Бізнес-етика та лідерство

Журнал «Бізнес-етика та лідерство» має на меті популяризацію економічних знань, інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, маркетингу, суспільних комунікаціях, фінансах, публічному управлінні та міжнародних економічних відносинах.

Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, аналітичні тематичні дослідження та критичні огляди.

Тематичні напрямки:

 • сучасні міжнародні та національні парадигми формування норм бізнес-етики та лідерства в суспільстві, міжкультурні та міжнаціональні аспекти бізнес-етики та лідерства;
 • чесність, транспарентність, стандарти, довіра, репутація, справедливість та етика в бізнесі, торгівлі, менеджменті, маркетингу, суспільних комунікаціях, фінансах, публічному управлінні та міжнародних економічних відносинах;
 • лідерство та інновації в бізнесі, торгівлі, менеджменті, маркетингу, суспільних комунікаціях, фінансах, публічному управлінні та міжнародних економічних відносинах;
 • корпоративна соціальна відповідальність та соціальне підприємництво;
 • запровадження етичних стандартів та сучасних демократичних практик в суспільно-економічних процесах щодо забезпечення соціальної справедливості, гендерної та соціальної рівності, захисту корпоративних та особистих прав та свобод;
 • поведінкова економіка, узгодження інтересів стейкхолдерів, державно-приватне та міжсекторальне бізнес-партнерство;
 • ефективні та етичні бізнес-комунікації та зв’язки з громадськістю, соціально-етичний маркетинг;
 • професійна етика та стандарти фінансових установ та регуляторів, довіра та репутація у фінансових відносинах, поведінкові фінанси, нефінансова корпоративна звітність, транспарентність фінансів, обліку та оподаткування, міжнародний досвід та стандарти запобіганню неетичним, недоброчесним та непрозорим фінансовим відносинам;
 • управління людським капіталом, менеджмент, психологія лідерства, організаційна культура, мотивація, професійна етика;
 • кієнтоорієнтоване управління бізнесом, якість послуг, захист інтересів споживачів.

До публікації приймаються статті, які пройдуть процедуру подвійного таємного рецензування.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії StrikePlagiarism.

Кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Реалізація редакційної політики журналу відбувається в межах діяльності Центру «ARMG publishing» Сумського державного університету.

Рекомендація журналу до друку дає Вчена рада Сумського державного університету за поданням головного редактора.

Відсоток прийнятих до друку статей становить близько 35-40%.

У цьому розділі автори зможуть знайти детальну інформацію, необхідну для надсилання рукопису статті для можливої публікації в журналі “Бізнес-етика та лідерство”. Перед поданням рукопису ми наполегливо рекомендуємо авторам ознайомитися із правилами оформлення статті та дотримуватися цих вимог.

Для оформлення статті скористайтесь наступним шаблоном.

Обсяг кожної статті має складати від 3000 слів.

Всі подані статті повинні бути відформатовані таким чином: шрифт 11 Times New Roman, подвійний інтервал, без нумерації сторінок, без розриву сторінок і таблиць, що містяться в тексті. Файли статті повинні бути надані у форматі Microsoft Word.

При поданні статті для розгляду пропонується оформити її декількома окремими файлами: 1 – титульна сторінка, 2 – основний текст статті, 3 – продублювати всі графічно-ілюстративні матеріали та формули у форматах, доступних для редагування (наприклад, Exсel).

ФАЙЛ 1:

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 • Заголовок статті (заголовок статті має складатися не більше ніж з десяти слів та повинен розкривати сутність дослідження).

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) всіх авторів статті.
 • Місце роботи / навчання (повністю) всіх авторів статті, країна.
 • Посада всіх авторів статті.
 • Науковий ступінь всіх авторів статті.
 • Вчене звання всіх авторів статті.
 • Робоча адреса відповідального автора.
 • Робочий телефон відповідального автора.
 • Адреса для листування.
 • Контактний телефон.
 • E-mail відповідального автора.
 • ORCID всіх авторів статті (зареєструватися можна за посиланням: https://orcid.org/). Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID iD) – це унікальний і постійний цифровий ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізнити дослідників один від одного. Створений компанією ORCID, цей iD допомагає забезпечити належне визнання роботи автора. Він інтегрується з іншими ідентифікаторами (наприклад, ResearcherID, Scopus та LinkedIn) та базами даних (наприклад, Crossref) для централізації результатів досліджень та професійних профілів. ORCID iD автора залишається незмінним незалежно від того, чи змінює автор своє ім’я, установу, країну або галузь досліджень та забезпечує унікальне і постійне маркування наукових внесків дослідників.

