Фінансові ринки, інституції та ризики

 

Журнал «Фінансові ринки, інституції та ризики» має на меті популяризацію економічних знань, інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, маркетингу, суспільних комунікаціях, фінансах, публічному управлінні та міжнародних економічних відносинах.

Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, аналітичні тематичні дослідження та критичні огляди.

Тематичні напрямки:

 • розвиток міжнародних, національних та регіональних фінансових ринків;
 • поведінкові фінанси;
 • грошові та кредитні системи;
 • банківська справа, страхування;
 • фінансове посередництво, фінансові інструменти;
 • валютні операції, біржі;
 • інновації у сфері фінансових послуг та управління фінансовими ризиками;
 • розвиток міжнародної фінансової інфраструктури;
 • корпоративні, муніципальні та державні фінанси;
 • бухгалтерський облік, звітність та аудит;
 • оподаткування;
 • інвестиційна діяльність;
 • фінансове право, правові аспекти діяльності ринків та інституцій.

До публікації приймаються статті, які пройдуть процедуру подвійного таємного рецензування.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії StrikePlagiarism.

Кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Реалізація редакційної політики журналу відбувається в межах діяльності Центру «ARMG publishing» Сумського державного університету.

Рекомендація журналу до друку дає Вчена рада Сумського державного університету за поданням головного редактора.

Відсоток прийнятих до друку статей становить близько 25-30%.

 

У цьому розділі автори зможуть знайти детальну інформацію, необхідну для надсилання рукопису статті для можливої публікації в журналі “Фінансові ринки, інституції та ризики”. Перед поданням рукопису ми наполегливо рекомендуємо авторам ознайомитися із правилами оформлення статті та дотримуватися цих вимог.

Для оформлення статті скористайтесь наступним шаблоном.

Обсяг кожної статті має складати від 3000 слів.

Всі подані статті повинні бути відформатовані таким чином: шрифт 11 Times New Roman, подвійний інтервал, без нумерації сторінок, без розриву сторінок і таблиць, що містяться в тексті. Файли статті повинні бути надані у форматі Microsoft Word.

При поданні статті для розгляду пропонується оформити її декількома окремими файлами: 1 – титульна сторінка, 2 – основний текст статті, 3 – продублювати всі графічно-ілюстративні матеріали та формули у форматах, доступних для редагування (наприклад, Exсel).

ФАЙЛ 1:

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 • Заголовок статті (заголовок статті має складатися не більше ніж з десяти слів та повинен розкривати сутність дослідження).

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) всіх авторів статті.
 • Місце роботи / навчання (повністю) всіх авторів статті, країна.
 • Посада всіх авторів статті.
 • Науковий ступінь всіх авторів статті.
 • Вчене звання всіх авторів статті.
 • Робоча адреса відповідального автора.
 • Робочий телефон відповідального автора.
 • Адреса для листування.
 • Контактний телефон.
 • E-mail відповідального автора.
 • ORCID всіх авторів статті (зареєструватися можна за посиланням: https://orcid.org/). Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID iD) – це унікальний і постійний цифровий ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізнити дослідників один від одного. Створений компанією ORCID, цей iD допомагає забезпечити належне визнання роботи автора. Він інтегрується з іншими ідентифікаторами (наприклад, ResearcherID, Scopus та LinkedIn) та базами даних (наприклад, Crossref) для централізації результатів досліджень та професійних профілів. ORCID iD автора залишається незмінним незалежно від того, чи змінює автор своє ім’я, установу, країну або галузь досліджень та забезпечує унікальне і постійне маркування наукових внесків дослідників.

Анотація

Обсяг анотації має складати не менше 2000 знаків. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження.

Рекомендований шаблон для написання анотації:

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання…… Основною метою проведеного дослідження є …….. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми….. засвідчила, що ……. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що ……….. Дослідження питання… в статті здійснено в наступній логічній послідовності: ………. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи ……. , періодом дослідження обрано роки…… Об’єктом дослідження обрана компанія (країни, регіони, університети, процеси…….), оскільки саме вони ……. В статті представлено результати емпіричного аналізу ……, який засвідчив, що ….. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що …… Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для….

Ключові слова

Ключові слова в статті наводяться для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошукові системи. Кількість ключових слів (словосполучень) повинна складати від 5 до 10, які наводяться в алфавітному порядку.

