А, Додаток Б).

Рисунки

Всі рисунки (діаграми, креслення, веб-сторінки / скріншоти та фотографії) повинні бути представлені в електронному вигляді. Кожен рисунок має бути надісланий як окреме зображення з високою роздільною здатністю (300 точок на дюйм) у форматі JPEG, PDF або PNG. Усі рисунки мають бути високоякісними та чіткими. Нумерація рисунків ведеться згідно їх положення у тексті статті послідовно арабськими цифрами. У тексті статті повинні бути посилання на всі рисунки. Графіки та рисунки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен рисунок має мати назву, яка розміщується знизу, симетрично до тексту. Пояснення до рисунків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.

Таблиці

Таблиці повинні бути набрані та подані окремим файлом до головної частини статті. Текст таблиць слід писати за допомогою шрифту Times New Roman 10. Позиція кожної таблиці повинна бути чітко вказана в основному тексті статті. Не допускається надання таблиці як зображення, які не можна редагувати. Всі таблиці мають бути пронумеровані згідно їх послідовності у тексті статті, на кожну з таблиць має бути посилання в тексті статті. Заголовок таблиці має бути коротким та розкривати зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, яка пояснює скорочення, можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці, або інше, то її слід навести під таблицею.

Формули

Всі формули в статті слід нумерувати послідовно, починаючи з (1) до кінця статті, включаючи додатки. Номер слід наводити в круглих дужках праворуч від формули у тому ж рядку, що і формула. Цей номер формули слід використовувати при посиланні на неї в подальшому в тексті статті (наприклад, рівняння (1)). Формули та рівняння повинні бути створеними у редакторах Microsoft Equation або Math Type у MS Word, мають бути редагованими, всі символи мають чітко ідентифікуватися (великі та малі літери, інші символи, верхній та нижній індекси, уникнення плутанини, наприклад, між нулем та буквою “o” тощо). Після формул слід навести пояснення всіх символів та одиниць, в яких вони вимірюються.

Мова

Всі статті мають бути написані англійською мовою.

Авторські права

Разом зі статтею, поданою до публікації, автор надсилає заповнену Авторську угоду, підписану всіма співавторами. Даним документом автори підтверджують автентичність поданого матеріалу, а також те, що даний матеріал ніде не опублікований раніше та не поданий до друку в інші журнали.

Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом. Автор гарантує, що стаття підготовлена спеціально для обраного наукового журналу. Автор надає право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати, видавати, а також поширювати статтю необмеженим тиражем у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

Редакційні колегії журналів «Бізнес-етика та лідерство», «Соціо-економічні виклики» та «Фінансові ринки, інституції та ризики» дуже серйозно ставляться до питань наукової помилки, порушення авторських прав, плагіату та інших порушень передового досвіду публікацій та зосереджені на захисті прав наших авторів. Також ми прагнемо захистити репутацію журналів від зловживань. Подані статті будуть перевірені на плагіат за допомогою програми Unicheck.

Ми пропонуємо авторам використовувати ліцензію CC BY Creative Commons. Це дозволяє використовувати, розповсюджувати та відтворювати статті за умови зазначення авторства. Ліцензія CC BY дозволяє комерційне та некомерційне використання матеріалів.

 • Сергій Лєонов

  Голова редакційної колегії, доктор, професор кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету, Україна.

  Наукові інтереси: банківська справа, репродуктивні процеси в економіці, управління ризиками, інновації, інвестиційна діяльність.
 • Джеральд П. Двейер

  Доктор філософії, професор економіки та університет імені академіка Університету Блоку та Клімсона, США.


  Наукові інтереси: грошова економіка, фінансова економіка, регулювання банківських та фінансових ринків.
 • Джон Джонсон

  Доктор філософії, професор Уолден Університет, США.


  Наукові інтереси: міжнародне лідерство; організаційний лідерство та поведінка; аспекти міжкультурного лідерства у діловому середовищі; підприємництво.
 • Ганна Санько

  Магістр науки, професор, штат Колорадо, штат університет Global Campus, США.