Анотація

Обсяг анотації має складати не менше 2000 знаків. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження.

Рекомендований шаблон для написання анотації:

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання…… Основною метою проведеного дослідження є …….. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми….. засвідчила, що ……. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що ……….. Дослідження питання… в статті здійснено в наступній логічній послідовності: ………. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи ……. , періодом дослідження обрано роки…… Об’єктом дослідження обрана компанія (країни, регіони, університети, процеси…….), оскільки саме вони ……. В статті представлено результати емпіричного аналізу ……, який засвідчив, що ….. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що …… Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для….

Ключові слова

Ключові слова в статті наводяться для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошукові системи. Кількість ключових слів (словосполучень) повинна складати від 5 до 10, які наводяться в алфавітному порядку.

Класифікація JEL

Всі статті класифікуються відповідно до тематичного класифікатору JEL (це система кодів для позначення тематики публікацій з економіки, розроблена Journal of Economic Literature (JEL) та представлена на сайті Американської економічної асоціації http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Стаття має містити від 1 до 5 JEL-кодів, кожен з яких має складатися із трьох символів (наприклад, D80, Z19). Якщо у автора виникають труднощі з визначенням JEL-коду, то він має можливість звернутися за допомогою до відповідального редактора.

ФАЙЛ 2:

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Вступ

У вступі зазначаються сутність та мета дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з іншими науковими або практичними завданнями, наводиться детальний опис сучасного стану досліджуваної проблеми. Мета вступу – надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення, стисло довести актуальність дослідження, його наукову та практичну значущість.

Огляд літератури

В даному розділі наводиться аналіз досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор/автори. Виділяються невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття.

Методологія та методи дослідження (за необхідністю)

В цьому розділі наводиться короткий виклад позитивного та негативного методологічного досвіду, визначаються гіпотези, що покладені в основу дослідження, наукові теорії, в межах яких виконане дане дослідження, продовженням яких наукових положень є розробки автора/авторів статті, методологічні, методичні та емпіричні обмеження дослідження.

В цьому розділі також зазначаються методи збору та обробки даних, використані в дослідженні, емпіричні основи дослідження. Якщо стаття містить результати соціологічних досліджень, то зазначається назва організації або особи, які проводили дослідження, тип дослідження, період його проведення та діапазон аналізованих даних, помилка вибірки, методи збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, аналіз контенту тощо) та інше. Якщо стаття містить результати статистичного аналізу даних, то в цьому розділі наводиться опис застосованих методів аналізу даних, наводяться характеристики адекватності та достовірності отриманих результатів, наводиться інформація щодо джерел статистичної інформації, баз даних тощо.

Методологія та методи повинні бути описані з достатніми деталями, щоб дозволити читачеві перевірити результати дослідження. Якщо існують будь-які обмеження щодо оприлюднення частини інформації або доступу до даних, то про це має бути зазначено в цьому розділі.

Результати

В даному розділі має бути викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно, мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву). Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю.

Висновки, обговорення та рекомендації

Цей розділ являє собою стислий підсумок основних висновків дослідження. Виявлені нові явища та підтверджені факти мають бути описані й супроводжуватися відповідним коментарем. Висновки мають бути логічно узгодженими з назвою і метою статті, ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження. Доцільно навести чітке бачення перспектив подальших досліджень за науковим напрямом.

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

Внесок авторів:

При поданні статті до журналу автор-кореспондент повинен визначити роль кожного автора.

Будь ласка, ознайомтеся внеском окремого автора згідно з CRediT – Contributor Roles Taxonomy. Автори беруть на себе спільну відповідальність за розподіл ролей і повинні підтвердити призначені ролі та Acknowledgement(s) у Cover Letter. Внесок кожного автора буде визначено в статті у розділі Author Contributions. Приклад:

Розробка концепції: Ге Шукван, Сора Ю.

Курирування даних: Ге Шукван.

Формальний аналіз: Ге Шукван, Сора Ю.

Дослідження: Ге Шукван

Методологія: Сора Ю.

Управління проектом: Ге Шукван, Сора Ю.

Контроль (інструктування): Сора Ю.

Затвердження: Ге Шукван, Сора Ю.

Візуалізація: Ге Шукван, Сора Ю.

Написання – початковий план: Ге Шукван.

Написання – рецензування та редагування: Ге Шукван.

Візуалізація: Сора Ю.

Написання – оригінальний проект: Сора Ю.

Написання – огляд та редагування: Сора Ю.