Класифікація JEL

Всі статті класифікуються відповідно до тематичного класифікатору JEL (це система кодів для позначення тематики публікацій з економіки, розроблена Journal of Economic Literature (JEL) та представлена на сайті Американської економічної асоціації http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Стаття має містити від 1 до 5 JEL-кодів, кожен з яких має складатися із трьох символів (наприклад, D80, Z19). Якщо у автора виникають труднощі з визначенням JEL-коду, то він має можливість звернутися за допомогою до відповідального редактора.

ФАЙЛ 2:

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Вступ

У вступі зазначаються сутність та мета дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з іншими науковими або практичними завданнями, наводиться детальний опис сучасного стану досліджуваної проблеми. Мета вступу – надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення, стисло довести актуальність дослідження, його наукову та практичну значущість.

Огляд літератури

В даному розділі наводиться аналіз досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор/автори. Виділяються невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття.

Методологія та методи дослідження (за необхідністю)

В цьому розділі наводиться короткий виклад позитивного та негативного методологічного досвіду, визначаються гіпотези, що покладені в основу дослідження, наукові теорії, в межах яких виконане дане дослідження, продовженням яких наукових положень є розробки автора/авторів статті, методологічні, методичні та емпіричні обмеження дослідження.

В цьому розділі також зазначаються методи збору та обробки даних, використані в дослідженні, емпіричні основи дослідження. Якщо стаття містить результати соціологічних досліджень, то зазначається назва організації або особи, які проводили дослідження, тип дослідження, період його проведення та діапазон аналізованих даних, помилка вибірки, методи збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, аналіз контенту тощо) та інше. Якщо стаття містить результати статистичного аналізу даних, то в цьому розділі наводиться опис застосованих методів аналізу даних, наводяться характеристики адекватності та достовірності отриманих результатів, наводиться інформація щодо джерел статистичної інформації, баз даних тощо.

Методологія та методи повинні бути описані з достатніми деталями, щоб дозволити читачеві перевірити результати дослідження. Якщо існують будь-які обмеження щодо оприлюднення частини інформації або доступу до даних, то про це має бути зазначено в цьому розділі.

Результати

В даному розділі має бути викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно, мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву). Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю.

Висновки, обговорення та рекомендації

Цей розділ являє собою стислий підсумок основних висновків дослідження. Виявлені нові явища та підтверджені факти мають бути описані й супроводжуватися відповідним коментарем. Висновки мають бути логічно узгодженими з назвою і метою статті, ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження. Доцільно навести чітке бачення перспектив подальших досліджень за науковим напрямом.

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

Внесок авторів:

При поданні статті до журналу автор-кореспондент повинен визначити роль кожного автора.

Будь ласка, ознайомтеся внеском окремого автора згідно з CRediT – Contributor Roles Taxonomy. Автори беруть на себе спільну відповідальність за розподіл ролей і повинні підтвердити призначені ролі та Acknowledgement(s) у Cover Letter. Внесок кожного автора буде визначено в статті у розділі Author Contributions. Приклад:

Розробка концепції: Ге Шукван, Сора Ю.

Курирування даних: Ге Шукван.

Формальний аналіз: Ге Шукван, Сора Ю.

Дослідження: Ге Шукван

Методологія: Сора Ю.

Управління проектом: Ге Шукван, Сора Ю.

Контроль (інструктування): Сора Ю.

Затвердження: Ге Шукван, Сора Ю.

Візуалізація: Ге Шукван, Сора Ю.

Написання – початковий план: Ге Шукван.

Написання – рецензування та редагування: Ге Шукван.

Візуалізація: Сора Ю.

Написання – оригінальний проект: Сора Ю.

Написання – огляд та редагування: Сора Ю.

Список скорочень (за необхідністю)

Якщо в тексті використовуються скорочення, їм повинне бути надане визначення при першому використанні, а в цьому розділі для спрощення сприйняття матеріалу читачем може бути наведений повний список абревіатур в алфавітному порядку.

Цитування та список літератури

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006);

 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені щодо повноти та точності.

Приклад оформлення:

Стаття

Автор, A.A., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор Г.Г. (2005). Назва статті. Назва журналу, Том. (№), 49-53.

Стаття з DOI

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086.

Книга

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. (1974). Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley. 521 p.

Інтернет-джерело

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice.

Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Додатки

Якщо у статті є додатки, вони мають бути представлені на окремій сторінці після статті та позначені великими літерами (Додаток А, Додаток Б).