  Наукові інтереси: міжнародний бізнес та фінанси, бухгалтерський облік та аудит.
 • Левентин Ковац

  Доктор філософії, професор, Університет Мішкольца, Угорщина, начальник відділу економічних відносин.  Наукові інтереси: трансфертне ціноутворення в банках; грошово-кредитна політика.
 • Вікторія Боронос

  Доктор технічних наук, професор, Сумський державний університет, Україна.


  Наукові інтереси: фінансовий механізм інвестиційної та ефективної інноваційної діяльності, фінансовий потенціал території, фінансова безпека, екологічна економіка.
 • Анатолій Гулей

  Доктор тех.наук, професор, Банківський інститут вищих шкіл, Прага, Тернопільський національний економічний університет, Чехія, Україна. Генеральний директор ПАТ “Українська міжбанківська валютна біржа”. Колишній голова правління ВАТ “Ощадбанк” (2007-2010).

  Наукові інтереси: валютне регулювання, банківська справа, фінансові ринки.
 • Істемі Деміраг

  Доктор технічних наук, професор і керівник бухгалтерської групи; Директор аспірантських досліджень у школі менеджменту університету Keele, Великобританія.
  Наукові інтереси: належне врядування, ефективна та інтелектуальна відповідальність та мережа в гібридних організаціях; Управління продуктивністю та державно-приватним партнерства, особливо питанням передачі ризиків та управління.
 • Ігор Рекуненко

  Доктор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, Україна.


  Наукові інтереси: фінансове посередництво, фінансовий ринок, фондовий ринок.
 • Інна Школьник

  Доктор тех.наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківського менеджменту та страхування Сумського державного університету, Україна.


  Наукові інтереси: фінансове посередництво, фінансовий ринок.
 • Тарас Савченко

  Доктор тех.наук, професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування Сумського державного університету, Україна.

  Наукові інтереси: трансфертне ціноутворення в банках; розвиток української банківської системи; монетарна політика (особливо зацікавлений у вивченні грошових правил).
 • Ахмад Різван Ч

  Доктор філософії, університет освіти Лахоре, Пакистан.


  Наукові інтереси: фінанси, освітня адміністрація.
 • Криштоф Кож

  Доктор економічних наук, професор економіст, бізнес-тренер та радник, менеджер вищої освіти (декан, академічний директор МВА), викладач; Польський бізнес-тренерський товариство, Польща.

  Наукові інтереси: міжнародні економічні відносини, європейська інтеграція та переговори.
 • К. М. Анварул Іслам

  Засновник і головний редактор Міжнародного журналу фінансів та банківських досліджень, США. Спрингер Журнал, Університет тисячоліття.

  Наукові інтереси: економічний розвиток, міжнародний аналіз та аналіз ризиків.
 • Ярослав Шостак

  Доктор філософії, професор університету WSB в Хожуві, Польща


  Наукові інтереси: міжнародний бізнес, бізнес-стратегія.
 • Армін Я. Каммель

  Доктор, професор (FH), LLM (Лондон), професор-викладач MBA (CLU) (Кремс Дунайського університету), Австрія.
  Наукові інтереси: міжнародне банківське право, регулювання цінних паперів, фінансове право, корпоративне право та господарське право, економічний аналіз закону.
 • Хасан Обейд

  Доктор філософії, професор, завідувач відділом фінансів Європейської бізнес-школи Париж, Франція.

  Наукові інтереси: державна економіка, державні фінанси, фінансова економіка.
 • Магдалена Шишко

  Доктор філософії, професор, Університет WSB в Познані, Польща.

  Наукові інтереси: економічна теорія, центральна банківська та монетарна політика, деякі аспекти фінансових ринків (грошовий ринок, банківський ринок).
 • Аруна Кумар Панда
  Доктор філософії, пост-док (бізнес), науковий співробітник, ICSSR, Нью-Делі. Головний консультант та керівник (R & D), Міжнародне товариство соціальних служб (ISSS), Бхубанешвар-7, Орісса (Індія).

