Соціо-економічні виклики

ISSN (print) – 2520-6621
ISSN (online) – 2520-6214

Open access journal

Editor-in-Chief: Dr., Prof. Olha Kuzmenko

Issued quarterly

Scientific Peer-Reviewed Open Access Journal – SocioEconomic Challenges (SEC), ISSN (print) 2520-6621, ISSN (online) 2520-6214 was founded by Sumy State University, Ukraine in 2016 and registered by the Ministry of Justice of Ukraine (Certificate No. KB 22380 – 12280Р from October 31, 2016). The language of publication is English.

Open access statement
This journal allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and to use them for any other lawful purpose with due acknowledgement (citation) to authors and the journal.

Contact us:
Editor-in-Chief
Email: sec_editor.armg@ssu.edu.ua

or Managing Editor
Email: sec_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

crossref unicheck essuir
Цілі та тематика журналу Інструкції для авторів Редакційна колегія та рецензенти Indexing Advertising Article publication charge

Журнал «Соціально-економічні виклики» сприяє розвитку наукової співпраці та інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик забезпечення стабільності соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації, демократизації, екологізації, цифровізації суспільних відносин.

Наш журнал публікує оригінальні статті фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, статті конференцій, тематичні дослідження та критичні огляди.

Ключові теми:

 • економічне зростання;
 • цифровізація публічного сектору, соціальних та економічних відносин;
 • глобалізація та міжнародні соціально-економічні відносини;
 • вплив державної політики на соціально-економічний розвиток;
 • стійкість та стабільність соціо-економічних систем;
 • екологізація економіки та суспільства;
 • економіка корпоративного, громадського сектору та домогосподарств;
 • соціологія та соціальна психологія;
 • демографічні, міграційні процеси та зайнятість, боротьба з бідністю та раціональним розподілом доходів та ресурсів;
 • економічна безпека та боротьба з корупцією.

Відсоток прийнятих до друку статей становить близько 25-30%.

Оформлення статті

Відкритий доступ

Журнали «Бізнес-етика та лідерство», «Соціо-економічні виклики» та «Фінансові ринки, інституції та ризики» використовують модель відкритого доступу. Це означає, що читачі мають безкоштовний онлайн-доступ до повних текстів статей журналів, що робить можливим читати, завантажувати, копіювати, роздруковувати повні версії текстів статей.

Загальні рекомендації для авторів

Обсяг кожної статті має складати від 3000 до 7500 слів.

Всі подані статті повинні бути відформатовані таким чином: шрифт 11 Times New Roman, подвійний інтервал, без нумерації сторінок, без розриву сторінок і таблиць, що містяться в тексті. Файли статті повинні бути надані у форматах Microsoft Word.

Структура статті має наступний вигляд:

Заголовок статті

Заголовок статті має складатися не більше ніж з десяти слів та повинен розкривати сутність дослідження.

Дані про автора

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю).
 • Місце роботи / навчання (повністю).
 • Посада.
 • Науковий ступінь.
 • Вчене звання.
 • Робоча адреса.
 • Робочий телефон.
 • Адреса для листування.
 • Контактний телефон.
 • E-mail.
 • ORCID (зареєструватися можна за посиланням: https://orcid.org/)

Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID iD) – це унікальний і постійний цифровий ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізнити дослідників один від одного. Створений компанією ORCID, цей iD допомагає забезпечити належне визнання роботи автора. Він інтегрується з іншими ідентифікаторами (наприклад, ResearcherID, Scopus та LinkedIn) та базами даних (наприклад, Crossref) для централізації результатів досліджень та професійних профілів. Ваш ORCID iD залишається незмінним незалежно від того, чи Ви змінюєте своє ім’я, установу, країну або галузь досліджень та забезпечує унікальне і постійне маркування ваших наукових внесків.

Усі зазначені відомості повинні бути надані повністю та достовірно.

Анотація

Розмір анотації не повинен складати більше 250 слів. В анотації мають бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочення та цитування.

Ключові слова

Ключові слова в статті наводяться для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошукові системи. Кількість ключових слів (словосполучень) повинна складати від 4 до 10, які наводяться в алфавітному порядку.