Список скорочень (за необхідністю)

Якщо в тексті використовуються скорочення, їм повинне бути надане визначення при першому використанні, а в цьому розділі для спрощення сприйняття матеріалу читачем може бути наведений повний список абревіатур в алфавітному порядку.

Цитування та список літератури

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006);

 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені щодо повноти та точності.

Приклад оформлення:

Стаття

Автор, A.A., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор Г.Г. (2005). Назва статті. Назва журналу, Том. (№), 49-53.

Стаття з DOI

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086.

Книга

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. (1974). Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley. 521 p.

Інтернет-джерело

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice.

Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Додатки

Якщо у статті є додатки, вони мають бути представлені на окремій сторінці після статті та позначені великими літерами (Додаток А, Додаток Б).

Рисунки

Всі рисунки (діаграми, креслення, веб-сторінки / скріншоти та фотографії) повинні бути представлені в електронному вигляді. Кожен рисунок має бути надісланий як окреме зображення з високою роздільною здатністю (300 точок на дюйм) у форматі JPEG, PDF або PNG. Усі рисунки мають бути високоякісними та чіткими. Нумерація рисунків ведеться згідно їх положення у тексті статті послідовно арабськими цифрами. У тексті статті повинні бути посилання на всі рисунки. Графіки та рисунки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен рисунок має мати назву, яка розміщується під рисунком, симетрично до тексту. Пояснення до рисунків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.

Таблиці

Таблиці повинні бути подані окремим файлом до головної частини статті. Шрифт тексту таблиць – Times New Roman 10. Посилання на кожну таблицю повинно бути чітко вказане в основному тексті статті. Не допускається надання таблиці як зображення, які не можна редагувати. Всі таблиці мають бути пронумеровані згідно їх послідовності у тексті статті. Заголовок таблиці має бути коротким та розкривати зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, яка пояснює скорочення, можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці, або інше, то її слід навести під таблицею.

Формули

Всі формули в статті слід нумерувати послідовно, починаючи з (1) до кінця статті, включаючи додатки. Номер слід наводити в круглих дужках праворуч від формули у тому ж рядку, що і формула. Цей номер формули слід використовувати при посиланні на неї в подальшому в тексті статті (наприклад, рівняння (1)). Формули та рівняння повинні бути створеними у редакторах Microsoft Equation або Math Type у MS Word, мають бути редагованими, всі символи мають чітко ідентифікуватися (великі та малі літери, інші символи, верхній та нижній індекси). Після формул слід навести пояснення всіх символів та одиниць, в яких вони вимірюються.

Мова

Всі статті мають бути написані англійською мовою.

ФАЙЛ 3:

ГРАФІЧНО-ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

В цьому файлі ми просимо авторів представити всі графічно-ілюстративні матеріали та формули, які були наведені в основному тексті статті, у форматах, доступних для редагування (наприклад, Excel).


 • Головні редактори


 • Тетяна Васильєва orcid publons Scopus researchGate

  Голова редакційної колегії, докторка економічних наук, професорка, директорка навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту, керівник Центру “ARMG Publishing”, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: інвестиції, інновації, менеджмент, освіта, фінанси.

  E-mail: tavasilyeva@fem.sumdu.edu.ua

 • Елізабет Челл orcid publons Scopus researchGate
  Докторка філософії, професорка кафедри підприємницької поведінки, науковий консультант Центру досліджень малого бізнесу, Кінгстонський університет, Великобританія.

  Наукові інтереси: підприємницька особистість, соціальне підприємництво, інноваційні характеристики молоді, гендерні проблеми в підприємництві, соціальні мережі та підприємництво.

  E-mail: E.Chell@kingston.ac.uk

 • Джон Цалікис Scopus

  Доктор філософії, професор, кафедра маркетингу, Міжнародний університет Флориди, США.

  Наукові інтереси: індекс бізнес-етики, сприйняття споживачами етичної поведінки в бізнесі.

  E-mail: tsalikis@fiu.edu


 • Секційні редактори


 • Баходін Г. Муджтаба orcid Scopus researchGate

  Доктор бізнес-адміністрування, професор кафедри менеджменту, Південно-Східний університет Нова, США.

  Наукові інтереси: педагогіка та управління, лідерство, людські ресурси, міжнародний менеджмент.

  E-mail: mujtaba@nova.edu

 • Раджеш Сривастава orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, доцент, кафедра менеджменту та маркетингу, Бізнес-коледж Дженнінгса А. Джонса, Державний університет Мідл Теннессі, США.

  Наукові інтереси: маркетинг та менеджмент.

