Health Economics and Management Review

Журнал Health Economics and Management Review сприяє розвитку наукової співпраці та міжнародному розповсюдженню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик забезпечення управління в сфері охороною здоров’я в контексті глобалізації, екологізації, цифровізації соціально-економічного розвитку.

Тематичні напрямки:

 • управління в сфері охорони здоров’я (управління людськими ресурсами, психологія лідерства, корпоративна культура, мотивування тощо);
 • маркетинг у сфері надання медичних послуг, медичного страхування; фармацевтичний маркетинг;
 • фінансові інструменти в сфері охорони здоров’я, міжнародна фінансова інфраструктура державної політики охорони здоров’я;
 • міжнародні та національні парадигми політики суспільної охорони здоров’я;
 • реформи в системі охорони здоров’я;
 • облік, звітність, аудит та оподаткування в сфері охорони здоров’я;
 • юридичні аспекти в сфері охорони здоров’я;
 • стандартизація та управління якістю, етика в галузі охорони здоров’я;
 • інформаційні технології та диджиталізація організацій охорони здоров’я;
 • соціально-економічні наслідки поганого самопочуття та біотероризму;
 • бізнес-моделі надання медичних послуг, захист інтересів споживачів;
 • попередження захворювань та зміцнення здоров’я: соціальні та економічні аспекти;
 • філософія охорони здоров’я;
 • гендерна та соціальна рівність, захист корпоративних та особистих прав та свобод у сфері охорони здоров’я.

До публікації приймаються статті, які пройшли процедуру подвійного таємного рецензування.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії
StrikePlagiarism.

Кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Реалізація редакційної політики журналу відбувається в межах діяльності Центру «ARMG publishing» Сумського державного університету.

Рекомендація журналу до друку дає Вчена рада Сумського державного університету за поданням головного редактора.

Відсоток прийнятих до друку статей становить близько 35-40%.

 

У цьому розділі автори зможуть знайти детальну інформацію, необхідну для надсилання рукопису статті для можливої публікації в журналі “Health Economics and Management Review”. Перед поданням рукопису ми рекомендуємо авторам ознайомитися із правилами оформлення статті та дотримуватися цих вимог.

To be published in the journal applicants must submit:

.

Мінімальний обсяг матеріалів (не враховуючи анотації та список літератури) – 20 000 знаків.

Усі подані статті повинні бути відформатовані таким чином: шрифт 10 Arial Narrow, одинарний інтервал, без нумерації сторінок, без розриву сторінок і таблиць, що містяться в тексті. Файли статті повинні бути надані у форматі Microsoft Word.

При поданні статті для розгляду пропонується оформити її декількома окремими файлами: 1 – титульна сторінка, 2 – основний текст статті, 3 – продублювати всі графічно-ілюстративні матеріали та формули у форматах, доступних для редагування (наприклад, Exсel).

ФАЙЛ 1. ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 • Заголовок статті (заголовок статті має складатися не більше ніж з десяти слів та повинен розкривати сутність дослідження).

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) усіх авторів статті.
 • Місце роботи / навчання (повністю) всіх авторів статті, країна.
 • Посади всіх авторів статті.
 • Науковий ступінь всіх авторів статті.
 • Вчене звання усіх авторів статті.
 • Робоча адреса авторів.
 • Робочий телефон автора-кореспондента.
 • Адреса для листування.
 • Контактний телефон.
 • E-mail кожного автора.
 • ORCID усіх авторів статті (зареєструватися можна за посиланням: https://orcid.org/). Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID iD) – це унікальний і постійний цифровий ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізнити дослідників один від одного. Створений компанією ORCID, цей iD допомагає забезпечити належне визнання роботи автора. Він інтегрується з іншими ідентифікаторами (наприклад, ResearcherID, Scopus та LinkedIn) та базами даних (наприклад, Crossref) для централізації результатів досліджень та професійних профілів. ORCID iD автора залишається незмінним незалежно від того, чи змінює автор своє ім’я, установу, країну або галузь досліджень та забезпечує унікальне і постійне маркування наукових внесків дослідників.

Анотація

Обсяг анотації має складати не менше 2000 знаків. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження.

Рекомендований шаблон для написання анотації:

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання…… Основною метою проведеного дослідження є …….. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми….. засвідчила, що ……. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що ……….. Дослідження питання… в статті здійснено в наступній логічній послідовності: ………. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи ……. , періодом дослідження обрано роки…… Об’єктом дослідження обрана компанія (країни, регіони, університети, процеси…….), оскільки саме вони ……. В статті представлено результати емпіричного аналізу ……, який засвідчив, що ….. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що …… Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для….