Рисунки

Всі рисунки (діаграми, креслення, веб-сторінки / скріншоти та фотографії) повинні бути представлені в електронному вигляді. Кожен рисунок має бути надісланий як окреме зображення з високою роздільною здатністю (300 точок на дюйм) у форматі JPEG, PDF або PNG. Усі рисунки мають бути високоякісними та чіткими. Нумерація рисунків ведеться згідно їх положення у тексті статті послідовно арабськими цифрами. У тексті статті повинні бути посилання на всі рисунки. Графіки та рисунки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен рисунок має мати назву, яка розміщується під рисунком, симетрично до тексту. Пояснення до рисунків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.

Таблиці

Таблиці повинні бути подані окремим файлом до головної частини статті. Шрифт тексту таблиць – Times New Roman 10. Посилання на кожну таблицю повинно бути чітко вказане в основному тексті статті. Не допускається надання таблиці як зображення, які не можна редагувати. Всі таблиці мають бути пронумеровані згідно їх послідовності у тексті статті. Заголовок таблиці має бути коротким та розкривати зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, яка пояснює скорочення, можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці, або інше, то її слід навести під таблицею.

Формули

Всі формули в статті слід нумерувати послідовно, починаючи з (1) до кінця статті, включаючи додатки. Номер слід наводити в круглих дужках праворуч від формули у тому ж рядку, що і формула. Цей номер формули слід використовувати при посиланні на неї в подальшому в тексті статті (наприклад, рівняння (1)). Формули та рівняння повинні бути створеними у редакторах Microsoft Equation або Math Type у MS Word, мають бути редагованими, всі символи мають чітко ідентифікуватися (великі та малі літери, інші символи, верхній та нижній індекси). Після формул слід навести пояснення всіх символів та одиниць, в яких вони вимірюються.

Мова

Всі статті мають бути написані англійською мовою.

ФАЙЛ 3:

ГРАФІЧНО-ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

В цьому файлі ми просимо авторів представити всі графічно-ілюстративні матеріали та формули, які були наведені в основному тексті статті, у форматах, доступних для редагування (наприклад, Excel).

 


 • Головні редактори


 • Сергій Лєонов orcid publons Scopus  

  Голова редакційної колегії, перший проректор, доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: банківська справа, управління ризиками, інвестиційна діяльність, розвиток фінансового сектора.

 • Джеральд П. Двейер orcid publons Scopus researchGate 

  Доктор філософії, професор економіки, Університет Клімсона, США.

  Наукові інтереси: монетарна економіка, фінансова економіка, регулювання банківських та фінансових ринків.

 • Якоб Кляйнов Scopus researchGate 

  Доктор філософії, фінансовий консультант з ризиків та фінансів компанії Zeb Consulting; Університет гірничої справи та технологій Фрайберга, Німеччина.

  Наукові інтереси: регулювання та нагляд на фінансовому ринку, фінансові установи, системний ризик.


 • Секційні редактори


 • Андреас Хорш Scopus researchGate 

  Професор, кафедра інвестицій та фінансів, Фрайберзька гірнича академія, Німеччина

  Наукові інтереси: фінанси і банківська справа, інвестиції, фінансовий облік, фінансове посередництво.

 • Макаренко Інна orcid publons Scopus  

  Докторка економічних наук, доцент, доцентка кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: корпоративна звітність, інтегрована звітність та звітність зі сталого розвитку, прозорість компаній, інформаційна асиметрія на фінансових ринках.

 • Хасан Обейд publons Scopus researchGate 

  Доктор філософії, професор, завідувач кафедри фінансів, Європейська бізнес-школа, Париж, Франція.

  Наукові інтереси: публічні фінанси, фінансова економіка, економіка державного сектору.

 • Саша Обрадович orcid publons Scopus researchGate 

  Доктор економічних наук, професор макроекономіки в Університеті Крагуеваца, факультет економіки, Сербія.

  Наукові інтереси: інфляція та економічне зростання, фінансовий ринок, дисбаланси на національних та регіональних ринках, макроекономічна стабільність ринків та інституцій.