  E-mail: Raj.Srivastava@mtsu.edu

 • Олена Чигрин orcid publons Scopus researchGate

  Докторка економічних наук, доцентка кафедри маркетингу, заступниця директора з бренд-менеджменту Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: маркетинг і менеджмент «зеленого» виробництва, ресурсозбереження, корпоративне управління.

  E-mail: echigrin0303@gmail.com

 • Арне Нігард Scopus researchGate

  Доктор економічних наук, професор маркетингу, Університетський коледж Крістіанії, Норвезький університет науки і техніки, Норвегія.

  Наукові інтереси: вертикальна / горизонтальна інтеграція, промислова організація, економічні контракти та стимули, стійкість та зелений маркетинг, підприємницька та дослідницька стратегія.

  E-mail: Arne.Nygaard@kristiania.no

 • Артур Джон Кокфілд Scopus

  Доктор юридичних наук, професор, юридичний факультет Королівського університету, Кінгстон, Канада.

  Наукові інтереси: юридична етика, захист особистих прав і свобод, стандарти та репутація в юриспруденції, права приватності, податкове право.

  E-mail: ac24@queensu.ca

 • Хуршид Джалілов orcid publons Scopus researchGate

  Доктор філософії, старший викладач, кафедра обліку, фінансів та економіки, Борнмутський університет, Великобританія.

  Наукові інтереси: стратегія ринків, що розвиваються, економіка перехідного періоду, корпоративна соціальна відповідальність.

  E-mail: kdjalilov@bournemouth.ac.uk


 • Члени редакційної колегії


 • Александру Тріфу Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор, економічний факультет, Університет ім. Петра Андрея, м. Ясі, Румунія.

  Наукові інтереси: демократичні практики в економіці, глобалізація, управління організаціями, міжнародний маркетинг, менеджмент туризму.

  E-mail: trifu.alex@gmail.com

 • Саїф Сіддікі Scopus researchGate

  Доктор філософії, викладач, Центр досліджень менеджменту, Джамія Міллія Ісламія − Центральний університет, Нью-Делі, Індія.

  Наукові інтереси: підприємництво, ефективність лідерства, ринкова ефективність, ісламська економіка та менеджмент.

  E-mail: drsaifsiddiqui@gmail.com

 • Лукман Айінде Олорогун orcid publons Scopus researchGate

  Доктор філософії, кафедра економіки та фінансів, факультет економіки, адміністративних та соціальних наук, Стамбульський університет Гелісіма, Авджилар / Стамбул, Туреччина.

  Наукові інтереси: освіта, ризик-менеджмент, облік.

  E-mail: yinluk2000@yahoo.com

 • Алойзіус Г. Секейра orcid publons Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор, Школа управління, Національний технологічний інститут штату Карнатака, Індія.

  Наукові інтереси: управління людськими ресурсами, маркетинг, облік, менеджмент, стратегічне управління, підприємництво.

  E-mail: oysiushs@gmail.com

 • Азра Суческа orcidresearchGate

  Докторка економічних наук, доцентка Белградської банківської академії, Факультет банківської справи, фінансів та страхування, м. Белград (Сербія).

  Наукові інтереси: управління людськими ресурсами, ділова етика та управління.

  E-mail: hanicazra@gmail.com

 • Олена Ставрова orcid publons researchGate

  Докторка філософії, доцентка, економічний факультет, Південно-західний університет «Неофіт Рилскі», Болгарія.

  Наукові інтереси: бізнес-етика, поведінкова та фінансова економіка, економетріка.

  E-mail: stavrova@swu.bg

 • Ручі Теварі orcid Scopus researchGate

  Докторка філософії, доцентка, MICA-Школа ідей, Ахмадабад, Індія.

  Наукові інтереси: управління та комунікації, корпоративна комунікація, корпоративна відповідальність.

  E-mail: ruchishuk@gmail.com

 • Ролан Барді publons Scopus researchGate
  Доктор філософії, професор, Університет Флорида Галф Кост (США), Віттенберзький Центр глобальної етики (член Правління Німецької асоціації та Американського фонду).

  Наукові інтереси: лідерство, бізнес-етика, управління знаннями, сталий розвиток, менеджмент та облік.

  E-mail: rbardy@t-online.de

 • Майк Хуттингер orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, доцент кафедри економіки та етики, Університет менеджменту та економіки, Литва.

  Наукові інтереси: критичне мислення в економіці, міжкультурні дослідження, постаутична економіка, міжнародний менеджмент, менеджмент в авіаційній галузі.