Ключові слова

Ключові слова в статті наводяться для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошукові системи. Кількість ключових слів (словосполучень) повинна складати від 5 до 10, які наводяться в алфавітному порядку.

Класифікація JEL

Усі статті класифікуються відповідно до тематичного класифікатору JEL (це система кодів для позначення тематики публікацій з економіки, розроблена Journal of Economic Literature (JEL) та представлена на сайті Американської економічної асоціації http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Стаття має містити від 3 до 5 JEL-кодів, кожен з яких має складатися із трьох символів (наприклад, D80, Z19). Якщо у автора виникають труднощі з визначенням JEL-коду, то він має можливість звернутися за допомогою до відповідального редактора.

ФАЙЛ 2. ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Вступ

У вступі зазначаються сутність та мета дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з іншими науковими або практичними завданнями, наводиться детальний опис сучасного стану досліджуваної проблеми. Мета вступу – надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення, стисло довести актуальність дослідження, його наукову та практичну значущість.

Огляд літератури

У цьому розділі наводиться аналіз досліджень і публікацій, у яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор/автори. Виділяються невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття.

Методологія та методи дослідження (за необхідністю)

У цьому розділі наводять короткий виклад позитивного та негативного методологічного досвіду, визначають гіпотези, що покладені в основу дослідження, наукові теорії, у межах яких виконане дослідження, продовженням яких наукових положень є розробки автора / авторів статті, методологічні, методичні та емпіричні обмеження дослідження.

У цьому розділі також зазначаються методи збору та обробки даних, використані в дослідженні, емпіричні основи дослідження. Якщо стаття містить результати соціологічних досліджень, то зазначається назва організації або особи, які проводили дослідження, тип дослідження, період його проведення та діапазон аналізованих даних, помилка вибірки, методи збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, аналіз контенту тощо) та ін. Якщо стаття містить результати статистичного аналізу даних, то в цьому розділі наводять опис застосованих методів аналізу даних, характеристики адекватності та достовірності отриманих результатів, інформацію щодо джерел статистичної інформації, баз даних тощо.

Методологія та методи повинні бути описані достатньо детально, щоб дозволити читачеві перевірити результати дослідження. Якщо існують будь-які обмеження щодо оприлюднення частини інформації або доступу до даних, то про це має бути зазначено в цьому розділі.

Результати

У цьму розділі має бути викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно, мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву).

Висновки, обговорення та рекомендації

Цей розділ є стислим підсумком основних висновків дослідження. Виявлені нові явища та підтверджені факти мають бути описані й супроводжуватися відповідним коментарем. Висновки мають бути логічно узгодженими з назвою і метою статті, ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх упровадження. Доцільно навести чітке бачення перспектив подальших досліджень за науковим напрямом.

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідності)

У цьому розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, необхідно обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

Список скорочень (за необхідності)

Якщо в тексті використовуються скорочення, їм повинне бути надане визначення при першому використанні, а в цьому розділі для спрощення сприйняття матеріалу читачем може бути наведений повний список абревіатур в алфавітному порядку.

Цитування та список літератури

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, необхідно робити так:

 • для праці одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006);

 • для праці двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким прописують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким прописують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно розмістити список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені щодо повноти та точності.

Мінімальна кількість джерел у References list – 15.

Приклад оформлення:

Стаття

Автор, A.A., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор Г.Г. (2005). Назва статті. Назва журналу, Том. (№), 49-53.

Стаття з DOI

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086.

Книга

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. (1974). Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley. 521 p.

Інтернет-джерело

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice.

Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Додатки

Якщо у статті є додатки, вони мають бути представлені на окремій сторінці після статті та позначені великими літерами (Додаток А, Додаток Б).

Рисунки

Усі рисунки (діаграми, креслення, вебсторінки / скріншоти та фотографії) повинні бути представлені в електронному вигляді. Кожний рисунок має бути надісланий як окреме зображення з високою роздільною здатністю (300 точок на дюйм) у форматі JPEG, PDF або PNG. Усі рисунки мають бути чіткими. Нумерація рисунків ведеться в порядку їх згадування за текстом статті послідовно арабськими цифрами. У тексті статті повинні бути посилання на всі рисунки. Графіки та рисунки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен рисунок повинен мати назву, яка розміщується під рисунком. Пояснення до рисунків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.