 • Члени редакційної колегії


 • Прем Лал Джоші orcid Scopus researchGate 

  Професор, доктор, ICSSR старший науковий співробітник, Індія; кафедра бухгалтерського обліку, Мультимедійний університет (ММУ), Малайзія; Університет Бахрейну, Бахрейн

  Наукові інтереси: фінанси та бухгалтерський облік

 • Левенте Ковач publons Scopus researchGate 

  Доктор філософії, професор, декан факультету економічних відносин, Університет Мішкольца, Угорщина

  Наукові інтереси: трансфертне ціноутворення в банках, грошово-кредитна політика

 • Інна Школьник orcid publons Scopus  

  Проректорка з науково-педагогічної роботи, докторка економічних наук, професорка, Сумський державний університет, Україна

  Наукові інтереси: фінансове посередництво, фінансовий ринок.

 • Тарас Савченко orcid publons Scopus researchGate 

  Доктор економічних наук, професор, заступник голови Сумської облдержадміністрації, професор кафедри обліку та оподаткування, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: грошово-кредитна політика, прозорість банківської діяльності, управлінський облік, сучасні методи фінансування малого та середнього бізнесу.

 • Ахмад Різван Ч publons researchGate 

  Доктор філософії, доцент кафедри інженерії, Університет Лахоре, Пакистан.

  Наукові інтереси: фінанси, фінанси та адміністрування в галузі освіти.

 • Криштоф Кож publons researchGate 

  Доктор філософії, професор, декан факультету підприємництва та інновацій, Університет банківської справи в Хожуві, академічний директор МВА, Польська асоціація бізнес-тренерів, Польща.

  Наукові інтереси: міжнародні економічні та фінансові відносини, європейська інтеграція, розвиток міжнародних, національних та регіональних ринків.

 • К. М. Анварул Іслам publons researchGate 

  Доктор філософії, професор, кафедра бізнес-адміністрування, Університет Міленіум, США.

  Наукові інтереси: міжнародний аналіз ризиків, економічне зростання, інструменти управління ризиками.

 • Ярослав Шостак researchGate 

  Доктор філософії, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин, Університет банківської справи м. Хожув, Польща

  Наукові інтереси: міжнародні фінанси та бізнес, фінансові стратегії бізнеcу.

 • Армін Я. Каммел Scopus researchGate 

  Доктор економічних наук, Магістр права (Лондон), професор-викладач MBA Дунайського університету, Австрія.

  Наукові інтереси: міжнародне банківське право, регулювання ринку цінних паперів, фінансове право, корпоративне право та господарське право.

 • Магдалена Шишко publons Scopus  

  Докторка філософії, професорка, кафедра грошово-кредитної політики та фінасових ринків, Університет банківської справи в Познані, Польща.

  Наукові інтереси: економічна теорія, монетарна політика, розвиток фінансових ринків (грошовий ринок, кредитний ринок, ринок банківських послуг).

 • Аруна Кумар Панда researchGate
  Доктор філософії, науковий співробітник, Рада соціальних досліджень в Індії (ICSSR), Нью-Делі. Головний консультант та керівник, Міжнародне товариство соціальних служб (ISSS), Бхубанешвар, Орісса, Індія. 

  Наукові інтереси: корпоративні фінанси, корпоративне управління, бізнес-стратегія, банківська справа та підприємництво.

 • Жан-Мішель Хейц researchGate 

  Доктор філософії, професор, Вища школа комерційних наук (ESSCA), Університет Дафін, Париж, 1 Пантеон-Сорбонна, Франція.

  Наукові інтереси: раціональність та ірраціональність у розвитку ринків та інституцій, банківський бізнес, ризик-менеджмент, інновації.

 • Ділеп Кумар М. publons researchGate 

  Доктор філософії, запрошений професор та директор, консультації та навчання, Нілайї, Малайзія; Варшавський університет управління, Польща.

  Наукові інтереси: якісні та кількісні методи досліджень, інкубатори та інституційний розвиток, інвестиційні рішення, толерантність до ризиків, приватні інвестиції, фондові ринки.

 • Віолетта Неврот researchGate 

  Докторка філософії, лекторка, кафедра економіки, права та соціальних наук, Університет Пенсільванії, Вища школа комерції, міжнародний коледж Лондона, Центр соціальних та економічних досліджень, Великобританія.

  Наукові інтереси: нейроекономіка, поведінкові фінанси.

 • Алі Асгарі publons Scopus  

  Доктор філософії, доцент кафедри промислової інженерії, Технологічний Університет, Малайзія.

  Наукові інтереси: ефективність обліку, поведінкова економіка, колабораційні ринкові відносини, обмін електронними даними на міжнародних та національних ринках.

 • Петро Карась researchGate 

  Доктор філософії, професор, кафедра фінансів, Краківський економічний університет, Польща.