  E-mail: maik.huettinger@gmail.com

 • Артем Артюхов orcid Scopus researchGate

  Кандидат технічних наук, доцент, Група з академічної доброчесності, координатор проекту «Сприяння академічній доброчесності в Україні» у Сумському державному університеті, голова підкомісії «Академічна доброчесність», Міністерство освіти і науки України, член робочої групи «Наукова доброчесність» Європейської Організації EURODOC, Україна.

  Наукові інтереси: академічна доброчесність, етика в освіті та науці, транспарентність освіти, професійна етика науковця.

  E-mail: artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua

 • Крістоф Фельтус orcid Scopus

  Доктор комп’ютерних наук, науковий співробітник в Люксембурзькому інституті науки та технологій, департамент інформаційних технолгій для інноваційних послуг, Люксембург.

  Наукові інтереси: інформаційна безпека, управління інформаційними технологіями, моделювання систем менеджменту підприємства, лідерство та іновації в інформаційному менеджменті.

  E-mail: christophe.feltus@list.lu

 • Віктор Ольтра orcid publons Scopus researchGate

  Доктор філософії, доцент кафедри менеджменту, Університет Валенсії, Іспанія.

  Наукові інтереси: управління людськими ресурсами, управління знаннями та організаційне навчання, бізнес-етика та корпоративна соціальна відповідальність, інновації та творчість в організаціях, проблеми глобалізації, підприємництво.

  E-mail: victor.oltra@uv.es

 • Массімо Полліфроні orcid publons Scopus researchGate
  Доктор філософії, повний професор кафедри менеджменту Університету Туріна, Італія.

  Наукові інтереси: економіка бізнесу, бізнес-етика, корпоративна соціальна відповідальність, управління різноманіттям в бізнесі, екологічний менеджмент, фінансовий облік, історія економіки бізнесу, ощадливе управління, управління виробництвом, державне управління та облік у державному секторі.

  E-mail: massimo.pollifroni@unito.it

 • Паола Демартіні orcid Scopus researchGate
  Повна професорка обліку та управління, ІІІ Університет Риму, Італія.

  Наукові інтереси: нематеріальні активи, управління інтелектуальним капіталом, нефінансова інформація та корпоративне управління.

  E-mail: paola.demartini@uniroma3.it

 • Андрееску Ніколета Аліна publons

  Докторка філософії, факультет енергетики та промислового менеджменту, Університет Орадя, Румунія.

  Наукові інтереси: економіка, бізнес-етика, корпоративна соціальна відповідальність, електронне навчання, маркетинг.

  E-mail: nandreescu@uoradea.ro

 • Євангелія Папалої researchGate

  Докторка філософії, викладачка в Грецькому відкритому університеті (менеджмент навчальних закладів), Греція.

  Наукові інтереси: організаційна поведінка, освітнє лідерство, освіта дорослих.

  E-mail: evipapaloi@gmail.com

 • Роберт Роговські researchGate

  Доктор філософії, старший викладач, Інститут економіки, Державна вища професійна школа у м. Новий Сонч, Польща.

  Наукові інтереси: економічна етика, бізнес-етика, підприємництво, економічна соціологія, методологія економіки та соціології.

  E-mail: rogowskir@wp.pl

 • Юрій Петрушенко orcid publons Scopus

  Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економіічних відносин, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: соціальні та державні фінанси, економічна теорія соціальних комунікацій, теорія трансформаційного навчання.

  E-mail: yuriy.petrushenko@gmail.com

 • Світлана Коміссарук orcid Scopus researchGate

  Докторка філософії, наукова співробітниця лабораторії Хіггінса та лабораторії Морріса, Колумбійський університет, США.

  Наукові інтереси: міжкультурна комунікація, мотивація та пізнання, просоціальна поведінка, судження та прийняття рішень, соціальні комунікації, соціальна психологія.

  E-mail: skomissarouk@psych.columbia.edu

 • Александра Пеятович researchGate

  Докторка філософії, доцентка, факультет філософії, Белградський університет, Сербія, Сербія.

  Наукові інтереси: ціннісні орієнтації дорослих; освітні потреби дорослих; професійна підготовка та навчання дорослих; якість життя; менеджмент освіти; якість освіти, кар’єрне консультування та керівництво.

  E-mail: apejatov@f.bg.ac.rs

 • Мара Дель Балдо orcid publons Scopus researchGate
  Доцентка кафедри підприємництва, малого бізнесу і фінансового обліку, Університет Урбіно, Італія.

  Наукові інтереси: підприємництво та малий бізнес; корпоративна соціальна відповідальність, стійкість та бізнес-етика; малий та середній бізнес, мережеві стратегії; фінансова та інтегрована звітність; етичний, соціальний та екологічний облік (SEAR), гендерний облік.