  Наукові інтереси: корпоративні фінанси, корпоративне управління, бізнес-стратегія, управління персоналом, банківська справа та підприємництво.
 • Жан-Мішель Хейц

  Доктор технічних наук, професор, ESSCA, Університет Париж-Дафін, Університет Париж 1 Пантеон-Сорбонна, Франція.

  Наукові інтереси: Вища освіта, викладання.
 • Ділеп Кумар М.

  Доктор технічних наук, професор, Інститут міжнародних та європейських студій університету, Міжнаціональний викладацький університет, Тбілісі, Грузія.

  Наукові інтереси: Підприємництво, Якісне та кількісне дослідження, Консультаційна стратегія.
 • Віолетта Неврот

  Доктор філософії, Університет Пенсільванії Ліцензований викладач PRP, ESCP Europe, Каплан міжнародний коледж Лондона, CASE – Центр соціальних та економічних досліджень.

  Наукові інтереси: нейроекономіка. Економіка та фінанси.
 • Алі Асгарі

  Доктор філософії, Університет Технологіі Малайзія, Паноплі Консалтинг, Університет Кебанган, Малайзія.

  Наукові інтереси: маркетинг, менеджмент, бізнес-стратегія, стратегічне планування.
 • Петро Карась

  Доктор філософії, фінансовий департамент, Краківський економічний університет, Польща.

  Наукові інтереси: ринок фінансових інструментів, інститут, трансформаційний міст, обмежена раціональність, опортунізм.
 • Рената Карковська

  Доктор, доцент, кафедра страхування та ринків капіталу, Інститут фінансової системи економіки, факультет менеджменту, Варшавський університет, Польща.
  Наукові інтереси: управління портфелем, ринок капіталу, фонд взаємних фондів, похідні фінансові інструменти, управління ризиками, економіка фінансової системи та банківська справа.
 • Рана (Худхейр Аббас) Ахмед

  Доктор технічних наук, університетський коледж Аль-Рафідейн, Ірак.

  Наукові інтереси: Фінанси.
 • Філіп Фіданоски

  Доктор філософії, Люксембурзький університет.

  Наукові інтереси: експериментальна економіка, фінансова економіка, макроекономіка.
 • Прем Лал Джоші

  Доктор філософії, професор мультимедійного університету, MMU, Кенія.

  Наукові інтереси: фінанси та бухгалтерський облік.
 • Танкисо Моолі

  Доктор філософії, професор Південноафриканського журналу бухгалтерських досліджень, Університет Йоганнесбурга, Південноафриканський інститут професійних бухгалтерів (SAIPA).

  Наукові інтереси: фінансове управління, глобальна фінансова стабільність.
 • Майкл Шефер

  Доктор філософії, президент Асоціації 1901 SEPIKE Poitiers Area, Франція.

  Наукові інтереси: Фінанси.
 • Сейд Фахім

  Доктор, доцент кафедри DHA Suffa, Пакистан.

  Наукові інтереси: керівництво командою, стратегічне планування, управління командою.
 • Саша Обрадович

  Доктор, професор макроекономіки в Університеті Крагуеваца, факультет економіки, Сербія.

  Наукові інтереси: стратегічне планування, управління командами, аналіз політики.
 • Іво Пеццуто

  Доктор, професор, аналітик глобального ринку та професор глобальної економіки, міжнародного бізнесу та управління ризиками в Міжнародній школі менеджменту (ISM), Париж, Франція; Бізнес-школа ISTUD; і Католицький університет у Мілані, Італія. Відвідування професором IAE Nice Софії Антиполіс, Франція та Університет Пізи, Італія.
  Наукові інтереси: менеджмент, фінанси.
 • Премкумар Балараман

  Доктор технічних наук, доцент, Університет Адигарту Ефіопія (Tigray).

  Наукові інтереси: менеджмент, фінанси.
 • Пауліно Сільва

  Доктор технічних наук, ISCAP, Міжнародний журнал аудиторської технології, ISCTE-IUL Porto Area, Португалія.