  Наукові інтереси: ринок фінансових інструментів, інституційна економіка, теорія обмеженої раціональності, теорія опортунізму.

 • Рената Карковська publons researchGate 

  Докторка економічних наук, доцентка кафедри страхування та ринків капіталу, Інститут фінансової системи економіки, факультет менеджменту, Варшавський університет, Польща.
  Наукові інтереси: портфельний менеджмент, ринок капіталу, інвестиційні фонди, похідні фінансові інструменти, управління ризиками, фінансова система та банківська справа.

 • Рана (Худхейр Аббас) Ахмед publons  

  Докторка філософії, лекторка, Коледж Аль-Рафідейн, Ірак.

  Наукові інтереси: Фінанси.

 • Філіп Фіданоски Scopus researchGate 

  Доктор філософії, Люксембурзький університет, голова Міжнародного центру досліджень, Люксембург.

  Наукові інтереси: експериментальна економіка, фінансова економіка, макроекономіка.

 • Танкисо Молой publons researchGate 

  Доктор філософії, професор, Університет Йоганнесбурга, Південноафриканський інститут професійних бухгалтерів (SAIPA).

  Наукові інтереси: фінансове управління, глобальна фінансова стабільність.

 • Сейд Фахім М. researchGate 

  Доктор економічних наук, доцент, Інститут бізнесу та технологій, Пакистан.

  Наукові інтереси: статистичні фінансово-економічні дослідження, аудит та звітність, структурне моделювання, стратегічний розвиток інституцій та ринків.

 • Іво Пеццуто researchGate 

  Доктор економічних наук, професор, аналітик глобального ринку та професор глобальної економіки, міжнародного бізнесу та управління ризиками в Міжнародній школі менеджменту (ISM), Париж, Франція; Бізнес-школа ISTUD; і Католицький університет у Мілані, Італія, Університет Пізи, Італія.
  Наукові інтереси: фінанси, менеджмент.

 • Премкумар Балараман orcid researchGate 

  Доктор філософії, доцент, Університет Адигарту, Ефіопія.

  Наукові інтереси: менеджмент, фінанси.

 • Пауліно Сільва publons researchGate 

  Доктор філософії, Школа бухгалтерського обліку та управління м. Порто, Державний Університет м. Лісабон, Португалія.

  Наукові інтереси: інформаційні технології у розвитку інституцій та ринків, розвиток міжнародної проектної інфраструктури.

 • Ахлак Ахмад researchGate 

  Доктор філософії, викладач та програмний директор Національного інституту бізнес-ринків, Університет Мумбаї, Індія.

  Наукові інтереси: фінансова математика, обчислювальні фінанси, фінансове моделювання, фінансова інженерія.

 • Світлана Кучеренко researchGate 

  Докторка філософії, Школа соціальних наук Генрі Джорджа, Нью-Йорк, США.

  Наукові інтереси: фінансовий менеджмент, фінансова економіка, моделі управління ризиками, ризикологія, міжнародна економічна статистика, статистика злочинності.

 • Хамід Алібейкі researchGate 

  Магістр економіки, Університет Йезда; лектор в коледжі Університету Імам Джавад, Іран.

  Наукові інтереси: макроекономіка, монетарна політика, ринок капіталу, ризики.

 • Г. К. Прадхан researchGate 

  Доктор філософії, професор фінансів та економіки, Голова Центру фінансового ринку, Школа бізнесу КСЛРІ, Джамшедпур, Індія.

  Наукові інтереси: економетрика, управління ризиками та страхування, фінансова економіка.

 • Ісік Акін researchGate 

  Аспірант, кафедра обліку та фінансів, Англія.

  Наукові інтереси: фінансова грамотність, кредитний ризик, кредитний рейтинг, ефективність банків, поведінкові фінанси, корпоративне управління та соціальна відповідальність, фінансова криза.

 • Самусевич Ярина publons Scopus  

  Докторка філософії, старша викладачка кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: фіскальна політика; екологічне оподаткування; економічне регулювання; національна безпека.

 • Височина Аліна orcid publons Scopus  

  Докторка філософії, старша викладачка кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: бюджетна політика; оподаткування; фінансове вирівнювання; фінансовий потенціал; фіскальна децентралізація; сталий розвиток.