Класифікація JEL

Всі статті класифікуються відповідно до тематичного класифікатору JEL (ц система кодів для позначення тематики публікацій з економіки, розроблена Journal of Economic Literature (JEL) та представлена на сайті Американської економічної асоціації http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Стаття має містити від 1 до 5 JEL-кодів, кожен з яких має складатися із трьох символів (наприклад, D80, Z19). Якщо у автора виникають труднощі з визначенням JEL-коду, то він має можливість звернутися за допомогою до помічника головного редактора.

Основний текст статті:

Вступ

У вступі зазначаються сутність та мета дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з іншими науковими або практичними завданнями, наводиться детальний опис сучасного стану досліджуваної проблеми. Мета вступу – надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення, стисло довести актуальність дослідження, його наукову та практичну значущість.

Огляд літератури

В даному розділі наводиться аналіз досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор/автори. Виділяються невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття.

Методологія та методи дослідження (за необхідністю)

В цьому розділі наводиться короткий виклад позитивного та негативного методологічного досвіду, визначаються гіпотези, що покладені в основу дослідження, наукові теорії та школи, в межах яких виконане дане дослідження, продовженням яких наукових положень є розробки автора/авторів статті, методологічні, методичні та емпіричні обмеження дослідження.

В цьому розділі також зазначаються методи збору та обробки даних, використані в дослідженні, емпіричні основи дослідження. Якщо стаття містить результати соціологічних досліджень, то зазначається назва організації або особи, які проводили дослідження, тип дослідження, період його проведення та діапазон аналізованих даних, помилка вибірки, методи збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, аналіз контенту тощо) та інше. Якщо стаття містить результати статистичного аналізу даних, то в цьому розділі наводиться опис застосованих методів аналізу даних, наводяться характеристики адекватності та достовірності отриманих результатів, наводиться інформація щодо джерел статистичної інформації, баз даних тощо.

Методологія та методи повинні бути описані з достатніми деталями, щоб дозволити читачеві перевірити результати дослідження. Якщо існують будь-які обмеження щодо оприлюднення частини інформації або доступу до даних, то про це має бути зазначено в цьому розділі.

Результати

В даному розділі має бути викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно, і мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву). Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю.

Висновки, обговорення та рекомендації

Цей розділ являє собою стислий підсумок основних висновків даного дослідження. Виявлені нові явища та підтверджені факти мають бути описані й супроводжуватися відповідним коментарем. Висновки мають бути логічно узгодженими з назвою і метою статті, ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження. Доцільно навести чітке бачення перспектив подальших досліджень за даним напрямом.

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

Список скорочень (за необхідністю)

Якщо в тексті використовуються скорочення, їм повинне бути надане визначення при першому використанні, а в цьому розділі для спрощення сприйняття матеріалу читачем може бути наведений повний список абревіатур в алфавітному порядку.

Цитування та список літератури

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006);

 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені на предмет повноти та точності.

Приклад оформлення:

Стаття журналу

Автор, A.A., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор Г.Г. (2005). Назва статті. Назва журналу, Том. (№), 49-53.

Стаття з DOI

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086.

Книга

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. (1974). Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley. 521 p.

Інтернет-джерело

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice.

Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Додатки

Якщо у статті є Додатки, вони мають бути представлені на окремій сторінці після статті та позначені великими літерами (Додаток А, Додаток Б).

Рисунки

Всі рисунки (діаграми, креслення, веб-сторінки / скріншоти та фотографії) повинні бути представлені в електронному вигляді. Кожен рисунок має бути надісланий як окреме зображення з високою роздільною здатністю (300 точок на дюйм) у форматі JPEG, PDF або PNG. Усі рисунки мають бути високоякісними та чіткими. Нумерація рисунків ведеться згідно їх положення у тексті статті послідовно арабськими цифрами. У тексті статті повинні бути посилання на всі рисунки. Графіки та рисунки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен рисунок має мати назву, яка розміщується знизу, симетрично до тексту. Пояснення до рисунків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.

