Соціально-економічні виклики

Журнал «Соціально-економічні виклики» має на меті популяризацію економічних знань, інтернаціональному поширенню теоретичних та емпіричних досліджень, а також кращих світових практик щодо етичних стандартів та лідерства в бізнесі, торгівлі, менеджменті, маркетингу, суспільних комунікаціях, фінансах, публічному управлінні та міжнародних економічних відносинах.

Журнал публікує результати фундаментальних та прикладних досліджень, концептуальні та емпіричні статті, аналітичні тематичні дослідження та критичні огляди.

Тематичні напрямки:

 • економічне зростання;
 • цифровізація публічного сектору, соціальних та економічних відносин;
 • глобалізація та міжнародні соціально-економічні відносини;
 • вплив державної політики на соціально-економічний розвиток;
 • стійкість та стабільність соціо-економічних систем;
 • екологізація економіки та суспільства;
 • економіка корпоративного, громадського сектору та домогосподарств;
 • соціологія;
 • демографічні, міграційні процеси та зайнятість, боротьба з бідністю та нераціональним розподілом доходів та ресурсів;
 • економічна безпека та боротьба з корупцією;
 • трансформація менеджменту, маркетингу та підприємництва в умовах глобалізації, екологізації та цифровізації соціально-економічних відносин.

До публікації приймаються статті, які пройдуть процедуру подвійного таємного рецензування.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії
StrikePlagiarism.

Кожній статті присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).

Реалізація редакційної політики журналу відбувається в межах діяльності Центру «ARMG publishing» Сумського державного університету.

Рекомендація журналу до друку дає Вчена рада Сумського державного університету за поданням головного редактора.

Відсоток прийнятих до друку статей становить близько 25-30%.

У цьому розділі автори зможуть знайти детальну інформацію, необхідну для надсилання рукопису статті для можливої публікації в журналі “Соціально-економічні виклики”. Перед поданням рукопису ми наполегливо рекомендуємо авторам ознайомитися із правилами оформлення статті та дотримуватися цих вимог.

Для оформлення статті скористайтесь наступним шаблоном.

Обсяг кожної статті має складати від 3000 слів.

Всі подані статті повинні бути відформатовані таким чином: шрифт 11 Times New Roman, подвійний інтервал, без нумерації сторінок, без розриву сторінок і таблиць, що містяться в тексті. Файли статті повинні бути надані у форматі Microsoft Word.

При поданні статті для розгляду пропонується оформити її декількома окремими файлами: 1 – титульна сторінка, 2 – основний текст статті, 3 – продублювати всі графічно-ілюстративні матеріали та формули у форматах, доступних для редагування (наприклад, Exсel).

ФАЙЛ 1:

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

 • Заголовок статті (заголовок статті має складатися не більше ніж з десяти слів та повинен розкривати сутність дослідження).

 • Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) всіх авторів статті.
 • Місце роботи / навчання (повністю) всіх авторів статті, країна.
 • Посада всіх авторів статті.
 • Науковий ступінь всіх авторів статті.
 • Вчене звання всіх авторів статті.
 • Робоча адреса відповідального автора.
 • Робочий телефон відповідального автора.
 • Адреса для листування.
 • Контактний телефон.
 • E-mail відповідального автора.
 • ORCID всіх авторів статті (зареєструватися можна за посиланням: https://orcid.org/). Open Researcher and Contributor Identifier (ORCID iD) – це унікальний і постійний цифровий ідентифікатор, який використовується для того, щоб відрізнити дослідників один від одного. Створений компанією ORCID, цей iD допомагає забезпечити належне визнання роботи автора. Він інтегрується з іншими ідентифікаторами (наприклад, ResearcherID, Scopus та LinkedIn) та базами даних (наприклад, Crossref) для централізації результатів досліджень та професійних профілів. ORCID iD автора залишається незмінним незалежно від того, чи змінює автор своє ім’я, установу, країну або галузь досліджень та забезпечує унікальне і постійне маркування наукових внесків дослідників.

Анотація

Обсяг анотації має складати не менше 2000 знаків. Текст анотації має бути лаконічним, чітким, вільним від другорядної інформації, давати чітке та об’єктивне уявлення про основну сутність статті. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті статті. Анотація не повинна містити скорочень та цитувань. В анотації має бути зазначена мета статті, коротко описаний авторський внесок у вирішення досліджуваної наукової проблеми, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наведені основні висновки проведеного дослідження.

Рекомендований шаблон для написання анотації:

Ця стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання…… Основною метою проведеного дослідження є …….. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми….. засвідчила, що ……. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що ……….. Дослідження питання… в статті здійснено в наступній логічній послідовності: ………. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи ……. , періодом дослідження обрано роки…… Об’єктом дослідження обрана компанія (країни, регіони, університети, процеси…….), оскільки саме вони ……. В статті представлено результати емпіричного аналізу ……, який засвідчив, що ….. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що …… Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для….

Ключові слова

Ключові слова в статті наводяться для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошукові системи. Кількість ключових слів (словосполучень) повинна складати від 5 до 10, які наводяться в алфавітному порядку.