 • Хамід Вакас orcid Scopus researchGate 

  Доктор філософії, факультет фінансів та банківської справи, університет Утара, Малайзія

  Наукові інтереси: фінансова криза, управління інвестиційним портфелем

 • Буряк Анна orcid publons Scopus researchGate 

  Доцентка, Кафедра фінансів, банківської справи і страхування Сумський державний університет, Суми, Україна.

  Наукові інтериси: банківське регулювання та нагляд, поведінкова економіка, прийняття рішень, довіра

 • Мухаммед Наваз Туніо orcid Scopus researchGate 

  Доктор філософії, Альпійсько-адріатичний університет, Клагенфурт, Австрія.

  Наукові інтереси: підприємництво, інновації та економічний розвиток, банківська справа.

 • Відповідальний секретар – Юлія Гуменна, кандидат економічних наук, E-mail: y.gumenna@finance.sumdu.edu.ua
 • Помічник головного редактора – Ніконова Альона, магістр, E-mail: fmir_mngeditor.armg@ssu.edu.ua
 • Редакційна колегія має таку структуру: 1. Головний редактор несе відповідальність за журнал, визначає стратегію його розвитку, вказує цілі та сферу діяльності, приймає остаточні суперечливі рішення. Перелік його обов’язків також включає проведення редакційних нарад, просування журналу за кордоном та всередині країни. 2. Помічник Головного редактора перевіряє рукописи з моменту їх розміщення, керує процесом рецензування, допомагає авторам та редакторам, здійснює підготовку кінцевого варіанту рукопису перед процесом публікації та слідкує за випуском номеру в зазначений термін. 3. Секційні редактори керують процесом рецензування рукописів, призначених їм головним редактором. 4. Члени редакційної колегії рецензують статті, залучають незалежних рецензентів, працюють над просуванням журналу та формулюють стратегію журналу.
 • Подяка рецензентам 2020 року
 • ccby

 

Процес рецензування наукових статей є важливим етапом процесу публікації, який допомагає головному редактору приймати рішення щодо публікації статті, а самому автору – вдосконалити рукопис

У журналі “Фінансові ринки, інституції та ризики” діє система подвійного таємного рецензування. Це означає, що рецензенти та автори залишаються анонімними.

Основними критеріями відбору статей є оригінальність наукових ідей та пропозицій, інноваційність наукового підходу, значення наукових результатів у своїй науковій сфері, теоретична основа статті, якість та повнота огляду проведених досліджень, чіткість та зрозумілість методології дослідження, грамотність, дотримання редакційних вимог.

Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів.

Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій:

 • прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді;
 • стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії;
 • потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії;
 • відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії.

Звіти рецензентів із коментарями надсилаються авторам.

Редколегія залишає за собою право ухвалювати остаточне рішення щодо поданих статей.

Автор отримує на свою електронну пошту коментарі, зауваження та рекомендації щодо удосконалення поданого матеріалу. Рецензування статті триває не більше 2 місяців.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії StrikePlagiarism. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Надіслані матеріали для публікації в журналі “Фінансові ринки, інституції та ризики” не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях.

Положення про конфіденційність

Особиста інформація, розміщена на веб-сайті журналу, буде використана виключно для зазначених цілей журналу і не буде доступною для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.

Журнал дотримується Загального регламенту захисту даних (GDPR), який визначає як особисті дані збираються, використовуються, зберігаються та як ними розпоряджаються.

 

Оплату за публікацію статті може здійснити автор, установа, де він працює/навчається або спонсор дослідження після прийняття її до друку. Оплата за публікацію статті покриває витрати на процес публікації (видавнича підготовка рукопису, форматування тексту, підготовка рисунків та таблиць тощо), включаючи адміністрування процесу рецензування, постійне архівування статей, адміністрування сайту (розміщення статей, обслуговування та підтримка сайту). Вартість публікації статей встановлюється відповідно до кошторису, який розраховується як правило, щорічно (може періодично коригуватися), та затверджується відповідно до нормативної бази Сумського державного університету. Оплата за наукове редагування статті становить 1500 грн. Для авторів доступні знижки. Рішення про надання знижок приймається на розсуд редакційної колегії за погодженням з видавцем – Сумським державним університетом. Роз’яснення та консультації з усіх фінансових питань, а також рахунки-фактури на оплату надаються відповідальним редактором: fmir_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

Джерела фінансування журналу

Журнал фінансується за рахунок плати за наукове редагування та за рахунок інституційної підтримки видавця – Сумського державного університету.