Таблиці

Шрифт тексту таблиць – Arial Narrow 10. Посилання на кожну таблицю повинно бути чітко вказане в основному тексті статті. Не допускається надання таблиці як зображення, які не можна редагувати. Eсі таблиці мають бути пронумеровані згідно їх згадування за текстом статті. Заголовок таблиці має бути коротким та розкривати зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, яка пояснює скорочення, можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці, або інше, то її необхідно репрезентувати під таблицею.

Формули

Усі формули в статті необхідно нумерувати послідовно, починаючи з (1) до кінця статті, включаючи додатки. Номер формули необхідно наводити в круглих дужках праворуч від формули у тому самому рядку, що й формулу. Цей номер формули необхідно використовувати при посиланні на неї в подальшому в тексті статті (наприклад, рівняння (1)). Формули та рівняння повинні бути створені в редакторах Microsoft Equation або Math Type у MS Word, мають бути редагованими, усі символи мають чітко ідентифікуватися (великі та малі літери, інші символи, верхній та нижній індекси). Після формул необхідно навести пояснення всіх символів та одиниць, у яких їх вимірюють.

Мова

Усі статті мають бути написані англійською мовою.

ФАЙЛ 3. ГРАФІЧНО-ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

До статті автори мають надіслати всі графічно-ілюстративні матеріали та формули, які були наведені в основному тексті статті, у форматах, доступних для редагування (наприклад, Excel).

 


 • Головні редактори


 • Тетяна Пімоненко orcid publons Scopus researchGate

  Докторка економічних наук, доцент кафедри маркетингу, Сумський державний університет, Україна

  Наукові інтереси: маркетинг у системі охорони здоров’я, економіка здоров’я, бренд-менеджмент, зелений маркетинг, зелений менеджмент

  e-mail: [email protected]

 • Крістофер Дж. Джері orcid publons Scopus researchGate

  PhD, доцент з політичної економії, Декан коледжу Святого Антонія, Оксфордська школа глобальних та регіональних досліджень, Оксфордський університет

  Наукові інтереси: економіка здоров’я, охорона здоров’я, самооцінка здоров’я, психічне здоров’я, здорова поведінка

  e-mail: [email protected]


 • Секційні редактори


 • Руй Кунья Маркес orcid publons Scopus researchGate

  PhD, професор, Вищий технічний інститут | Лісабонський університет, Португалія

  Наукові інтереси: галузь охорони здоров’я, регулювання, бенчмаркінг, державна політика, приватизація, місцеві державні служби, інфраструктура, водні ресурси, поводження з твердими відходами, транспорт

  e-mail: [email protected]

 • Владислав Сміянов Scopus

  Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я, Сумський державний університет, Україна

  Наукові інтереси: охорона здоров’я, медична статистика, освіта медичних працівників

  e-mail: [email protected]

 • Ангел А. Хуан orcid publons Scopus researchGate

  PhD, професор, Відкритий університет Каталонії, Іспанія

  Наукові інтереси: проблеми маршрутизації охорони здоров’я, виклики навколишнього середовища, метагевристика, прикладна оптимізація, моделювання, логістика та транспорт.

  e-mail: ajuanp[(at)]uoc.edu


 • Члени редакційної колегії


 • Лінг Юнь Хе orcid publons Scopus researchGate

  PhD, професор, кафедра міжнародної економіки та торгівлі, Університет Цзинань, Гуанчжоу, Китай.

  Наукові інтереси: навколишнє середовище та здоров’я, аналіз політики.

  e-mail: [email protected]

 • Тетяна Васильєва orcid publons Scopus researchGate

  Докторка економічних наук, професорка, директорка навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту, керівник Центру “ARMG Publishing”, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: менеджмент у системі охорони здоров’я, здорова економіка, інвестиції, інновації.

  e-mail: [email protected]

 • Агнес Бінагвахо orcid Scopus researchGate

  Доктор медичних наук, PhD, Віце-канцлер, Університет глобальної справедливості в галузі охорони здоров’я, Руанда

  Наукові інтереси: науки про впровадження, дослідження прав людини на охорону здоров’я, надання медичних послуг, зміцнення систем, ВІЛ / СНІД та педіатрична допомога.

  e-mail: [email protected]

 • Гувенц Коцька orcid publons Scopus researchGate

  PhD, Викладач, Університет Єдітепе, Туреччина

  Наукові інтереси: оцінка технологій охорони здоров’я, економіка здоров’я, фармакоекономіка

  e-mail: [email protected], [email protected]

 • Рашеда Ханам orcid Scopus researchGate

  PhD, доцент, Школа комерції, Університет Південного Квінсленда, QLD 4350, Австралія

  Наукові інтереси: економіка здоров’я, соціальні детермінанти здоров’я

  e-mail: [email protected]

 • Кузьменко Ольга Віталіївна orcid publons Scopus

  Докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, голова Науково-освітнього центру бізнес-аналітики, Україна.