Класифікація JEL

Всі статті класифікуються відповідно до тематичного класифікатору JEL (це система кодів для позначення тематики публікацій з економіки, розроблена Journal of Economic Literature (JEL) та представлена на сайті Американської економічної асоціації http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php). Стаття має містити від 1 до 5 JEL-кодів, кожен з яких має складатися із трьох символів (наприклад, D80, Z19). Якщо у автора виникають труднощі з визначенням JEL-коду, то він має можливість звернутися за допомогою до відповідального редактора.

ФАЙЛ 2:

ОСНОВНИЙ ТЕКСТ СТАТТІ

Вступ

У вступі зазначаються сутність та мета дослідження, постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з іншими науковими або практичними завданнями, наводиться детальний опис сучасного стану досліджуваної проблеми. Мета вступу – надати читачеві повну інформацію про проблему та можливі шляхи її вирішення, стисло довести актуальність дослідження, його наукову та практичну значущість.

Огляд літератури

В даному розділі наводиться аналіз досліджень і публікацій, в яких покладений початок вирішенню даної проблеми і на які спирається автор/автори. Виділяються невирішені раніше питання, що є частиною загальної проблеми, якій присвячується стаття.

Методологія та методи дослідження (за необхідністю)

В цьому розділі наводиться короткий виклад позитивного та негативного методологічного досвіду, визначаються гіпотези, що покладені в основу дослідження, наукові теорії, в межах яких виконане дане дослідження, продовженням яких наукових положень є розробки автора/авторів статті, методологічні, методичні та емпіричні обмеження дослідження.

В цьому розділі також зазначаються методи збору та обробки даних, використані в дослідженні, емпіричні основи дослідження. Якщо стаття містить результати соціологічних досліджень, то зазначається назва організації або особи, які проводили дослідження, тип дослідження, період його проведення та діапазон аналізованих даних, помилка вибірки, методи збору даних (наприклад, опитування, інтерв’ю, спостереження, експерименти, аналіз контенту тощо) та інше. Якщо стаття містить результати статистичного аналізу даних, то в цьому розділі наводиться опис застосованих методів аналізу даних, наводяться характеристики адекватності та достовірності отриманих результатів, наводиться інформація щодо джерел статистичної інформації, баз даних тощо.

Методологія та методи повинні бути описані з достатніми деталями, щоб дозволити читачеві перевірити результати дослідження. Якщо існують будь-які обмеження щодо оприлюднення частини інформації або доступу до даних, то про це має бути зазначено в цьому розділі.

Результати

В даному розділі має бути викладений основний матеріал дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Поданий матеріал повинен бути логічно зв’язаним, викладеним чітко та ясно, мати відповідну структуру (при необхідності кожна частина може мати назву). Під час викладення матеріалу слід додержуватися наукового стилю.

Висновки, обговорення та рекомендації

Цей розділ являє собою стислий підсумок основних висновків дослідження. Виявлені нові явища та підтверджені факти мають бути описані й супроводжуватися відповідним коментарем. Висновки мають бути логічно узгодженими з назвою і метою статті, ґрунтовними, містити порівняння одержаних результатів з аналогами, рекомендації щодо їх впровадження. Доцільно навести чітке бачення перспектив подальших досліджень за науковим напрямом.

Подяка та інформація щодо фінансування дослідження (за необхідністю)

В даному розділі автори інформують про організацію чи фізичну особу, за підтримки якої проводилося дослідження. Також можливо зазначити інших осіб, які брали участь у проведенні досліджень (технічні працівники, лаборанти тощо). Посилаючись на джерело фінансування дослідження, слід обов’язково вказати назву фонду, назву і номер гранту (науково-дослідної теми).

Внесок авторів:

При поданні статті до журналу автор-кореспондент повинен визначити роль кожного автора.

Будь ласка, ознайомтеся внеском окремого автора згідно з CRediT – Contributor Roles Taxonomy. Автори беруть на себе спільну відповідальність за розподіл ролей і повинні підтвердити призначені ролі та Acknowledgement(s) у Cover Letter. Внесок кожного автора буде визначено в статті у розділі Author Contributions. Приклад:

Розробка концепції: Ге Шукван, Сора Ю.

Курирування даних: Ге Шукван.

Формальний аналіз: Ге Шукван, Сора Ю.

Дослідження: Ге Шукван

Методологія: Сора Ю.

Управління проектом: Ге Шукван, Сора Ю.

Контроль (інструктування): Сора Ю.

Затвердження: Ге Шукван, Сора Ю.

Візуалізація: Ге Шукван, Сора Ю.

Написання – початковий план: Ге Шукван.

Написання – рецензування та редагування: Ге Шукван.

Візуалізація: Сора Ю.

Написання – оригінальний проект: Сора Ю.

Написання – огляд та редагування: Сора Ю.

Список скорочень (за необхідністю)

Якщо в тексті використовуються скорочення, їм повинне бути надане визначення при першому використанні, а в цьому розділі для спрощення сприйняття матеріалу читачем може бути наведений повний список абревіатур в алфавітному порядку.