 

Етап 1. Попереднє подання анотації статті. Попереднє подання до редакційної колегії анотації статті дає можливість оцінити її відповідність тематиці журналу. Для цього відповідальний автор може надіслати анотацію статті на електронну адресу відповідального редактора, який повинен надати відповідь не пізніше, ніж через тиждень. В електронній переписці з відповідальним редактором автори можуть отримати відповідь на всі питання, пов’язані з редакційною політикою, фінансовими питанням публікації, термінами рецензування, прийняття статті до друку та ін.

Етап 2. Подання повного тексту статті до розгляду. Відповідальний автор надсилає повний текст статті на електронну скриньку, вказану в контактах журналу. Стаття розглядається відповідальним редактором щодо відповідності вимогам журналу щодо оформлення статей. Про результати розгляду відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Відповідальний автор повинен переконатись, що всі співавтори, які вказані в статті, схвалили її остаточний варіант, а також погодились на його подання до публікації. Подання статті до публікації в журналі передбачає, що всі автори (співавтори) схвалюють її публікацію та всі вони взяли участь у дослідженні та / або підготовці статті. При поданні статті на розгляд редакційній колегії мають бути подані точні та достовірні контактні дані відповідального автора, який буде нести повну відповідальність за всі аспекти, що стосуються етичних питань та оригінальності змісту статті, виступить основною контактною особою у разі виникнення будь-яких спірних питань та запитів до чи після публікації статті. Подаючи статтю до публікації, автори (співавтори) мають повною мірою врахувати вимоги редакційної колегії та видавця щодо змісту та якості подання вихідних даних. Розміщення рукопису означає, що дана стаття раніше не публікувалася та не розглядається для публікації в іншому виданні і була схвалена всіма співавторами та установою, в якій проводилося дослідження. Видавець не несе юридичної відповідальності за наявні претензії.

Етап 3. Перевірка статті на оригінальність. Редактор перевіряє подані матеріали на оригінальність, використовуючи програмний продукт StrikePlagiarism для виявлення плагіату. Про результати перевірки відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Етап 4. Авторська угода. Авторам буде надіслано бланк авторської угоди для подальшого заповнення. Кожен автор повинен підписати цю угоду. Авторська угода підтверджує, що зміст рукопису не публікувався раніше та не розміщений для публікації в іншому журналі, що всі співавтори не мають претензій щодо розміщення статті для подальшої публікації.

Етап 5. Рецензування статті. Стаття надсилається двом рецензентам для подвійного таємного рецензування. Рецензент і автор є анонімними. Анонімність гарантує справедливість процесу рецензування. Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів. Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій: 1) прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді; 2) стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії; 3) потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії; 4) відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії. Звіти рецензентів із коментарями зауваження та рекомендації надсилаються відповідальному автору електронною поштою. Рецензування статті триває не більше 2 місяців.

Етап 6. Прийняття статті до друку. Якщо в процесі рецензування були надані рекомендації щодо внесення певних коригувань у рукопис, то відповідальний автор має надіслати доопрацьовану статтю разом із файлом «Відповідь на коментарі рецензентів», у якому слід відповісти на всі зауваження рецензентів. Остаточне рішення щодо рекомендації поданої статті до друку ухвалює редакційна колегія.

Етап 7. Підготовка статті до друку. Всі рукописи, прийняті до публікації, перевіряються відповідальним секретарем на наявність стилістичних та лінгвістичних помилок. У разі потреби відповідальний редактор погоджує всі питання з автором по електронній пошті. Зверстаний варіант статті надсилається відповідальному автору на погодження, який вносить відповідні коригування в разі необхідності та надсилає до редакційної колегії остаточний варіант статті. Суттєві зміни у змісті статті, наприклад, нові результати, виправлені значення, зміни назви рукопису та авторства, дозволяються лише за умови схвалення відповідальним редактором.

Етап 8. Випуск журналу для відкритого доступу в Інтернеті. На цьому етапі остаточна версія статті буде опублікована на web-сайті журналу та доступна в Інтернеті. Відповідальні автори будуть проінформовані про це електронною поштою. Автори не можуть вносити будь-які зміни до електронної версії статті, завантаженої з офіційного web-сайту журналу.

Етап 9. Друк тиражу та розсилання. Паперові версії журналу надсилаються в бібліотеки та бази даних. Для того, щоб зробити замовлення друкованих примірників журналу, необхідно зв’язатися із відповідальним редактором журналу.