  Наукові інтереси: соціально-економічна стабільність, моделювання впливу ризиків охорони здоров’я на економіку, аналітику в медичній галузі, страхування, перестраховий ринок.

  E-mail: [email protected]

 • Андрій Лобода orcid publons Scopus

  Доктор медичних наук, директор Медичного інституту Сумського державного університету, Україна

  Наукові інтереси: охорона здоров’я, рівність у сфері надання медичних послуг, дослідження у сфері охорони здоров’я

  e-mail: [email protected]

 • Фіорела Піа Сальваторе orcid Scopus

  PhD, науковий співробітник, кафедра економіки, Університет Фоджа, Італія

  Наукові інтереси: економіка здоров’я, організації охорони здоров’я, менеджмент у сфері охорони здоров’я, показники в сфері охорони здоров’я.

  e-mail: [email protected]

 • Олексій Люльов orcid publons Scopus researchGate

  Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, Сумський державний університет, Україна

  Наукові інтереси: маркетинг у системі охорони здоров’я, здорова економіка, маркетингова політика країни, імідж країни, макроекономічна стабільність, інноваційний розвиток, стійкий економічний розвиток, моделювання та прогнозування трендів розвитку.

  e-mail: [email protected]

 • Самія Насрін orcid publons Scopus researchGate

  PhD, доцент, Лахорський жіночий коледж, Лахор, Пакистан

  Наукові інтереси: економіка енергетики, фінансова економіка, економіка розвитку

  e-mail: [email protected]

 • Вінченцо Альфано orcid Scopus

  Ph.D., Ад’юнкт-професор, Університет Неаполя Федеріко II, Італія

  Наукові інтереси: економіка здоров’я, охорона здоров’я

  e-mail: [email protected]

 • Олена Чигрин orcid publons Scopus researchGate

  PhD, доцент, кафедра маркетингу, заступник директора з бренд-управління Навчально-наукового інститут бізнесу, економіки та менеджменту, Сумський державний університет, Україна

  Наукові інтереси: маркетинг та менеджмент «зеленого» виробництва, збереження ресурсів, глобальна система охорони здоров’я, корпоративне управління.

  e-mail: [email protected]


 • Managing Editors


 • Наталія Летуновська orcid publons Scopus researchGate

  PhD, кафедра маркетингу, Сумський державний університет, Україна

  Наукові інтереси: соціальний маркетинг, здоровий регіон, інновації, маркетинг медичного туризму, стійкий розвиток.

  e-mail: [email protected]

   

   

   

 • ccby
road WorldCat scholar
scholar

 

Процес рецензування наукових статей є важливим етапом процесу публікації, який допомагає головному редактору приймати рішення щодо публікації статті, а самому автору – вдосконалити рукопис

У журналі “Health Economics and Management Review” діє система подвійного таємного рецензування. Це означає, що рецензенти та автори залишаються анонімними.

Основними критеріями відбору статей є оригінальність наукових ідей та пропозицій, інноваційність наукового підходу, значення наукових результатів у своїй науковій сфері, теоретична основа статті, якість та повнота огляду проведених досліджень, чіткість та зрозумілість методології дослідження, грамотність, дотримання редакційних вимог.

Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів.

Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій:

 • прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді;
 • стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії;
 • потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії;
 • відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії.

Звіти рецензентів із коментарями надсилаються авторам.

Редколегія залишає за собою право ухвалювати остаточне рішення щодо поданих статей.

Автор отримує на свою електронну пошту коментарі, зауваження та рекомендації щодо удосконалення поданого матеріалу. Рецензування статті триває до 2 місяців.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії StrikePlagiarism. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Надіслані матеріали для публікації в журналі “Health Economics and Management Review” не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях.