Таблиці

Таблиці повинні бути набрані та подані окремим файлом до головної частини статті. Текст таблиць слід писати за допомогою шрифту Times New Roman 10. Позиція кожної таблиці повинна бути чітко вказана в основному тексті статті. Не допускається надання таблиці як зображення, які не можна редагувати. Всі таблиці мають бути пронумеровані згідно їх послідовності у тексті статті, на кожну з таблиць має бути посилання в тексті статті. Заголовок таблиці має бути коротким та розкривати зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, яка пояснює скорочення, можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці, або інше, то її слід навести під таблицею.

Формули

Всі формули в статті слід нумерувати послідовно, починаючи з (1) до кінця статті, включаючи додатки. Номер слід наводити в круглих дужках праворуч від формули у тому ж рядку, що і формула. Цей номер формули слід використовувати при посиланні на неї в подальшому в тексті статті (наприклад, рівняння (1)). Формули та рівняння повинні бути створеними у редакторах Microsoft Equation або Math Type у MS Word, мають бути редагованими, всі символи мають чітко ідентифікуватися (великі та малі літери, інші символи, верхній та нижній індекси, уникнення плутанини, наприклад, між нулем та буквою “o” тощо). Після формул слід навести пояснення всіх символів та одиниць, в яких вони вимірюються.

Мова

Всі статті мають бути написані англійською мовою.

Авторські права

Разом зі статтею, поданою до публікації, автор надсилає заповнену Авторську угоду, підписану всіма співавторами. Даним документом автори підтверджують автентичність поданого матеріалу, а також те, що даний матеріал ніде не опублікований раніше та не поданий до друку в інші журнали.

Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом. Автор гарантує, що стаття підготовлена спеціально для обраного наукового журналу. Автор надає право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати, видавати, а також поширювати статтю необмеженим тиражем у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.

Редакційні колегії журналів «Бізнес-етика та лідерство», «Соціо-економічні виклики» та «Фінансові ринки, інституції та ризики» дуже серйозно ставляться до питань наукової помилки, порушення авторських прав, плагіату та інших порушень передового досвіду публікацій та зосереджені на захисті прав наших авторів. Також ми прагнемо захистити репутацію журналів від зловживань. Подані статті будуть перевірені на плагіат за допомогою програми Unicheck.

Ми пропонуємо авторам використовувати ліцензію CC BY Creative Commons. Це дозволяє використовувати, розповсюджувати та відтворювати статті за умови зазначення авторства. Ліцензія CC BY дозволяє комерційне та некомерційне використання матеріалів.

 • Ольга Кузьменко

  Голова редакційної колегії. Доктор економічних наук. Професор Завідувач кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету. Голова Науково-освітнього центру бізнес аналітики, Україна.
  Наукові інтереси: економічна стабільність, бізнес аналітика, боротьба з відмиванням грошей / боротьба з фінансуванням тероризму, страхування та перестрахування, оцінка ризиків, фінансовий моніторинг, економетрія.
 • Чанг Ван Нам

  Доктор, професор, старший економіст Інституту Ifo – Інститут економічних досліджень Лейбніца в Мюнхенському університеті, Центр міжнародних інституційних порівнянь та міграційних досліджень Ifo, професор економіки при Університеті прикладного менеджменту, Німеччина.
  Наукові інтереси: державні фінанси, регіональна економіка, азіатська економіка.
 • Хай-Чин Ю

  Доктор філософії, професор фінансів, факультет міжнародного бізнесу, університет Чанг-Юань, Тайвань.

  Наукові інтереси: корпоративні фінанси, ринок капіталів, управління фінансовими інститутами.
 • Патрик Хайден

  Доктор технічних наук, професор, кафедра політичної теорії та міжнародних відносин, Університет Сент-Ендрюс, Великобританія.
  Наукові інтереси: міжнародна політична теорія, міжнародна етика, сучасна політична теорія, історія соціальної та політичної думки, критична теорія, права людини, дослідження геноциду, етика та політика глобалізації.
 • Петер Джентл

  Кандидат економічних наук, економіст візиту, Оберн університет, США; Гуанчжоуський технологічний інститут, Китай.