  Наукові інтереси: вимірювання та управління продуктивністю в прибутках та неприбуткових організаціях.
 • Ахлак Ахмад

  Доктор технічних наук, викладач та директор програми Національного інституту ринків цінних паперів (створена SEBI), Університет Мумбаї, Мумбаї, Індія.
  Наукові інтереси: математичні фінанси, обчислювальні фінанси, фінансове моделювання, фінансові похідні та фінансова інженерія.
 • Ананд С.

  Доктор технічних наук, директор аспірантури та досліджень в коледжі банківських і фінансових досліджень (CBFS), Оман.
  Наукові інтереси: корпоративні фінанси, управління інвестиціями, управління банком, фінансові послуги, похідні фінансові інструменти, злиття та поглинання, міжнародні фінанси, інвестиційний фонд, управління багатством та фінансовий облік для управління, аналіз управлінського обліку та фінансової звітності.
 • Світлана Кучеренко

  Доктор філософії, Генрі Джордж Школа соціальних наук, Нью-Йорк, США.

  Наукові інтереси: Фінансовий менеджмент, Фінансова економіка Статистика злочинності, Моделі управління ризиками, Рискологія, Міжнародна економічна статистика.
 • Яків Кляйнов

  Кандидат економічних наук, фінансовий консультант та ризик у компанії Zeb Consulting; Фрайбергський університет гірничого і технологічного виробництва, Німеччина.

  Наукові інтереси: регулювання та нагляд на фінансовому ринку, фінансові установи, системний ризик.
 • Сандеп Кумар

  Доктор, професор, Інститут підвищення кваліфікації Течня, Нью-Делі, Індія.

  Наукові інтереси: Маркетинговий менеджмент, наукові дослідження, дослідження операцій, бізнес-статистика, стратегічне управління, методологія дослідження, система управління інформацією.
 • Хамід Алібейкі

  Магістр економіки, Університет Йезда; Професійний лектор в університеті імама Джавад, Іран.

  Наукові інтереси: макроекономіка, валютна економіка, ринок ризиків та капіталу.

 • External reviewers


  Хуан Карлос Куестас

  Доктор філософії, економічний підрозділ, науково-дослідницький відділ, старший економіст, Банк Естонії, Естонія.

road elektronische scilit

scholar

pbn WorldCat
ResearchBib ulrichsweb ECONBIZ

Display advertising improves the visibility of your products and services among specialists in your field. Our group offers a variety of journals with focused readership. Contact us for advertising rates, premium placement and the range of services we can offer.

For information on advertising rates, media packs and inserts for journals published by us, please contact:
fmir_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

The author, institution or sponsor pays an article publication charge (APC) for the article to be open access – making it immediately and freely available to everyone. This fee covers the range of publishing services we provide. This includes provision of online tools for editors and authors, article production and hosting, liaison with abstracting and indexing services, and customer services. Our contributors do not pay for submission or reviewing. The APC, payable when your manuscript is editorially accepted and before publication, is charged.

We produce international academic Journals of high quality. All articles undergo a rigorous double blind peer-review.

Article publication charge for all journals equals to 1100 UAH. To support sustainable open access publishing, a minimum APC has been introduced to ensure we cover the costs of, copyediting, typesetting, publication on our website, marketing, and indexing in major databases.

Following acceptance, the article will proceed through the production cycle but will not be published until payment has been received. Payment can be made by invoice (payment is due within 30 days). Bank transfer details will be included in the invoice. Receipts are available on request. Please note that payment carries an administrative surcharge.

The contributor should state the following information:

 • journal title and/or article title,
 • full name,
 • place of employment,
 • telephone number,
 • e-mail address,
 • active postal address for shipping hard copies.

All information is confidential. It will be used for preparing invoice. You will be contacted with the editor of the company for sending necessary documents.

Our corresponding authors will be informed about paper publication by e-mail and provided with free hard copies of the issue. Please contact the Editor-in-Chief of the corresponding journal to make an order of additional hard copies.

Discounts and waiving

Also discounts and waivers are available for our authors. Decisions to grant discounts are at the discretion of the Editor-in-Chief, in consultation with the Publisher.

We can propose publishing fee waivers to authors from developing countries or those suffering financial hardship in accordance with Hinari Access to Research for Health Program (http://www.who.int/hinari/eligibility/en).