 

Оплату за публікацію статті може здійснити автор, установа, де він працює/навчається або спонсор дослідження. Оплата за публікацію статей здійснюється на рахунок Сумського державного університету. Вартість публікації статей встановлюється відповідно до кошторису, який розраховується як правило, щорічно (може періодично коригуватися), та затверджується відповідно до нормативної бази Сумського державного університету. Платіж здійснюється після прийняття статті до друку. Оплата публікації здійснюється у вигляді передплати номеру журналу, у якому буде опублікована стаття. Станом на 22.03.2021 р. публікація статей у журналі Health Economics and Management Review безкоштовна.

 

Етап 1. Попереднє подання анотації статті. Попереднє подання до редакційної колегії анотації статті дає можливість оцінити її відповідність тематиці журналу. Для цього відповідальний автор може надіслати анотацію статті на електронну адресу відповідального редактора, який повинен надати відповідь не пізніше, ніж через тиждень. В електронній переписці з відповідальним редактором автори можуть отримати відповідь на всі питання, пов’язані з редакційною політикою, фінансовими питанням публікації, термінами рецензування, прийняття статті до друку та ін.

Етап 2. Подання повного тексту статті до розгляду. Відповідальний автор надсилає повний текст статті на електронну скриньку, вказану в контактах журналу. Стаття розглядається відповідальним редактором щодо відповідності вимогам журналу щодо оформлення статей. Про результати розгляду відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Відповідальний автор повинен переконатись, що всі співавтори, які вказані в статті, схвалили її остаточний варіант, а також погодились на його подання до публікації. Подання статті до публікації в журналі передбачає, що всі автори (співавтори) схвалюють її публікацію та всі вони взяли участь у дослідженні та / або підготовці статті. При поданні статті на розгляд редакційній колегії мають бути подані точні та достовірні контактні дані відповідального автора, який буде нести повну відповідальність за всі аспекти, що стосуються етичних питань та оригінальності змісту статті, виступить основною контактною особою у разі виникнення будь-яких спірних питань та запитів до чи після публікації статті. Подаючи статтю до публікації, автори (співавтори) мають повною мірою врахувати вимоги редакційної колегії та видавця щодо змісту та якості подання вихідних даних. Розміщення рукопису означає, що дана стаття раніше не публікувалася та не розглядається для публікації в іншому виданні і була схвалена всіма співавторами та установою, в якій проводилося дослідження. Видавець не несе юридичної відповідальності за наявні претензії.

Етап 3. Перевірка статті на оригінальність. Редактор перевіряє подані матеріали на оригінальність, використовуючи програмний продукт StrikePlagiarism для виявлення плагіату. Про результати перевірки відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Етап 4. Рецензування статті. Стаття надсилається двом рецензентам для подвійного таємного рецензування. Рецензент і автор є анонімними. Анонімність гарантує справедливість процесу рецензування. Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів. Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій: 1) прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді; 2) стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії; 3) потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії; 4) відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії. Звіти рецензентів із коментарями зауваження та рекомендації надсилаються відповідальному автору електронною поштою. Процес рецензування статті займає до 2 місяців.

Етап 5. Прийняття статті до друку. Якщо в процесі рецензування були надані рекомендації щодо внесення певних коригувань у рукопис, то відповідальний автор має надіслати доопрацьовану статтю разом із файлом «Відповідь на коментарі рецензентів», у якому слід відповісти на всі зауваження рецензентів. Остаточне рішення щодо рекомендації поданої статті до друку ухвалює редакційна колегія.

Етап 6. Підготовка статті до друку. Всі рукописи, прийняті до публікації, перевіряються технічним редактором на наявність стилістичних та лінгвістичних помилок. У разі потреби відповідальний редактор погоджує всі питання з автором по електронній пошті. Зверстаний варіант статті надсилається відповідальному автору на погодження, який вносить відповідні коригування в разі необхідності та надсилає до редакційної колегії остаточний варіант статті. Суттєві зміни у змісті статті, наприклад, нові результати, виправлені значення, зміни назви рукопису та авторства, дозволяються лише за умови схвалення відповідальним редактором.

Етап 7. Випуск журналу для відкритого доступу в Інтернеті. На цьому етапі остаточна версія статті буде опублікована на web-сайті журналу та доступна в Інтернеті. Відповідальні автори будуть проінформовані про це електронною поштою.

Етап 8. Друк тиражу та розсилання. Паперові версії журналу надсилаються в бібліотеки та бази даних. Для того, щоб зробити замовлення друкованих примірників журналу (наприклад, для співавторів статті), необхідно зв’язатися із відповідальним редактором журналу.