  Наукові інтереси: державні фінанси, макроекономіка, економічна історія.
 • Рудраруп Гупта

  Комерційний менеджер групи різноманітних проектів, Індія; Закордонний рецензент, Всесвітня академія наук і технологій, США.

  Наукові інтереси: менеджмент, лідерство, менеджмент збуту та дистрибуції та електронна комерція.
 • Єнер Кошкун

  Д-р, старший спеціаліст Ради з ринків капіталу Туреччини, викладач, економічний університет ім. Ізмір, Туреччина.

  Наукові інтереси: Фінансові ринки, житлове фінансування, ринки капіталу, регулювання, оцінка нерухомості.
 • Джеймс Алм

  Доктор технічних наук, професор та кафедра, кафедра економіки, університет Тулан, Новий Орлеан, штат Луїзіана.

  Наукові інтереси: публічна економіка.
 • Сезаріна Адіна Тофан

  Доктор технічних наук, викладач, факультет обліку та фінансів, університет Спіру-Харет, Румунія.

  Наукові інтереси: промисловий менеджмент.
 • Річард Адепєю

  Професор банківських та управлінських наук, менеджер проекту, транспортна школа, Лагоський державний університет, Лагос, Нігерія.
  Наукові інтереси: банківська справа та фінанси, бізнес та управління, керівництво, корпоративне управління, ділова етика, стратегія, маркетинг, управління людськими ресурсами.
 • Рафаель Граса Ернандес

  Доктор філософії, професор міжнародних відносин, Автономний університет Барселони, президент Міжнародного каталонського інституту миру, Іспанія.

 • Истеми Демираг

  Доктор технічних наук, професор і керівник бухгалтерської групи; Директор аспірантських досліджень у школі менеджменту університету Кіль, Великобританія.
  Наукові інтереси: належне врядування, ефективна та інтелектуальна відповідальність та мережа в гібридних організаціях; Управління продуктивністю та державно-приватним партнерствам (PPP), особливо питанням передачі ризиків та управління.
 • Спирос Папатанасіу

  Доктор, ад’юнкт-професор кафедри фінансів, факультет соціальних наук. Грецький відкритий університет, Греція.

  Наукові інтереси: фінанси, інвестиції, поведінкові фінанси, технічний аналіз, підприємництво.
 • Іссам Бухаїси

  Доктор технічних наук, професор кафедри бухгалтерського обліку, начальник відділу бухгалтерського обліку в Університеті Палестини, Газа-Палестина.
  Наукові інтереси: фінансовий облік, фінансовий менеджмент та аналіз, інформаційна система бухгалтерського обліку, адаптація та адаптація МСФЗ, облік у країнах, що розвиваються, використання бухгалтерської інформації під час прийняття рішень.
 • Хайфен Хуан

  Доктор філософії, професор, асистент декана, бізнес-школа HSBC в Пекінському університеті, Китай.

  Наукові інтереси: економічний перехід, стратегічний менеджмент, регіональна економіка, зелена економіка.
 • Джордж Рамос

  Доктор філософії, дозвілля та культура, професор з питань туризму, політехнічний інститут Кастело-Бранку, Португалія.

  Наукові інтереси: економічна та соціальна географія, культура, туризм та розвиток.
 • Крістіан Ріхтер

  Кандидат економічних наук, професор економіки, завідувач кафедри економіки факультету технології управління Німецького університету в Каїрі, Єгипет.
  Наукові інтереси: поведінкова економіка та фінанси, конвергенція бізнес-циклів, криза Єврозони, фінансова економіка, часовий аналіз та зміна клімату.
 • Клем Тісделл

  Кандидат економічних наук, заслужений професор в економічній школі, Університет Квінсленда; Професорсько-асистент з групи ризику та сталого менеджменту, Школа економіки, Університет Квінсленда, науковий співробітник CEPA, Австралія.
  Наукові інтереси: екологічна економіка, соціальна економіка, економіка туризму, економіка розвитку.
 • Селсу Нунес

  Доктор філософії, професор економіки, кафедра менеджменту та економіки, факультет соціальних наук, Університет Мадейра, Португалія.