Цитування та список літератури

Коректне посилання у тексті статті на джерело, наведене у списку літератури в кінці статті, слід робити наступним чином:

 • для твору одного автора – вказати прізвище автора (Adams, 2006);

 • для твору двох авторів – вказати прізвища двох авторів (Adams and Brown, 2006) або прізвище першого автора, за яким слідують «et al.»;

 • для творів кількох авторів – вказати прізвище першого автора, за яким слідують «et al.» (Adams et al., 2006).

У кінці статті необхідно надати список літератури в алфавітному порядку, починаючи з прізвища першого автора. Посилання на публікації повинні бути ретельно перевірені щодо повноти та точності.

Приклад оформлення:

Стаття

Автор, A.A., Автор, Б.Б., Автор, В.В., Автор Г.Г. (2005). Назва статті. Назва журналу, Том. (№), 49-53.

Стаття з DOI

Slifka, M.K., & Whitton, J.L. (2000). Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086.

Книга

Timoshenko S.P., Young D.H., Weaver W. (1974). Vibration problems in engineering. 4th ed. New York, Wiley. 521 p.

Інтернет-джерело

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., & Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice.

Resource document. American Psychiatric Association. http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf. Accessed 25 June 2007.

Додатки

Якщо у статті є додатки, вони мають бути представлені на окремій сторінці після статті та позначені великими літерами (Додаток А, Додаток Б).

Рисунки

Всі рисунки (діаграми, креслення, веб-сторінки / скріншоти та фотографії) повинні бути представлені в електронному вигляді. Кожен рисунок має бути надісланий як окреме зображення з високою роздільною здатністю (300 точок на дюйм) у форматі JPEG, PDF або PNG. Усі рисунки мають бути високоякісними та чіткими. Нумерація рисунків ведеться згідно їх положення у тексті статті послідовно арабськими цифрами. У тексті статті повинні бути посилання на всі рисунки. Графіки та рисунки можуть бути чорно-білими чи кольоровими. Кожен рисунок має мати назву, яка розміщується під рисунком, симетрично до тексту. Пояснення до рисунків мають бути лаконічними, змістовними, розкривати використані в них символи та скорочення.

Таблиці

Таблиці повинні бути подані окремим файлом до головної частини статті. Шрифт тексту таблиць – Times New Roman 10. Посилання на кожну таблицю повинно бути чітко вказане в основному тексті статті. Не допускається надання таблиці як зображення, які не можна редагувати. Всі таблиці мають бути пронумеровані згідно їх послідовності у тексті статті. Заголовок таблиці має бути коротким та розкривати зміст таблиці. Якщо необхідно надати примітку до тексту таблиці, яка пояснює скорочення, можливу похибку при розрахунках, що подані у таблиці, або інше, то її слід навести під таблицею.

Формули

Всі формули в статті слід нумерувати послідовно, починаючи з (1) до кінця статті, включаючи додатки. Номер слід наводити в круглих дужках праворуч від формули у тому ж рядку, що і формула. Цей номер формули слід використовувати при посиланні на неї в подальшому в тексті статті (наприклад, рівняння (1)). Формули та рівняння повинні бути створеними у редакторах Microsoft Equation або Math Type у MS Word, мають бути редагованими, всі символи мають чітко ідентифікуватися (великі та малі літери, інші символи, верхній та нижній індекси). Після формул слід навести пояснення всіх символів та одиниць, в яких вони вимірюються.

Мова

Всі статті мають бути написані англійською мовою.

ФАЙЛ 3:

ГРАФІЧНО-ІЛЮСТРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ

В цьому файлі ми просимо авторів представити всі графічно-ілюстративні матеріали та формули, які були наведені в основному тексті статті, у форматах, доступних для редагування (наприклад, Excel).


 • Головні редактори


 • Кузьменко Ольга Віталіївна orcid publons Scopus

  Голова редакційної колегії, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, голова Науково-освітнього центру бізнес-аналітики, Україна.

  Наукові інтереси: економічна стабільність, бізнес-аналітика, боротьба з відмиванням грошей / фінансуванням тероризму, страхування та перестрахування, оцінка ризиків, фінансовий моніторинг, економетрика.

  E-mail: o.kuzmenko@uabs.sumdu.edu.ua

 • Клем Тісделл orcid publons Scopus

  Доктор філософії, заслужений професор, Школа економіки, Університет Квінсленду; доцент кафедри ризику та сталого менеджменту, Школа економіки, Університет Квінсленду, науковий співробітник CEPA, Австралія.

  Наукові інтереси: екологічна економіка, соціальна економіка, економіка туризму, економіка розвитку.

  E-mail: c.tisdell@uq.edu.au

 • Крістіано Перуджині Scopus researchGate

  Доктор філософії, доцент кафедри економіки, фінансів та статистики, Університет Перуджі, Італія.

  Наукові інтереси: нерівність в економіці, ринок праці, регіональний розвиток.

  E-mail: cristiano.perugini@unipg.it


 • Секційні редактори


 • Хай-Чин Ю orcid publons Scopus

  Докторка філософії, професорка фінансів, факультет міжнародного бізнесу, університет Чанг-Юань, Тайвань.