  E-mail: mara.delbaldo@uniurb.it

 • Крістіна Сегеді orcid publons Scopus researchGate

  Докторка Хабілітована, доцентка, факультет міжнародного менеджменту та бізнесу, Бізнес-школа Будапешту, проектний експерт Університету Мішкольца, Угорщина.

  Наукові інтереси: бізнес-етика, корпоративна етика, корпоративна соціальна відповідальність, етика в консалтингу, соціальне підприємництво, корпоративна стратегія, глобальна корпоративна стратегія та бізнес.

  E-mail: vgtkrisz@uni-miskolc.hu

 • Юлія Мирошниченко orcid publons Scopus researchGate

  Кандидатка економічних наук, доцентка кафедри управління, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: екологічна свідомість, інституційний аналіз, корупція, інвестиційні стратегії, моделювання макро- та мікроекономічних процесів.

  E-mail: myroshnychenko@management.sumdu.edu.ua

 • Сорин-Джордж Тома Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор, факультет адміністрування та бізнесу, Бухарестський університет, Румунія.

  Наукові інтереси: економіка, менеджмент, маркетинг, стратегія, лідерство.

  E-mail: tomagsorin62@yahoo.com

 • Гергелі Тот orcid publons researchGate

  Доктор Хабілітований, доцент кафедри економіки та фінансів, Університет Капошвар, Угорщина.

  Наукові інтереси: корпоративна соціальна відповідальність, економіка природи, економічна теологія, управління людськими ресурсами.

  E-mail: toth@kovet.hu

 • Мехмет Ферхат Озбек publons Scopus researchGate

  Доктор філософії, доцент, кафедра управління людськими ресурсами, факультет економіки та адміністрування, Університет Гюмюшхане, Туреччина.

  Наукові інтереси: управління людськими ресурсами, управління бізнесом, трудове право.

  E-mail: mfozbek@gumushane.edu.tr

 • Богдан Екстович orcid

  Викладач, експерт з менеджменту, Гуманітарно-економічний університет, м. Лодзь, Польща.

  Наукові інтереси: управління проектами, організація та управління в регіоні, європейська інтеграція, проблеми глобалізації, політична наука, історія, міжнародні відносини, дипломатія.

  E-mail: ekstbogd@go2.pl

 • Гаяне Товмасян orcid researchGate

  Докторка філософії, наукова співробітниця Центру досліджень “AMBERD”, Вірменський державний економічний університет, Єреван, Вірменія.

  Наукові інтереси: економічні дослідження бізнесу, регіональний менеджмент.

  E-mail: tovmasyangayane@yahoo.com

 • Марко Талієнто orcid Scopus

  Доктор філософії, професор кафедри економіки бізнесу та обліку, Університет Фоджі, Італія.

  Наукові інтереси: комбінаторні стратегії управління бізнесом, нематеріальні активи, корпоративна оцінка та цінність, керівництво, управління та продуктивність, бізнес-етика.

  E-mail: marco.taliento@unifg.it

 • Наріне Варданян orcid

  Докторка філософії, доцентка Міжнародного науково – навчального центру Національної академії наук Республіки Вірменія.

  Наукові інтереси: освіта та якість, суспільні відносини, лінгвістичні стандарти міжкультурних комунікацій.

  E-mail: narine.vardanyan@isec.am

 • Хафіз Імтіаз АХМАД publons Scopus

  Доктор філософії, викладач, директор з професійного розвитку, Вищий технічний коледж, Об’єднані Арабські Емірати.

  Наукові інтереси: ризик-менеджмент, вартісно-орієнтоване управління, зростання бізнесу, ефективність, ринкова вартість компаній, зростаючі ринки.

  E-mail: imtiaz84@gmail.com

 • Девід П. Шмідт Scopus

  Доктор філософії, Директор Центру прикладної етики, Ферфілдський університет, США.

  Наукові інтереси: бізнес-етика, етичні міркування, академічна доброчесність.

  E-mail: dschmidt@fairfield.edu

 • Костянтин Кириченко orcid publons

  Асистент кафедри управління, начальник відділу міжнародних зв’язків, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: етика та лідерство в освіті, прозорість системи оцінки якості освіти, взаємозв’язок економічних, соціальних та політичних процесів.

  E-mail: irdepartment@ukr.net

 • Кетрін А. Нант Scopus

  Докторка філософії, професорка, кафедра економіки Роджер М. Лінч, завідувач кафедри, Ферфілдський університет, США.