  Наукові інтереси: економіка освіти, розподіл доходів, вимірювання бідності та соціальна економіка.
 • Роберто Гарза Барбоза

  Доктор технічних наук, професор, юридичний факультет, Монтеррейський технологічний університет, кампус Монтеррей, Мексика.

  Наукові інтереси: комерційне право, цивільне право, інтелектуальна власність та електронна комерція.
 • Алехандра Трехо-Ньєто

  Доктор філософії, науковий професор, Центр досліджень демографії, міського середовища та навколишнього середовища, Коледж Мексики, Мексика.
  Наукові інтереси: індустріалізація, ринки праці, економічний ріст, продуктивність та ефективність, спеціалізація, місцерозташування та територіальний розподіл економічної діяльності.
 • Адріатік Которрі

  Доктор технічних наук, професор фінансів та банківської справи; Тренер та дослідник у сільськогосподарських проектах; Факультет економіки, Університет Тирани, Албанія.


 • Хідяат Уллах Хан

  Доктор технічних наук, завідувач кафедри економіки Науково-технологічного університету імені Кохата (КУСТ), Кохат, Пакистан.


 • Лариса Гриценко

  Д-р, професор кафедри фінансів та кредиту Сумського державного університету, Україна.

  Наукові інтереси: державна інвестиційна політика, державно-приватне партнерство, фінансово-економічні аспекти діяльності підприємств, інвестиційне проектування.
 • Надія Костюченко

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії. Керівник факультету підготовки вчителів Сумського державного університету, Україна.


  Наукові інтереси: екологія, інституційна економіка, сталий розвиток.
 • Сергій Дмитров

  Д-р, професор, член правління, начальник відділу фінансового моніторингу ПАТ “Банк Кредит Дніпро”, Україна.


 • Донателла Порріні
  Доцент, доцент кафедри економічної політики, національна наукова кваліфікація для повної професійної підготовки; Кафедра економічних наук, Університет Саленто; Науковий директор Міжнародного інституту перспективних досліджень (ISUFI) в Університеті Саленто, Італія.
  Наукові інтереси: право та економіка, конкурентна боротьба зі страховим ринком, вплив великих даних на фінансовий ринок, вибір інструментів екологічної політики, політика зміни клімату.
 • Ірина Д’яконова

  д.т.н., професор, завідувач освітньо-дослідницьким інститутом бізнес-технологій Сумського державного університету, Україна.

  Наукові інтереси: державне регулювання економіки, міжнародні фінанси, фінансові кризи.
 • Серхат Гювенс

  Доктор філософії, професор міжнародних відносин Університету Кадір Гаса, Туреччина.

  Наукові інтереси: зовнішня політика Туреччини, європейська інтеграція, дослідження в галузі оборони та безпеки, військова історія, історія морської армії.
 • Октавіан Юла

  Доктор філософії, доцент, факультет економіки та ділового адміністрування, Університет Бейбс Болай, Румунія.
  Наукові інтереси: економіка, корпоративне управління, оподаткування, мікроекономіка, макроекономіка, ринок нерухомості, економічна дипломатія.
 • Михайло Макаренко

  Доктор, професор кафедри міжнародної економіки Сумського державного університету, Україна.

  Наукові інтереси: фінансова глобалізація, антиінфляційне регулювання, монетарна політика центральних банків, міжнародна конкурентоспроможність бізнесу.
 • Крістіано Перуджині

  Доцент, доцент кафедри економіки, фінансів та статистики Університету Перуджі, Італія.

  Наукові інтереси: нерівність, ринок праці, регіональний розвиток.
 • Фабріціо Помпеї

  Доктор філософії, доцент кафедри прикладної економіки при економічному факультеті університету Перуджі, Італія.
  Наукові інтереси: установи та нерівність в заробітній платі; економіка інновацій та ринок праці; економіка інновацій та корпоративного управління; економіка інновацій та регіонального розвитку.
 • Франческо Пасторе

  Кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Каліфорнійського університету Луїджі Ванвітеллі; Науковий співробітник ІЗА Бонна, Італія.