  Наукові інтереси: корпоративні фінанси, ринок капіталів, корпоративна власність та вартість бізнесу, корпоративне управління, інвестування.

  E-mail: haichinyu@gmail.com

 • Пімоненко Тетяна Володимирівна orcid publons Scopus researchGate

  Докторка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри маркетингу, Сумський державний університет, Україна.

  Науковi iнтереси: екологічна економіка, зелені облігації, альтернативні джерела енергії, екологічний менеджмент та аудит у корпоративному секторі економіки, сталий розвиток та освіта.

  E-mail: tetyana_pimonenko@econ.sumdu.edu.ua

 • Едгардо Сіка orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, викладач кафедри економіки, Університет Фоджі, Італія.

  Наукові інтереси: аналіз еко-інноваційних компаній, еволюційний аналіз сталого розвитку, супутні ефекти від прямих іноземних інвестицій.

  E-mail: edgardo.sica@unifg.it

 • Симеон Каїтібі orcid publons Scopus

  Доктор філософії, доцент кафедри агробізнесу та ринків, факультет агробізнесу та торгівлі, університет Лінкольна, м. Крайстчерч, Нова Зеландія.

  Наукові інтереси: міжнародний розвиток, продовольча безпека, міжнародна торгівля, ланцюги вартості в агробізнесі.

  E-mail: Simeon.Kaitibie@lincoln.ac.nz

 • Хе Шукван orcid publons Scopus

  Доктор філософії, професор, кафедра економіки, Шанхайський університет, Китай.

  Наукові інтереси: торгівля, аналіз структурних зрушень, конкурентоспроможність експорту, Азія, АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії), Китай.

  E-mail: anthonyho@t.shu.edu.cn

 • Сангіта Хорана orcid publons Scopus

  Докторка філософії, професорка економіки, Бізнес-школа, Адміністративний бізнес-центр, Борнмутський університет, м. Борнмут, Великобританія.

  Ключові інтереси: міжнародна торгова політика, переговори про угоду про вільну торгівлю (ЗВТ) та питання СОТ.

  E-mail: skhorana@bournemouth.ac.uk

 • Пол Джентл Scopus researchGate

  Доктор філософії, запрошений експерт-консультант з економіки, Університет Оберну, США; Гуанчжоуський технологічний інститут, Китай.

  Наукові інтереси: економіка та фінанси державного сектору, макроекономіка, економічна історія.

  E-mail: meiguorengentle@yahoo.com


 • Члени редакційної колегії


 • Петро Шауер orcid publons Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор, Інститут сталого бізнесу, керівник центру екологічної політики при кафедрі політології, факультет міжнародних відносин, Економічний університет, Прага, Чеська Республіка.

  Наукові інтереси: економіка навколишнього середовища, екологічна політика, природоохоронні технології.

  E-mail: petr.sauer@vse.cz

 • Рудраруп Гупта orcid publons researchGate

  Доктор філософії, Каліфорнійський університет Лос-Анджелесу, США; Комерційний менеджер компанії «Multifarious Projects Group», Індія.

  Наукові інтереси: збут та дистрибуція, електронна комерція, менеджмент.

  E-mail: rudrarupgupta21@gmail.com

 • Єнер Кошкун orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, старший спеціаліст Ради із фінансових ринків та інвестицій Туреччини, запрошений викладач Близькосхідного технічного університету, Туреччина.

  Наукові інтереси: стійкість економіки, економіка житлово-комунального господарства, ринки капіталу, регулювання національної економіки, оцінка нерухомості.

  E-mail: yener.coskun@spk.gov.tr

 • Сезаріна Адіна Тофан orcid publons researchGate

  Докторка філософії, викладачка, факультет обліку та фінансів, університет Спіру-Харет, Румунія.

  Наукові інтереси: економіка промисловості та промисловий менеджмент.

  E-mail: catadina1@gmail.com

 • Рафаель Граса Ернандес orcid researchGate

  Доктор філософії, професор міжнародних відносин, Автономний університет Барселони, президент Міжнародного каталонського інституту миру, Іспанія.

  Наукові інтереси: теорія міжнародних відносин, вирішення конфліктів, дослідження миру та конфліктних ситуацій, міжнародна безпека, міжнародний розвиток, геополітика.

  E-mail: Rafael.Grasa@uab.cat

 • Спирос Папатанасіу Scopus researchGate

  Доктор філософії, доцент з фінансів, факультет соціальних наук, Грецький відкритий університет, Греція.

  Наукові інтереси: економіка і фінанси, інвестиції, поведінкова економіка і фінанси, технічний аналіз, підприємництво.

  E-mail: spyrosp71@gmail.com

 • Іссам Бухаїси orcid researchGate

  Доктор філософії, професор з бухгалтерського обліку, начальник відділу бухгалтерського обліку, Університет Палестини, Газа-Палестина.

  Наукові інтереси: міжнародні стандарти фінансової звітності, бізнес-рішення, економіка країн, що розвиваються, управління персоналом.

  E-mail: is2210@hotmail.com

 • Хайфен Хуан Scopus

  Доктор філософії, професор, асистент декана, Бізнес-школа HSBC Пекінського університету, Китай.