  Наукові інтереси: економіка праці, порівняльні економічні системи, економічна освіта.

  E-mail: nantz@fairfield.edu

 • Денис Смоленніков orcid publons Scopus researchGate

  Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри управління, заступник директора з виховної роботи та гуманітарних питань Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: соціальна та екологічна відповідальність, сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, прийняття управлінських рішень.

  E-mail: dos@management.sumdu.edu.ua

 • Д-р Лу Лю

  Докторка філософії, старша викладачка бізнесу та менеджменту, Бізнес-школа університету Бат Спа, Великобританія.

  Наукові інтереси: міжнародний бізнес, управління знаннями, управління операціями, управління інформацією, бізнес-етика.

  E-mail: L.Liu@bathspa.ac.uk

 • Доктор Ернест Езеані orcid publons researchGate

   

  Докор філософії, старший викладач бухгалтерського обліку та фінансів, Університет Де Монфор, Великобританія.

  Наукові інтереси: структура капіталу, корпоративне управління, управління доходами.

  E-mail: ernest.ezeani@dmu.ac.uk

 • Відповідальна секретарка – Інна Тютюнник, докторка економічних наук
 • Помічниця головного редактора – Лущик Катерина, аспірантка
 • Редакційна колегія має таку структуру: 1. Головний редактор несе відповідальність за журнал, визначає стратегію його розвитку, вказує цілі та сферу діяльності, приймає остаточні суперечливі рішення. Перелік його обов’язків також включає проведення редакційних нарад, просування журналу за кордоном та всередині країни. 2. Помічник Головного редактора перевіряє рукописи з моменту їх розміщення, керує процесом рецензування, допомагає авторам та редакторам, здійснює підготовку кінцевого варіанту рукопису перед процесом публікації та слідкує за випуском номеру в зазначений термін. 3. Секційні редактори керують процесом рецензування рукописів, призначених їм головним редактором. 4. Члени редакційної колегії рецензують статті, залучають незалежних рецензентів, працюють над просуванням журналу та формулюють стратегію журналу.
 • Подяка рецензентам 2020 року
 • ccby

Процес рецензування наукових статей є важливим етапом процесу публікації, який допомагає головному редактору приймати рішення щодо публікації статті, а самому автору – вдосконалити рукопис

У журналі “Бізнес-етика та лідерство” діє система подвійного таємного рецензування. Це означає, що рецензенти та автори залишаються анонімними.

Основними критеріями відбору статей є оригінальність наукових ідей та пропозицій, інноваційність наукового підходу, значення наукових результатів у своїй науковій сфері, теоретична основа статті, якість та повнота огляду проведених досліджень, чіткість та зрозумілість методології дослідження, грамотність, дотримання редакційних вимог.

Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів.

Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій:

 • прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді;
 • стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії;
 • потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії;
 • відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії.

Звіти рецензентів із коментарями надсилаються авторам.

Редколегія залишає за собою право ухвалювати остаточне рішення щодо поданих статей.

Автор отримує на свою електронну пошту коментарі, зауваження та рекомендації щодо удосконалення поданого матеріалу. Рецензування статті триває не більше 2 місяців.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії StrikePlagiarism. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Надіслані матеріали для публікації в журналі “Бізнес-етика та лідерство” не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях.

Положення про конфіденційність

Особиста інформація, розміщена на веб-сайті журналу, буде використана виключно для зазначених цілей журналу і не буде доступною для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.

Журнал дотримується Загального регламенту захисту даних (GDPR), який визначає як особисті дані збираються, використовуються, зберігаються та як ними розпоряджаються.

Оплату за публікацію статті може здійснити автор, установа, де він працює/навчається або спонсор дослідження після прийняття її до друку. Оплата за публікацію статті покриває витрати на процес публікації (видавнича підготовка рукопису, форматування тексту, підготовка рисунків та таблиць тощо), включаючи адміністрування процесу рецензування, постійне архівування статей, адміністрування сайту (розміщення статей, обслуговування та підтримка сайту). Вартість публікації статей встановлюється відповідно до кошторису, який розраховується як правило, щорічно (може періодично коригуватися), та затверджується відповідно до нормативної бази Сумського державного університету. Оплата за наукове редагування статті становить 1500 грн. Для авторів доступні знижки. Рішення про надання знижок приймається на розсуд редакційної колегії за погодженням з видавцем – Сумським державним університетом. Роз’яснення та консультації з усіх фінансових питань, а також рахунки-фактури на оплату надаються відповідальним редактором: bel_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

Джерела фінансування журналу

Журнал фінансується за рахунок плати за наукове редагування та за рахунок інституційної підтримки видавця – Сумського державного університету.