  Наукові інтереси: мікро та макроекономіка, економіка праці, економіка освіти, економіка промисловості та міжнародна торгівля, некомерційні організації.
 • Мануель Алехандро Карденейте Флорес

  Доктор філософії, професор університету Лойола Андалусія, директор школи лідерства Лойола, Іспанія.
  Наукові інтереси: моделі вводу-виводу, моделі SAM та обчислювані загальні моделі рівноваги – на регіональному та національному рівнях – використовуючи програмне забезпечення GAMS, PyIO, SIMSIPSAM та GTAP.
 • Джузеппе Лусіо Гаета

  Доцент, доцент кафедри публічної економіки, Університет Неаполя, L’Orientale, Неаполь, Італія; Асоційований науковий співробітник c.MET05 – міжуніверситетський центр прикладних економічних досліджень з питань промислової політики, місцевого розвитку та інтернаціоналізації, Італія.
  Наукові інтереси: економіка освіти, економічна культура, політична економія.
 • Петро Шауер

  Професор, доктор технічних наук, Інститут сталого бізнесу, директор відділу екологічної політики при кафедрі політології, кафедра економічного університету Праги, факультет міжнародних відносин, економічний університет, Прага, Чеська Республіка.
  Наукові інтереси: економіка навколишнього середовища, наука, технологія та екологічна політика.
 • В.Я. Бира Редді

  Доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту та доц. V-P Вчені та акредитації в університеті нафтової та енергетичної досліджень, Індія.
  Наукові інтереси: економіка управління, розвинена мікроекономіка, міжнародний бізнес, методи дослідження.
 • Огуз Демир

  Доктор економічних наук, доцент економічного факультету Стамбульського комерційного університету, директор Міжнародного дослідницького центру творчої економіки, створений ЮНКТАД та Стамбульським університетом торгівлі Туреччини, Туреччина.
  Наукові інтереси: економіка розвитку, міжнародна економіка, економіка знань, інтеграція.
 • Судхір Рана

  Доктор технічних наук, доцент, Інститут міжнародного бізнесу Форчен (FIIB), Нью-Делі, Індія.

  Наукові інтереси: міжнародний маркетинг, процес міжнародного позиціонування, переваги та наслідки інтернаціоналізації, маркетингова освіта та сталий розвиток.
 • Джоанна Фоміна

  Доктор філософії, доцент, Інститут філософії та соціології професійного зайнятості, Польська академія наук, Польща.

  Наукові інтереси: європейська інтеграція, соціологія міграції, громадська участь.
 • Георгій Воскопулос

  Доктор філософії, доцент кафедри європейських студій, координатор наукових досліджень, кафедра Жана Моне, Центр досконалості при Департаменті міжнародних та європейських студій Македонського університету, м. Салоніки, Греція, ф. Завідувач відділу (9 / 2013-7 / 2016).
  Наукові інтереси: теорії європейської інтеграції, європейське врядування, інститути ЄС, міжнародна безпека, порівняльна зовнішня політика, ЧСДП ЄС, трансатлантичні відносини.
 • Анжеліка Кузнар

  Доктор філософії, Інститут міжнародної економіки, Колегія світової економіки, Варшавська школа економіки, Польща.
  Наукові інтереси: міжнародна торгівля послугами, захист інтелектуальної власності, міжнародна торговельна політика, прямі іноземні інвестиції.
 • Ліна Синевичене

  Доктор, викладач кафедри фінансів, економічний факультет Каунаського технологічного університету, Литва.
  Наукові інтереси: приватна інвестиційна поведінка, державні фінанси, фіскальна політика, розвиток фінансової системи, сталий розвиток.
 • Медані П. Бхандарі

  Доктор філософії, професор, кафедра природних ресурсів та навколишнього середовища / дослідження сталого розвитку, Університет Акамаї, США.
  Наукові інтереси: сталий розвиток, пом’якшення наслідків зміни клімату, управління охоронюваними територіями, організаційні структури збереження біорізноманіття, моніторинг та аналіз екологічної системи, міграція / імміграція, управління повенями, управління конфліктами.
 • Асмік Ованесян

  Доктор економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, економічний факультет, Єреванський державний університет; Експерт у мережі приватного публічного діалогу, Вірменія.
  Наукові інтереси: зовнішня торгівля, політика стимулювання експорту, угода про вільну торгівлю, регіоналізація, зовнішньоторговельні інвестиції.
 • Педро Косме да Коста Вієра

  Асистент кафедри права та габілітації, економічний факультет, університет Порту, Португалія.