  Наукові інтереси: транзитна економіка, стратегічний менеджмент, регіональна економіка, зелена економіка.

  E-mail: huanghf@phbs.pku.edu.cn

 • Джордж Рамос orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор з туризму, Політехнічний інститут Каштело-Бранко, Португалія.

  Наукові інтереси: економічна та соціальна географія, культура, туризм та розвиток.

  E-mail: gramos@ipcb.pt

 • Крістіан Ріхтер orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор економіки, завідувач кафедри економіки, факультет управлінських технологій, Німецький університет в Каїрі, Єгипет.

  Наукові інтереси: поведінкова економіка та фінанси, конвергенція бізнес-циклів, криза Єврозони, фінансова економіка, часовий аналіз, зміна клімату.

  E-mail: christian.richter@guc.edu.eg

 • Селсу Нунес orcid publons

  Доктор філософії, професор економіки, кафедра менеджменту та економіки, факультет соціальних наук, Університет Мадейри, Португалія.

  Наукові інтереси: економіка освіти, розподіл доходів, вимірювання бідності, соціальна економіка.

  E-mail: celso.nunes@staff.uma.pt

 • Роберто Гарза Барбоза orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор, юридичний факультет, Монтеррейський технологічний університет, кампус Монтеррей, Мексика.

  Наукові інтереси: комерційне право, інтелектуальна власність, електронна комерція.

  E-mail: rgb@itesm.mx

 • Алехандра Трехо-Ньєто orcid Scopus researchGate

  Докторка філософії, професорка, Центр досліджень демографії, міського середовища та навколишнього середовища, Коледж Мексики, Мексика.

  Наукові інтереси: індустріалізація, ринки праці, економічне зростання, продуктивність та ефективність, спеціалізація в бізнесі, регіональна економіка.

  E-mail: abtrejo@colmex.mx

 • Хідяат Уллах Хан orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, завідувач кафедри економіки, Науково-технологічний університет Кохата (КУСТ), Кохат, Пакистан.

  Наукові інтереси: розвиток соціального сектору, розвиток громад, управління проектами.

  E-mail: masmaleo@yahoo.com

 • Костюченко Надія Миколаївна orcid publons Scopus researchGate

  Кандидатка економічних наук, доцентка кафедри міжнародних економічних відносин, начальник відділу інтернаціоналізації освітньої діяльності, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: екологія, інституційна економіка, сталий розвиток.

  E-mail: n.kostyuchenko@fpkv.sumdu.edu.ua

 • Донателла Порріні orcid publons Scopus researchGate

  Докторка філософії, доцентка кафедри економічної політики, кафедра економіки, Університет Саленто; Директор з наукової роботи Міжнародного інституту підвищення кваліфікації (ISUFI) при Університеті Саленто, Італія.

  Наукові інтереси: право та економіка, конкуренція, вплив великих даних на розвиток ринків, екологічна політика, політика зміни клімату.

  E-mail: donatella.porrini@unisalento.it

 • Серхат Гювенс Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор міжнародних відносин, факультет міжнародних відносин, Університет Кадір Гаса, Туреччина.

  Наукові інтереси: зовнішня політика Туреччини, європейська інтеграція, економічні дослідження в галузі оборони та безпеки.

  E-mail: serhatg@khas.edu.tr

 • Фабріціо Помпеїorcid publons Scopus

  Доктор філософії, доцент кафедри прикладної економіки, економічний факультет, Університет Перуджі, Італія.

  Наукові інтереси: економіка інновацій та ринок праці; економіка інновацій та корпоративне управління; економіка інновацій та регіональний розвиток, нерівність в економіці та на ринку праці, інституціоналізм.

  E-mail: fabrizio.pompei@unipg.it

 • Франческо Пасторе orcid publons Scopus researchGate

  Доктор філософії, доцент кафедри економіки, Каліфорнійський університет Луїджі Ванвітеллі; Науковий співробітник Інституту економіки праці, Італія.

  Наукові інтереси: мікро та макроекономіка, економіка праці, економіка освіти, економіка промисловості та міжнародна торгівля, некомерційні організації.

  E-mail: francesco.pastore@unina2.it

 • Мануель Алехандро Карденейте Флорес orcid publons Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор університету Лойола Андалусія, директор школи лідерства Лойола, Іспанія.

  Наукові інтереси: моделі SAM та обчислювані загальні моделі економічної рівноваги на регіональному та національному рівнях.

  E-mail: manuelalejandrocardeneteflores@gmail.com

 • Джузеппе Лусіо Гаета orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, доцент кафедри публічної економіки, Університет Неаполя, L’Orientale, Неаполь, Італія; Асоційований науковий співробітник c.MET05 – міжуніверситетського центру прикладних економічних досліджень з питань промислової політики, місцевого розвитку та інтернаціоналізації, Італія.

  Наукові інтереси: економіка освіти, економіка культури, політична економія.

  E-mail: glgaeta@unior.it

 • В.Я. Бира Редді publons

  Доктор філософії, професор кафедри менеджменту, Університет нафтових та енергетичних досліджень, Індія.