Етап 1. Попереднє подання анотації статті. Попереднє подання до редакційної колегії анотації статті дає можливість оцінити її відповідність тематиці журналу. Для цього відповідальний автор може надіслати анотацію статті на електронну адресу відповідального редактора, який повинен надати відповідь не пізніше, ніж через тиждень. В електронній переписці з відповідальним редактором автори можуть отримати відповідь на всі питання, пов’язані з редакційною політикою, фінансовими питанням публікації, термінами рецензування, прийняття статті до друку та ін.

Етап 2. Подання повного тексту статті до розгляду. Відповідальний автор надсилає повний текст статті на електронну скриньку, вказану в контактах журналу. Стаття розглядається відповідальним редактором щодо відповідності вимогам журналу щодо оформлення статей. Про результати розгляду відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Відповідальний автор повинен переконатись, що всі співавтори, які вказані в статті, схвалили її остаточний варіант, а також погодились на його подання до публікації. Подання статті до публікації в журналі передбачає, що всі автори (співавтори) схвалюють її публікацію та всі вони взяли участь у дослідженні та / або підготовці статті. При поданні статті на розгляд редакційній колегії мають бути подані точні та достовірні контактні дані відповідального автора, який буде нести повну відповідальність за всі аспекти, що стосуються етичних питань та оригінальності змісту статті, виступить основною контактною особою у разі виникнення будь-яких спірних питань та запитів до чи після публікації статті. Подаючи статтю до публікації, автори (співавтори) мають повною мірою врахувати вимоги редакційної колегії та видавця щодо змісту та якості подання вихідних даних. Розміщення рукопису означає, що дана стаття раніше не публікувалася та не розглядається для публікації в іншому виданні і була схвалена всіма співавторами та установою, в якій проводилося дослідження. Видавець не несе юридичної відповідальності за наявні претензії.

Етап 3. Перевірка статті на оригінальність. Редактор перевіряє подані матеріали на оригінальність, використовуючи програмні продукти StrikePlagiarism для виявлення плагіату. Про результати перевірки відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Етап 4. Авторська угода. Авторам буде надіслано бланк авторської угоди для подальшого заповнення. Кожен автор повинен підписати цю угоду. Авторська угода підтверджує, що зміст рукопису не публікувався раніше та не розміщений для публікації в іншому журналі, що всі співавтори не мають претензій щодо розміщення статті для подальшої публікації.

Етап 5. Рецензування статті. Стаття надсилається двом рецензентам для подвійного таємного рецензування. Рецензент і автор є анонімними. Анонімність гарантує справедливість процесу рецензування. Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів. Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій: 1) прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді; 2) стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії; 3) потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії; 4) відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії. Звіти рецензентів із коментарями зауваження та рекомендації надсилаються відповідальному автору електронною поштою. Рецензування статті триває не більше 2 місяців.

Етап 6. Прийняття статті до друку. Якщо в процесі рецензування були надані рекомендації щодо внесення певних коригувань у рукопис, то відповідальний автор має надіслати доопрацьовану статтю разом із файлом «Відповідь на коментарі рецензентів», у якому слід відповісти на всі зауваження рецензентів. Остаточне рішення щодо рекомендації поданої статті до друку ухвалює редакційна колегія.

Етап 7. Підготовка статті до друку. Всі рукописи, прийняті до публікації, перевіряються відповідальним секретарем на наявність стилістичних та лінгвістичних помилок. У разі потреби відповідальний редактор погоджує всі питання з автором по електронній пошті. Зверстаний варіант статті надсилається відповідальному автору на погодження, який вносить відповідні коригування в разі необхідності та надсилає до редакційної колегії остаточний варіант статті. Суттєві зміни у змісті статті, наприклад, нові результати, виправлені значення, зміни назви рукопису та авторства, дозволяються лише за умови схвалення відповідальним редактором.

Етап 8. Випуск журналу для відкритого доступу в Інтернеті. На цьому етапі остаточна версія статті буде опублікована на web-сайті журналу та доступна в Інтернеті. Відповідальні автори будуть проінформовані про це електронною поштою. Автори не можуть вносити будь-які зміни до електронної версії статті, завантаженої з офіційного web-сайту журналу.

Етап 9. Друк тиражу та розсилання. Паперові версії журналу надсилаються в бібліотеки та бази даних. Для того, щоб зробити замовлення друкованих примірників журналу, необхідно зв’язатися із відповідальним редактором журналу.