  Наукові інтереси: макроекономічні моделі, економетрія, управління інформацією, людський капітал, корупція.
 • Ган Ван

  Доктор біологічних наук, Мертон М. Селендс, молодший віце-доцент, Коледж штату Вустер, США.

  Наукові інтереси: грошова економіка, фінансова економіка та часові ряди.
 • Лариса Сисоєва

  Доктор, доцент, науковий співробітник, Альфрід Крупп Виссеншафтцкольг, Грейфсвальд, Німеччина (2016-2017); Кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: європейська фінансова інтеграція, фінансове регулювання, фінансова стабільність.
 • Ючен Цзян

  Доктор філософії, Народний банк Китаю, Інститут фінансових досліджень, Пекін, Китай.


  Наукові інтереси: монетарна політика, фінансова економіка, економетрія.
 • Ніно Біцадзе

  Кандидат технічних наук, Тбіліський державний університет, головний спеціаліст відділу наукових грантів та програм забезпечення, оцінки та аналізу, Національний науковий фонд ім. Шота Руставелі, Грузія.


  Наукові інтереси: макроекономіка, економіка розвитку, міжнародна економіка, економічне зростання.
 • Олексій Люльов

  Кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, заступник директора з навчально-організаційної роботи навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: економічний розвиток, економічна стабільність, глобальна економіка, моделі соціального та економічного розвитку.

 • Зовнішні рецензенти


  Список зовнішніх рецензентів

  ccby

road elektronische scilit

scholar

pbn WorldCat
ResearchBib ulrichsweb ECONBIZ

Display advertising improves the visibility of your products and services among specialists in your field. ARMG Publishing offers a variety of journals with focused readership. Contact us for advertising rates, premium placement and the range of services we can offer.

For information on advertising rates, media packs and inserts for journals published by ARMG Publishing, please contact:
sec_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

The author, institution or sponsor pays an article publication charge (APC) for the article to be open access – making it immediately and freely available to everyone. This fee covers the range of publishing services we provide. This includes provision of online tools for editors and authors, article production and hosting, liaison with abstracting and indexing services, and customer services. Our contributors do not pay for submission or reviewing. The APC, payable when your manuscript is editorially accepted and before publication, is charged.

ARMG Publishing produces international academic Journals of high quality. All articles undergo a rigorous double blind peer-review.

Article publication charge for all journals equals to 1100 UAH. To support sustainable open access publishing, a minimum APC has been introduced to ensure we cover the costs of, copyediting, typesetting, publication on our website, marketing, and indexing in major databases.

Following acceptance, the article will proceed through the production cycle but will not be published until payment has been received. Payment can be made by invoice (payment is due within 30 days). Bank transfer details will be included in the invoice. Receipts are available on request. Please note that payment carries an administrative surcharge.

The contributor should state the following information:

 • journal title and/or article title,
 • full name,
 • place of employment,
 • telephone number,
 • e-mail address,
 • active postal address for shipping hard copies.

All information is confidential. It will be used for preparing invoice. You will be contacted with the editor of the company for sending necessary documents.

Our corresponding authors will be informed about paper publication by e-mail and provided with free hard copies of the issue. Please contact the Editor-in-Chief of the corresponding journal to make an order of additional hard copies.

Discounts and waiving

Also discounts and waivers are available for our authors. Decisions to grant discounts are at the discretion of the Editor-in-Chief, in consultation with the Publisher.

ARMG Publishing can propose publishing fee waivers to authors from developing countries or those suffering financial hardship in accordance with Hinari Access to Research for Health Program (http://www.who.int/hinari/eligibility/en).