  Наукові інтереси: економіка та управління, мікроекономіка, міжнародний бізнес, методи економічних досліджень.

  E-mail: brijeshvj@gmail.com

 • Огуз Демир orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, викладач, економічний факультет Стамбульського комерційного університету, директор Міжнародного дослідницького центру творчої економіки, ЮНКТАД та Стамбульський університет торгівлі, Туреччина.

  Наукові інтереси: економіка розвитку, міжнародна економіка, економіка знань, економічна інтеграція.

  E-mail: odemir@ticaret.edu.tr

 • Судхір Рана orcid publons Scopus researchGate

  Доктор філософії, викладач, Інститут міжнародного бізнесу Форчен (FIIB), Нью-Делі, Індія.

  Наукові інтереси: міжнародний маркетинг, переваги та наслідки економічної інтернаціоналізації, маркетингова освіта, сталий розвиток.

  E-mail: rana.sudheer21@gmail.com

 • Джоанна Фоміна orcid Scopus researchGate

  Докторка філософії, викладачка, Інститут філософії та соціології професійної зайнятості, Польська академія наук, Польща.

  Наукові інтереси: європейська інтеграція, соціологія міграції, економіка громадського сектору.

  E-mail: jfomina@ifispan.waw.pl

 • Георгій Воскопулос Scopus researchGate

  Доктор філософії, доцент кафедри європейських студій, координатор наукових досліджень кафедри Жана Моне, Центр досконалості при Департаменті міжнародних та європейських студій Македонського університету, м. Салоніки, Греція.

  Наукові інтереси: теорії європейської інтеграції, європейське врядування, інститути Європейського Союзу, міжнародна безпека, економічна зовнішня політика, трансатлантичні відносини.

  E-mail: academic62gr@gmail.com

 • Анжеліка Кузнар orcid Scopus researchGate

  Докторка філософії, доцентка, Інститут міжнародної економіки, Коледж міжнародної економіки, Варшавська школа економіки, Польща.

  Наукові інтереси: захист інтелектуальної власності, міжнародна торговельна політика, прямі іноземні інвестиції.

  E-mail: andzelika.kuznar@sgh.waw.pl

 • Ліна Синевичене orcid publons Scopus researchGate

  Докторка економічних наук, викладачка кафедри фінансів, Школа економіки та бізнесу, Каунаський технологічний університет, Литва.

  Наукові інтереси: сталий розвиток, приватна інвестиційна поведінка, економіка і фінанси державного сектору, оподаткування, розвиток фінансової системи.

  E-mail: lina.sineviciene@ktu.lt

 • Медані П. Бхандарі orcid Scopus researchGate

  Доктор філософії, професор, кафедра природних ресурсів, навколишнього середовища та стійкого розвитку, Університет Акамаї, США, професор кафедри фінансів і підприємництва, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: сталий розвиток, пом’якшення наслідків зміни клімату, управління територіями, організаційні структури збереження біорізноманіття, моніторинг та аналіз екологічної системи, міграція / імміграція, управління повенями, управління конфліктами.

  E-mail: Medani.bhandari@gmail.com

 • Асмік Ованесян publons

  Докторка філософії, доцентка кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, факультет економіки та менеджменту, Єреванський державний університет; Експерт мережі державно-приватного діалогу, Вірменія.

  Наукові інтереси: зовнішня торгівля, політика стимулювання експорту, угода про вільну торгівлю, регіоналізація, зовнішньоторговельні інвестиції.

  E-mail: hashovhan@gmail.com

 • Педро Косме да Коста Вієра orcid publons researchGate

  Доктор Хабілітований, доцент, економічний факультет, університет Порту, Португалія.

  Наукові інтереси: макроекономічні моделі, економетрика, інформаційний менеджмент, людський капітал, корупція.

  E-mail: pcosme@fep.up.pt

 • Сисоєва Лариса Юріївна orcid publons Scopus researchGate

  Кандидатка економічних наук, доцентка, наукова співробітниця, Коледж ім. Альфреда Круппа, Грайфсвальд, Німеччина (2016-2017); доцентка, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: європейська економіка, євроінтеграція, державне регулювання економіки, взаємодія реального та фінансового секторів економіки.

  E-mail: lasysoyeva@ukr.net

 • Люльов Олексій Валентинович orcid publons Scopus researchGate

  Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: економічний розвиток, економічна стабільність, глобальна економіка, моделі соціального та економічного розвитку.

  E-mail: alexlyulev@gmail.com

 • Шкарупа Олена Василівна orcid publons Scopus researchGate

  Докторка економічних наук, доцентка, кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: Сталий Розвиток, Екологічна Економіка, Інноваційний Розвиток, Бізнес-Планування.

  E-mail: elenashkarupa@econ.sumdu.edu.ua

 • Ганна Швіндіна orcid publons Scopus researchGate

  Докторка економічних наук, Завідувачка кафедри управління, Сумський державний університет, Україна.

  Наукові інтереси: організаційний розвиток та еволюція, стратегічне управління, управління змінами, управління конфліктами, співпраця та конкуренція.

  E-mail: shvindina.hannah@gmail.com

 • Івона Поміянек orcid publons

  Докторка економічних наук, кафедра політики розвитку та маркетингу, Інститут економіки та фінансів Варшавського університету наук про життя, Польща.

  Наукові інтереси: політичні аспекти економічних проблем, туризм.

  E-mail: iwona_pomianek@sggw.pl

 • Вєлько М. Міжушкович orcid

  Доктор філософії, доцент економічного факультету Белградського університету, Сербія.

  Наукові інтереси: управління логістикою та управління ланцюгами поставок.

  E-mail: veljko.mijuskovic@ekof.bg.ac.rs

 • Бадрі Г. Нараянан orcid publons Scopus

  Доктор філософії, економіст, Школа екологічних та лісових наук, Вашингтонський університет, м. Сіетл, США.

  Наукові інтереси: міжнародна торгівля, робоча сила, енергетика, охорона здоров’я, економіка сільського господарства та виробництва.

  E-mail: badrinarayanang@gmail.com

 • Мд. Юсуф Хосейн Хан publons researchGate

  Доктор філософії, Університет Алгарве, Португалія; викладач Коледжу туризму та готельної справи, Міжнародний університет бізнесу та технологій в сільському господарстві, Бангладеш

  Наукові інтереси: безпека та ризик у туризмі, поведінка споживачів, підприємництво, надлишковий туризм.

  E-mail: yusuf.hossein@iubat.edu

 • Відповідальна секретарка – Вікторія Боженко, кандидатка економічних наук, E-mail: v.bozhenko@uabs.sumdu.edu.ua
 • Помічнця головного редактора – Ліліана Лопа, аспірантка, E-mail: sec_mngeditor.armg@ssu.edu.ua
 • Редакційна колегія має таку структуру: 1. Головний редактор несе відповідальність за журнал, визначає стратегію його розвитку, вказує цілі та сферу діяльності, приймає остаточні суперечливі рішення. Перелік його обов’язків також включає проведення редакційних нарад, просування журналу за кордоном та всередині країни. 2. Помічник Головного редактора перевіряє рукописи з моменту їх розміщення, керує процесом рецензування, допомагає авторам та редакторам, здійснює підготовку кінцевого варіанту рукопису перед процесом публікації та слідкує за випуском номеру в зазначений термін. 3. Секційні редактори керують процесом рецензування рукописів, призначених їм головним редактором. 4. Члени редакційної колегії рецензують статті, залучають незалежних рецензентів, працюють над просуванням журналу та формулюють стратегію журналу.
 • Подяка рецензентам 2020 року
 • ccby

Процес рецензування наукових статей є важливим етапом процесу публікації, який допомагає головному редактору приймати рішення щодо публікації статті, а самому автору – вдосконалити рукопис

У журналі “Соціально-економічні виклики” діє система подвійного таємного рецензування. Це означає, що рецензенти та автори залишаються анонімними.

Основними критеріями відбору статей є оригінальність наукових ідей та пропозицій, інноваційність наукового підходу, значення наукових результатів у своїй науковій сфері, теоретична основа статті, якість та повнота огляду проведених досліджень, чіткість та зрозумілість методології дослідження, грамотність, дотримання редакційних вимог.

Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів.

Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій:

 • прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді;
 • стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії;
 • потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії;
 • відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії.

Звіти рецензентів із коментарями надсилаються авторам.

Редколегія залишає за собою право ухвалювати остаточне рішення щодо поданих статей.

Автор отримує на свою електронну пошту коментарі, зауваження та рекомендації щодо удосконалення поданого матеріалу. Рецензування статті триває не більше 2 місяців.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Кожна стаття перед прийняттям її до друку, проходить перевірку на плагіат за допомогою програмних продуктів компанії StrikePlagiarism. У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

Надіслані матеріали для публікації в журналі “Соціально-економічні виклики” не можуть бути надруковані в інших наукових виданнях.

Положення про конфіденційність

Особиста інформація, розміщена на веб-сайті журналу, буде використана виключно для зазначених цілей журналу і не буде доступною для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.

Журнал дотримується Загального регламенту захисту даних (GDPR), який визначає як особисті дані збираються, використовуються, зберігаються та як ними розпоряджаються.

Оплату за публікацію статті може здійснити автор, установа, де він працює/навчається або спонсор дослідження після прийняття її до друку. Оплата за публікацію статті покриває витрати на процес публікації (видавнича підготовка рукопису, форматування тексту, підготовка рисунків та таблиць тощо), включаючи адміністрування процесу рецензування, постійне архівування статей, адміністрування сайту (розміщення статей, обслуговування та підтримка сайту). Вартість публікації статей встановлюється відповідно до кошторису, який розраховується як правило, щорічно (може періодично коригуватися), та затверджується відповідно до нормативної бази Сумського державного університету. Оплата за наукове редагування статті становить 1500 грн. Для авторів доступні знижки. Рішення про надання знижок приймається на розсуд редакційної колегії за погодженням з видавцем – Сумським державним університетом. Роз’яснення та консультації з усіх фінансових питань, а також рахунки-фактури на оплату надаються відповідальним редактором: sec_mngeditor.armg@ssu.edu.ua

Джерела фінансування журналу

Журнал фінансується за рахунок плати за наукове редагування та за рахунок інституційної підтримки видавця – Сумського державного університету.

Етап 1. Попереднє подання анотації статті. Попереднє подання до редакційної колегії анотації статті дає можливість оцінити її відповідність тематиці журналу. Для цього відповідальний автор може надіслати анотацію статті на електронну адресу відповідального редактора, який повинен надати відповідь не пізніше, ніж через тиждень. В електронній переписці з відповідальним редактором автори можуть отримати відповідь на всі питання, пов’язані з редакційною політикою, фінансовими питанням публікації, термінами рецензування, прийняття статті до друку та ін.

Етап 2. Подання повного тексту статті до розгляду. Відповідальний автор надсилає повний текст статті на електронну скриньку, вказану в контактах журналу. Стаття розглядається відповідальним редактором щодо відповідності вимогам журналу щодо оформлення статей. Про результати розгляду відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Відповідальний автор повинен переконатись, що всі співавтори, які вказані в статті, схвалили її остаточний варіант, а також погодились на його подання до публікації. Подання статті до публікації в журналі передбачає, що всі автори (співавтори) схвалюють її публікацію та всі вони взяли участь у дослідженні та / або підготовці статті. При поданні статті на розгляд редакційній колегії мають бути подані точні та достовірні контактні дані відповідального автора, який буде нести повну відповідальність за всі аспекти, що стосуються етичних питань та оригінальності змісту статті, виступить основною контактною особою у разі виникнення будь-яких спірних питань та запитів до чи після публікації статті. Подаючи статтю до публікації, автори (співавтори) мають повною мірою врахувати вимоги редакційної колегії та видавця щодо змісту та якості подання вихідних даних. Розміщення рукопису означає, що дана стаття раніше не публікувалася та не розглядається для публікації в іншому виданні і була схвалена всіма співавторами та установою, в якій проводилося дослідження. Видавець не несе юридичної відповідальності за наявні претензії.

Етап 3. Перевірка статті на оригінальність. Редактор перевіряє подані матеріали на оригінальність, використовуючи програмний продукт StrikePlagiarism для виявлення плагіату. Про результати перевірки відповідальний редактор має повідомити відповідального автора не пізніше, ніж через тиждень.

Етап 4. Авторська угода. Авторам буде надіслано бланк авторської угоди для подальшого заповнення. Кожен автор повинен підписати цю угоду. Авторська угода підтверджує, що зміст рукопису не публікувався раніше та не розміщений для публікації в іншому журналі, що всі співавтори не мають претензій щодо розміщення статті для подальшої публікації.

Етап 5. Рецензування статті. Стаття надсилається двом рецензентам для подвійного таємного рецензування. Рецензент і автор є анонімними. Анонімність гарантує справедливість процесу рецензування. Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу за сферою їх наукових інтересів. Рецензенти дають одну з наступних рекомендацій: 1) прийняти статтю до друку в оригінальному вигляді; 2) стаття вимагає незначних виправлень, рекомендації щодо яких зазначаються в рецензії; 3) потрібен суттєвий перегляд змісту статті, рекомендації щодо удосконалення матеріалу зазначаються в рецензії; 4) відхилити статтю на підставі, яка зазначається в рецензії. Звіти рецензентів із коментарями зауваження та рекомендації надсилаються відповідальному автору електронною поштою. Рецензування статті триває не більше 2 місяців.

Етап 6. Прийняття статті до друку. Якщо в процесі рецензування були надані рекомендації щодо внесення певних коригувань у рукопис, то відповідальний автор має надіслати доопрацьовану статтю разом із файлом «Відповідь на коментарі рецензентів», у якому слід відповісти на всі зауваження рецензентів. Остаточне рішення щодо рекомендації поданої статті до друку ухвалює редакційна колегія.

Етап 7. Підготовка статті до друку. Всі рукописи, прийняті до публікації, перевіряються відповідальним секретарем на наявність стилістичних та лінгвістичних помилок. У разі потреби відповідальний редактор погоджує всі питання з автором по електронній пошті. Зверстаний варіант статті надсилається відповідальному автору на погодження, який вносить відповідні коригування в разі необхідності та надсилає до редакційної колегії остаточний варіант статті. Суттєві зміни у змісті статті, наприклад, нові результати, виправлені значення, зміни назви рукопису та авторства, дозволяються лише за умови схвалення відповідальним редактором.

Етап 8. Випуск журналу для відкритого доступу в Інтернеті. На цьому етапі остаточна версія статті буде опублікована на web-сайті журналу та доступна в Інтернеті. Відповідальні автори будуть проінформовані про це електронною поштою. Автори не можуть вносити будь-які зміни до електронної версії статті, завантаженої з офіційного web-сайту журналу.

Етап 9. Друк тиражу та розсилання. Паперові версії журналу надсилаються в бібліотеки та бази даних. Для того, щоб зробити замовлення друкованих примірників журналу, необхідно зв’язатися із відповідальним редактором журналу.